Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2008 numac 2008002081 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt Mevr. Sandra Schillemans, met ingang van 1 juli 2008 aangesteld in de managementfunctie -1 « Directeur-generaal OFO » voor een periode van zes jaar. Een beroep tot nietigv type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 03/07/2008 numac 2008012294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005 betreffende de toekenning van een tewerkstellings- of een opleidingspremie aan de bouwwerkgevers en hun bouwvakarbeiders type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 03/07/2008 numac 2008012409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de lonen van jonge arbeiders type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 03/07/2008 numac 2008012543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006 tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de aanvullende pensioenen van de werklieden uit het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 03/07/2008 numac 2008012572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de contracten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 03/07/2008 numac 2008012612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot uitwerking van nieuwe arbeidsregelingen voor bepaalde ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 03/07/2008 numac 2008012647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de betaling van de carenzdag type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 03/07/2008 numac 2008012652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de informatie van de werknemers over de staat van hun prestaties wanneer het arbeidsstelsel georganiseerd is overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XI van titel XIII van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 03/07/2008 numac 2008012665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning door het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" van een vergoeding aan bepaalde bouwvakarbeiders die hun arbeidsprestaties verder zetten na de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 03/07/2008 numac 2008012782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid" type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 03/07/2008 numac 2008012783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 04/06/2008 pub. 03/07/2008 numac 2008022354 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/06/2008 pub. 03/07/2008 numac 2008011276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/07/2008 numac 2008202356 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 29 mei 2008 dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de heer Pascal Derouck benoemd tot lid van het Comité van deskundigen die belast worden met de behande Bij ministerieel besluit van 29 mei 2008 dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisc(...)

decreet

type decreet prom. 09/05/2008 pub. 03/07/2008 numac 2008029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot versterking van de coherentie van het hoger onderwijs en voor de administratieve vereenvoudiging in het universitair hoger onderwijs en het hoger onderwijs buiten de universiteit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2008 pub. 03/07/2008 numac 2008202398 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan deze diensten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/07/2008 numac 2008031310 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen. - Ontslag Verlof voor stage. - Mobiliteit. - Verlof voor opdracht Bij besluit van de **** **** Regering van 16 mei 2008 wordt Mevr. ****, ****, vanaf 1 april vóór één jaar toe Bij besluit van de **** **** Regering van 28 mei 2008 wordt de heer ****, ****(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/07/2008 numac 2008014185 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2008, blz. 28577 betreffende « Rijschool De Schelde » dient in kolom 2 gelezen te worden « 1. type erkenning prom. -- pub. 03/07/2008 numac 2008014193 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 03/07/2008 numac 2008014194 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 03/07/2008 numac 2008014196 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De erkenni(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/07/2008 numac 2008009587 bron federale overheidsdienst justitie Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie en hun opvolgers Nederlandstalig college 1. Magistraten Werden verkozen als lid : Mortier, Ria, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie; Brys, Kathelyne, substituut-procureu Cottyn, Jean-Luc, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent; Van Den Berghe, Jan, ondervo(...)

document

type document prom. -- pub. 03/07/2008 numac 2008011287 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-08/0014 : SPE/Electrabel Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 27 juni 2008, ontving Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de markt voor de productie en groothandel(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2008 numac 2008024245 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juni 2008 wordt de heer Decruynaere, Pieter, met ingang van 1 november 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Aan belanghebbende wordt de vakrichting « Wetenschappen, Toegepaste wetenschappen, Studie en Onderz(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2008 numac 2008024244 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juni 2008 wordt de heer Cloos, Patrick, met ingang van 1 december 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Over Aan belanghebbende wordt de vakrichting « Wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen, Studie en Onderz(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2008 numac 2008024243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juni 2008 wordt de heer François Meinhart, met ingang van 1 maart 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Over Aan belanghebbende wordt de vakrichting « Communicatie en Informatie » toegewezen met ingang van 1 (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2008 numac 2008024247 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juni 2008 wordt Mevr. Coene, Lena, met ingang van 1 april 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdie Aan belanghebbende wordt de vakrichting « Menselijke en Dierlijke Gezondheid » toegewezen met ingan(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2008 numac 2008024249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juni 2008 wordt Mevr. Cauwerts, Katty, met ingang van 1 november 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overh Aan belanghebbende wordt de vakrichting « Wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen, Studie en Onderz(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2008 numac 2008024248 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juni 2008 wordt Mevr. Ronse, Karen, met ingang van 7 augustus 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volks Aan belanghebbende wordt de vakrichting « Communicatie en Informatie » toegewezen met ingang van 1 (...)
^