Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 oktober 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2007 pub. 20/10/2008 numac 2008000812 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008041310 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand oktober 2008 is sa Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3,783 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 3(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/04/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008000819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, eerste lid, 14°, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 28/04/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008000820 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008000831 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 19, 23 en 50 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 06/04/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008000830 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/01/2007 pub. 20/10/2008 numac 2008000834 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de jaarlijkse retributie voor een vergunning van spoorwegonderneming. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 20/10/2008 numac 2008000835 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij beoefenaars van de verpleegkunde ertoe gemachtigd worden een bijzondere beroepstitel te dragen of zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/03/2007 pub. 20/10/2008 numac 2008000849 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de procedure voor eensluidend advies van de veiligheidsinstantie en betreffende de bekendmaking van nationale veiligheidsvoorschriften voor de spoorwegen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008003427 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 117bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 16/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008009863 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 16/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008009861 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten van de wapenwet type koninklijk besluit prom. 16/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008009864 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanpassing aan de wapenwet van 8 juni 2006 van de modellen van verschillende formulieren en documenten type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008013481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2008 wordt aan de heer Vancoppenolle, Edmond, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrec type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008013493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Arbeidsraad Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 15 augustus 2008, wordt de heer Bart Buysse, te Temse, als vertegenwoordiger van een der meest representatieve werkgeversorganisaties, tot gewoo type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008013494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008, wordt, met ingang van 1 april 2009, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan de heer Joseph Cloesen, adviseur. Het is hem vergund aanspraak op het definitief vroegtijdig pens type koninklijk besluit prom. 09/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008014297 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 betreffende de bevordering van het gecombineerd goederenvervoer type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008014301 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bevordering van het gecombineerd spoorgoederenvervoer. - Subsidie voor de intermodale transporteenheden die op het Belgisch grondgebied van het spoorwegverkeer gebruik maken Overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 30 september 20 De aanvraag moet worden gestuurd naar volgend adres: FOD Mobiliteit en Vervoer Directoraat-ge(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008022555 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 maart 2008 wordt de heer Roger Caloine, klas A2 bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 februari 2009, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. De heer Roge type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008022573 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van parenterale voeding voor ambulante niet in het ziekenhuis opgenomen rechthebbenden type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008024396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Maatschappelijke JongerenActie » type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008024395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Erreurs médicales »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/05/2004 pub. 20/10/2008 numac 2008000804 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type ministerieel besluit prom. 09/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008007212 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 2007 houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008009862 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende erkenning van de artsen bevoegd voor het afgeven van een attest bedoeld in artikel 14 van de wapenwet

decreet

type decreet prom. 10/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de minimale voorschriften m.b.t. de procedurevereisten overeenkomstig artikel 18 van het decreet van 30 januari 2006 ter voorkoming van de gezondheidsschaden bij sportbeoefening type decreet prom. 04/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008036196 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008029484 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogere Kunstschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008029485 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogere Kunstschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008029491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs en in het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en vorm 4 met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/08/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008029497 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een examencommissie belast met het organiseren van examens voor de uitreiking van het getuigschrift van bekwaamheid tot het verstrekken van onderwijs en opvoeding aan abnormale kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008029496 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetsdirecteur. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 augustus 2008, wordt op 1 september 2008 de heer Sébastien Durieux benoemd tot Kabinetsmedewerker van de Vice-President, Minister van Begroting, Financië type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008029504 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leraars op de Dienst Afstandsonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leraars op de Aienst Afstandsonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008029506 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leraars op de Dienst Afstandsonderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief betreffende de voorwaarden voor de behandeling van de subsidieaanvragen voor het jaar 2008 voor intermodale transporteenheden , die op het Belgisch grondgebied van het spoorwegverkeer gebruik maken, alsook de regels voor de berekening van de waarde Y en betalingswijze van bovengenoemde subsidie

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008014294 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008014304 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type erkenning prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008014307 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type erkenning prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008014310 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008000889 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 8 oktober 2008, wordt de vergunning voor het organisere De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op (...) type vergunning prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008000888 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2008, wordt de vergunning tot het organiseren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en besch(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie Ontslag. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2008, pagina 52933, dient men te lezen als datum van ontslag uit zijn mandaat van korpschef door de heer Jean-Marie Stockmans « 1 juli 2008 » in pl

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008015170 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse **** in België Op 8 september 2008 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van de **** van **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies ****, **** **** type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008015171 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 6 oktober 2008 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie West-****.

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008042010 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008014308 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 september 2008, wordt Mevr. Gilberte Geerts vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, in de vakrichting « Personeel en Organisatie » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008022542 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Benoeming tot stagedoend attaché geneesheer- inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt Mevr. D Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008022543 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Benoeming tot attaché bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt de heer Ciprietti,(...) Aan betrokkene wordt de vakrichting « Menselijke en Dierlijke Gezondheid » toegewezen. Het beroe(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008009880 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 3 ; - te Turnhout : 1 (vanaf 1 juni 2009); - te Brussel : 1; - te Leuven : 2 (waar(...) - te Dendermonde : 1; - te Gent : 2 (waarvan 1 vanaf 1 december 2008; 1 vanaf 1 juli 2009). type vacante bettreking prom. -- pub. 20/10/2008 numac 2008013480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Edmond Vancoppenolle De betrok De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^