Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 oktober 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 23/10/2008 numac 2008000851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C + E, D, D + E en de subcategorieën C1, C1 + E, D1, D1 + E. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008000878 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanpassing van het bedrag van het fonds voor preventie van zware ongevallen type koninklijk besluit prom. 12/10/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008009878 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de effectieve en plaatsvervangende assessoren in strafuitvoeringszaken bij de rechtbanken van eerste aanleg ter zetel van de hoven van beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2008 numac 2008009889 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2008 is de heer De Clercq, J.-F., kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Charleroi zijn ambt u Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2008 numac 2008009890 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 oktober 2008 : - is aan de heer Lindemans, A., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel; - is aan de heer Wolf, - is Mevr. Laduron, F., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof(...) type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008011415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2008 numac 2008012841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende het sectoraal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008012930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die, op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst, 58 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008013081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de invoering van een aanvullende vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008013182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij vervroegd brugpensioen op 56 jaar met een loopbaan van 40 jaar type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008013243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de overgangsregeling sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008013280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende outplacement type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008013352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008022430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008022558 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008014290 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 5.000.000 EUR in 2008 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/10/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008000879 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 oktober 2003 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/10/2008 numac 2008009887 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2008 : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing als lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Namen van Mevr. Banmeyer, I., als effect - zijn aangewezen, voor de duur van een jaar, als lid kandidaat-notaris van het adviescomité van no(...) type ministerieel besluit prom. 06/10/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008011453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 06/10/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008011452 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 08/10/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008021097 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 29/09/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008024418 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de vergoeding voor wachtrol voor de functie van Directeur Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 25/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008036240 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 januari 2004 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte varkens type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/10/2008 numac 2008203734 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 17 juli 2008 wordt de erkenning van het O.C.M.W. van Dison als instelling voor schuldbemiddeling vanaf 8 december 2007 voor zes jaar verlengd, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 houdende erkenn Bij ministerieel besluit van 17 juli 2008 wordt de erkenning van het O.C.M.W. van Soumagne als (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008029514 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2008-2009, aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij secundair onderwijs, met toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008029517 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden-leraar voor het schooljaar 2008-2009 aan de vestigingen die positieve discriminatie genieten met toepassing van artikel 11 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie voor het schooljaar 2008-2009 aan het net van het secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, met toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008029516 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie voor het schooljaar 2008-2009 aan het net van het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, met toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008202940 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/10/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008203693 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Rochefort

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008203712 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vastlegging van een lijst van algemene resultaatsindicatoren voor het Aanmoedigingsfonds hoger onderwijs voor de periode 2008-2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008203728 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Landmaatschappij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 23/10/2008 numac 2008203748 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2008 dat in werking treedt op 17 juli 2008, wordt de heer Alain Carion door de heer Willy Detombe als lid vervangen in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Regering binnen de raa type besluit van de waalse regering prom. 25/09/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008203758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden voor individuele zuiveringseenheden en -installaties

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/10/2008 numac 2008003429 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen . - Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire kredieten (artikel 53 v(...) Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft het Directiecomité van de Commissie vo(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 23/10/2008 numac 2008018289 bron federale kamers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van attachés met een in het **** gesteld diploma De **** van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling **** ****. **** **** kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****; 2(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/10/2008 numac 2008009888 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : 1; - rechter in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 1 Fransta Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2008; - substi(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/10/2008 numac 2008009891 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de « FOD Justitie, Directoraa De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...)
^