Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 december 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/10/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008003521 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de fiscale wetgeving betreffende de vermeerdering ingeval van geen of ontoereikende voorafbetalingen door bepaalde coördinatiecentra type koninklijk besluit prom. 24/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008003524 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008010042 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 18 december 2008 is aan de heer Cadron, S., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Het beroep to type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008010041 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Blerk, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter s Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 21(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008010046 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 december 2008 zijn benoemd tot : - griffier bij het hof van beroep te Bergen, Mevr. De Neve, I., adjunct-griffier bij dit hof. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, Mevr. Drosson, C., eerstaanwezend adjunc(...) type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008011547 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 2753, § 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008013651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, naar aanleiding van de verlenging van de overgangsbepalingen die werden ingevoerd bij de toetreding van **** en **** tot de **** **** type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008022693 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1985 tot uitvoering van Hoofdstuk 1, sectie 1, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008022699 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008001071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in het raam van de evaluatiecyclus type ministerieel besluit prom. 26/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008003523 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 december 2008 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 09/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008010023 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor de buitendiensten van het Directoraat-generaal Justitiehuizen van de Federale Overheidsdienst Justitie

arrest

type arrest prom. 12/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008001041 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor röntgenapparatuur voor diagnostisch gebruik in de tandheelkunde

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008204671 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 3 november 2008 in zake de procureur-generaal tegen A. E.-H., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 november 2008, heeft het « Schendt artikel 23 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit de artikelen 10 en 11 van de Gr(...)

decreet

type decreet prom. 18/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008027149 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 23/06/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008033097 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de autoriteit die bevoegd is voor de uitvoering van de verordening nr. 1082/2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (1) type decreet prom. 17/11/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008033110 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter ondersteuning van de instellingen voor volwassenenonderwijs

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008010044 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 3 december 2008 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, is er een einde gesteld aan de opdracht van Mevr. Roland, N., substituut-procureur des Koning bij de rechtbank van eerste aanleg Bij beschikking van 3 december 2008 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, i(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008036468 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008204602 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/11/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008001044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 45 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2009 ten behoeve van de politiezones. - Algemene directie. - Veiligheid en Preventie. - Directie Politiebeheer. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008001069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht over de representativiteit van de vakorganisaties Bekendmaking ter uitvoering van artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 februari 2001. I. Bi(...) type bericht prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008022678 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid type bericht prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008204668 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 november 2008 in zake het openbaar ministerie en anderen tegen R.H. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 nov « Schendt art. 162bis Sv. het gelijkheidsbeginsel, zoals vastgesteld in art. 10 en 11 van de Grond(...) type bericht prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008204792 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 17 en 20 november 2008 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 18 en 21 november Die zaak is ingeschreven onder nummer 4558 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erratum

type erratum prom. 19/09/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008022688 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van de reglementering betreffende het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen naar aanleiding van de integratie van de kleine risico's in de verplichte ziekteverzekering. - Erratum

programmadecreet

type programmadecreet prom. 18/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008204678 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet inzake de Waalse fiscaliteit

document

type document prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008204800 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige calltakers Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige calltakers regio Brussel (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08870) werd afgesloten op 22 december 2008. Er zijn 4 g(...) type document prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008204802 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ingenieurs-adviseurs Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige ingenieurs-adviseurs controledienst (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (AFE08002) we(...) type document prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008204801 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige calltakers Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige calltakers regio Brussel (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG08870) werd afgesloten op 22 december 2008. Er zijn 2 geslaagden.(...) type document prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008204809 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige calltakers Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige calltakers (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG08034) werd afgesloten op 19 december 2008. Er zijn 37 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008204804 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs-adviseurs Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs-adviseurs dienst Markt/Economische analyse Telecom (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor Postdienst(...) type document prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008204803 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ingenieurs-adviseurs Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige ingenieurs-adviseurs dienst Markt/Economische analyse Telecom (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Tele(...) type document prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008204805 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisoren Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisoren Frans-Nederlands-Duits (niveau A) voor de Centrale Dienst voor Duitse vertaling - FOD Binnenlandse Zaken (A(...) type document prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008204810 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseur Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseur personeelsontwikkeling (niveau A) voor de FOD P & O (ANG08030) werd afgesloten op 18 december 2008. Er is 1 geslaag(...) type document prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008204819 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bibliotheekassistenten Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige bibliotheekassistenten (niveau C) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG08061) werd afgesloten op 19 dece(...) type document prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008204820 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché certificeringsautoriteit. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché certificeringsautoriteit (niveau A) voor de POD Maatschappelijke Integratie (ANG08065) werd(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008010043 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Addendum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2008, pagina 67883, van de vacante plaats van arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Tongeren, dienen volgende zinnen toege « De kandidaten van buiten het arbeidsauditoraat van Tongeren dienen de kennis van de Franse taal t(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/12/2008 numac 2008010045 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot « FOD Justitie, Hij zendt eveneens aangetekend, een afschrift van zijn verzoekschrift samen : - met zijn dossier(...)
^