Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 mei 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009000314 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 7 juni 2009. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/05/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009003166 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2009 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt aan de heer Marc Matelart, attaché bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid, met ingang van 1 januari 2009, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt De heer Matelart wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009018184 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Verlenging van een mandaat Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt het mandaat van de heer Walter Van Ormelingen als houder van een managementfunctie -2 van Directeur bij het Directoriaat-generaal van Controlebeleid van het Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009018190 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2009 aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009022197 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009022198 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009022199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/03/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009022218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009022248 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009022249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, h), § 1, I, 4°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/03/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009000303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid inzake de toekenning van gelijkstellingen en vrijstellingen voor cursussen of examens betreffende de opleiding van de openbare brandweerdiensten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 14/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009000323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 14/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009000330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publicatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezing van het Europees Parlement gehouden op 7 juni 2009. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 20/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009009294 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008 houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 21/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009011195 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 21/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009011194 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009202046 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 13 maart 2009, dat in werking treedt op 13 maart 2009, wordt de vennootschap Schroeder Fabian SPRL als zonneboilerinstallateur erkend. (...) Bij ministerieel besluit van 13 maart 2009, dat in werking treedt op 13 maart 2009, wordt de ve(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de « Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009029247 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van het model van getuigschrift van het lager secundair onderwijs uitgereikt in het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 12/05/2009 numac 2009029249 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van « Wallonie-Bruxelles International » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009029248 bron ministerie van de franse gemeenschap Adviescommissie voor plaatselijke projecten. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2009, dient in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse gemeenschap van 13 oktober 2008 houdende benoeming « 10° als vertegenwoordigers van het Plaatselijke centrum voor gezondheidspromotie van Namen : D(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 12/05/2009 numac 2009029250 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles International" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 maart 2009 worden in artikel 1, 1, van het besluit van de Regering van de Frans type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009029254 bron ministerie van de franse gemeenschap Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2009, in artikel 1, tweede streepje, van het besluit van de Regering van d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009029257 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter van de Franstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009029255 bron ministerie van de franse gemeenschap Adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 september 2008 wordt de heer Jean-Pierre Ducastelle benoemd tot voorzitter van de Commissie voor het mondeling en immateri type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van het Directiecomité van de humanitaire diensten van de Franstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/03/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009029253 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgelegd de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst, belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009029261 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd confessioneel vrij gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009029260 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009029262 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009029264 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2008 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/02/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009029270 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Waarborgfonds voor Schoolgebouwen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009035403 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009035404 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende toekenning van steun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009029263 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009202043 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non profit sector

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009202090 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.07 B van het programma GB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009202102 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" , afgekort : "S.A.A.C.E." type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009202115 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009018189 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Christiane Debeck, wonende te 1160 Oudergem, Visserijstra Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 191.886/IX-6272. Voor de Hoofdgriffier, G. (...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009202018 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 3 oktober 2009 : - wordt beslist het gewestplan Hoei-Borgworm aan een herziening te onderwerpen om de opneming mogelijk te maken van een hoogspanningslijn tussen Hoei - wordt het voorontwerp van herziening van de gewestplannen Hoei-Borgworm (bladen 48/3N, 41/7S, 41/(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009000275 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 wordt de heer Mikaël Andrejuk benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 nove Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 wordt de heer Christophe Antoine benoemd tot rijksambte(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009018183 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : 1. Bij ministeriële besluiten van 13 maart 2009 : Met in - Mevr. Jooris, Inge, in het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten; Met ingang van 1 m(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009022241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 april 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendm Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Ska, M.-H., benoemd bij voornoemde raad, in de hoedanigheid van (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009009332 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier : - van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne : 1, vanaf 1 juni 2009 ; - van het vredegerecht van het kanton Roeselare : 1, vanaf 11 juli 2009 (vakklasse A2); (...) - bij het hof van beroep te Brussel : 1, vanaf 1 januari 2010 (vakklasse A2); - bij de rechtba(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009009338 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 april 2009, bladzijde 26645, regel 21, is de vacante plaats van secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te T type vacante bettreking prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009021051 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën . - Vacature (m/v) van assistent-stagiair (wetenschappelijk personeel) bij het Rijksarchief te Kortrijk 1. Positie van de functie binnen de instelling. - Het gaat om een voltijdse be(...) - Titel en klasse van de wetenschappelijke loopbaan : assistent-stagiair van de klasse SW1. - A(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009021052 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën . - Vacature (m/v) van assistent-stagiair (wetenschappelijk personeel) bij het Rijksarchief te Namen 1. Positie van de functie binnen de instelling - Het gaat om een voltijdse betrek(...) - Titel en klasse van de wetenschappelijke loopbaan : assistent-stagiair van de klasse SW1. - A(...)

document

type document prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009000305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Formulieren voor de verkiezingen van het Europese Parlement, het Waals Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 7 juni 2009 voor de kieskantons Eupen en Sankt Vith. - Duitse vertaling De hierna volgende Duitstalige formulier Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy. FÖDERA(...) type document prom. -- pub. 12/05/2009 numac 2009003173 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Beslissingwx Bij beslissing van 8 april 2009 wordt de heer Delporte, J.M., adjunct-administrateur-generaal der belastingen , op datum van 1 april 2009, belast met een evaluatieopdracht van de fiscale best practice(...)
^