Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 december 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 10/12/2008 numac 2008000990 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008000999 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/02/1991 pub. 10/12/2008 numac 2008001009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008003483 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008003485 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008003486 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter verbetering van een materiële fout van het koninklijk besluit van 12 november 2008 waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2008 numac 2008011535 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Maximale prijs voor de basis-bankdienst. - Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst Bij toepassing van het indexcijfer der consumptiepri type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2008 numac 2008013412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007 betreffende outplacement voor taxichauffeurs type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008013489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van het brugpensioen voor het personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008013499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007 betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008013503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007 betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van de arbeiders die in dienst treden van ondernemingen behorend tot de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 13/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008013537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 13/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008013540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2007 aan het rijdend personeel van de speciale autobusdiensten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008014343 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende een benoeming bij de Onderzoeksraad voor de Zeevaart type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008022665 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2008 numac 2008029620 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst van de Nationale Orden. - « Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique ». - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Beweging van 15 november 2007 Leopoldorde Bij koninklijk besluit van De heer Lechanteur, Jean D.J. Ranginneming, als houder van deze nieuwe onderscheiding : 15 novem(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/12/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008003482 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 8, tweede lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat betreft de vermelding van betaling aan te brengen op de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders die vrijgesteld zijn van de formaliteit van de registratie bij toepassing van artikel 8bis van hetzelfde Wetboek type ministerieel besluit prom. 03/12/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008003490 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 10/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008024480 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 21/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008204386 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van de parameters per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen die vrijwillig zijn toegetreden tot deze dienst voor de andere geneeskundige verstrekkingen dan die voorzien bij de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging welke op hen van toepassing zijn

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/12/2008 numac 2008204210 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 154/2008 van 6 november 2008 Rolnummer 4405 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, ingesteld door P.H. en a Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 10/12/2008 numac 2008204231 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 136/2008 van 21 oktober 2008 Rolnummer 4315 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 118, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt, rechter P. Martens, waarnemend v(...)

decreet

type decreet prom. 21/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008204364 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008029590 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor hulpverlening in open milieu type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008029595 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het activiteitenverslag bedoeld bij de artikelen 58 en 68 van het kaderdecreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008036377 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 12/09/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008036380 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie voor de facultatieve opdracht jeugdsport type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008204356 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008204406 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008204408 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het ministerieel besluit van 30 januari 1967 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der toelagen voor de oprichting, de vergroting, de inrichting en het onderhoud van de centra of diensten voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008204409 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van artikel 56, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot opheffing van het ministerieel besluit van 19 februari 1965 houdende vaststelling van de perken binnen en de voorwaarden onder dewelke een schoolopleiding bedoeld bij artikel 56, § 1 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden kan worden gelijkgesteld met een beroepsopleiding, omscholing of herscholing bedoeld bij § 2 van hetzelfde artikel type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008204407 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du troisième âge" type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008204410 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van artikel 13, hoofdstuk II, afdeling 2, van het ministerieel besluit van 27 december 1967 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der tegemoetkomingen inzake sociale hulp op het gebied van de sociale reclassering van de gehandicapte persoon, tot opheffing van artikel 15, hoofdstuk II, afdeling 3, van dat besluit en tot wijziging van artikel 16, hoofdstuk II, afdeling 3, van dat besluit

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/12/2008 numac 2008013575 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 Brussel, Kunstlaan 7, brengt ter kennis van de betrokk in punt 1° de woorden « diensten voor opvanggezinnen » vervangen door « diensten voor onthaalouders(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/12/2008 numac 2008001020 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 7 november 2008 wordt het ministerieel beslui De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 10/12/2008 numac 2008001021 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2008 wordt de vergunning tot het exploiteren va De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 10/12/2008 numac 2008015202 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 28 november 2008 heeft de heer **** ****, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul Generaal van de **** **** uit te oefenen, te ****, met als consulair ressort de provincies

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/12/2008 numac 2008031632 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de taalkaders van het personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 10/12/2008 numac 2008204478 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs voertuigen (m/v) (niveau A) voor (...) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2008 numac 2008029621 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst van de Nationale Orden. - « Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique ». - Nationale Orden. - Benoemingen. - Beweging van 15 november 2007 Kroonorde Bij koninklijk besluit van 31 Mevr. Kaufman, Marcelle. Ranginneming : 8 april 2007. De heer Rensonnet, Jean-Pierre. Rang(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/12/2008 numac 2008024499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Te begeven betrekkingen Twee betrekkingen van wetenschappelijk onderzoeker staan open op de campus Elsene van het WIV. Deze betrekkingen zullen worden toegewezen aan kandidaten die kunnen worden i De kandidaten moeten de volgende toelatingsvoorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van een(...)
^