Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 juni 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2007 pub. 25/06/2008 numac 2008000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/04/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008000540 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2006 houdende hervorming van de loopbaan van bepaalde personeelsleden die houder zijn van operationele graden van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2008 numac 2008000559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 12 juni 2008 wordt de heer De Sutter, Jan, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem, voor een termijn van v type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2008 numac 2008009457 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008 is, in het koninklijk besluit van 9 mei 2008 waarbij de heer Legrelle, Bruno, benoemd is tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, de naam « Legrelle » vervan Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2008 numac 2008009458 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 26 april 2007, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Roels-Van Kerckvoorde, B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notar Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten van(...) type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008012527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, tot coördinatie van de statuten van het gemeenschappelijk fonds type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008012550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de opleidingsinitiatieven voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008012570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de classificatie van de functies type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008012600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de invoering van flexibele uurroosters in de onderneming type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008012472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, tot opheffing en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1983 betreffende de invoering en organisatie van overbruggingsploegen in de textielnijverheid van het administratief arrondissement Verviers type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 08/06/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, met het oog op het invoeren van een jaarlijkse bijslag

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/06/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008003286 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de afschaffing van de publieke entrepots van het type F te Namen en te Gent en tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1993 type ministerieel besluit prom. 02/06/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008014179 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Franstalige afdeling van de raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 20/06/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008202150 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2007 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/06/2008 numac 2008202171 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit nr. H/C.12.9.253 van 5 april 2007 wordt het laden en het afladen van de vaartuigen bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 tot regeling van het verkeer van vaartuigen en duiker Bij ministerieel besluit nr. H/C.12.9.254 van 21 juni 2007 wordt het laden en het afladen van e(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/06/2008 numac 2008202259 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 7 mei 2008, dat in werking treedt op 7 mei 2008, wordt de heer Sébastien Servotte, woonachtig route Nationale 4 22, te 6951 Bande, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning wordt ve(...) Bij ministerieel besluit van 7 mei 2008, dat in werking treedt op 7 mei 2008, worden de heren O(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/06/2008 numac 2008202070 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 66/2008 van 17 april 2008 Rolnummer 4220 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 3decies van de wet van 16 juni 1960 « dat de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 25/06/2008 numac 2008202072 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 69/2008 van 17 april 2008 Rolnummer 4254 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 10, 1°, van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, en houdende diverse fisca Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 19/06/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008202183 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot gelijkstelling voor de successierechten van de wettelijk samenwonenden met een verwantschapsband met de wettelijk samenwonenden zonder verwantschapsband type decreet prom. 19/06/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008202201 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende ratificatie van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 genomen ter uitvoering van artikel 21 van het decreet van 8 december 2005 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 19/06/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008202202 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende ratificatie van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 ter uitvoering van artikel 55 van het decreet van 8 december 2005 houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/05/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008202175 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot pensionering van de heer Guy Haemels, waarnemend algemeen directeur van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008202174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de samenstelling van de Raad van het Fonds voor Scheepsjongens

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/06/2008 numac 2008024155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten, Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de d(...) type bericht prom. -- pub. 25/06/2008 numac 2008202264 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 30 april 2008 in zake het openbaar ministerie en anderen tegen W.V. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 mei 200 « Schendt artikel 458 van het Wetboek Inkomstenbelasting, in de interpretatie dat het zich ertegen (...)

erratum

type erratum prom. 17/03/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008202172 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de financiële bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen in kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 25/06/2008 numac 2008202269 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige penitentiair beambten (niveau D) voor de FOD Justitie (AFG08802). - Uitslagen groep 1 Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. NOTTET, GABRIEL, 4480 ENGIS 2. DE MELOTTE,(...) 3. JEURISSEN, SYLVIANNE, 4030 LIEGE 4. THIRIFAYS, EDDY, 5060 SAMBREVILLE 5. THIREUR, JEAN, 5(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2008 numac 2008003281 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 september 2006 zijn de in onderstaande tabel vermelde ambtenaren bij de Administratie der directe belastingen benoemd tot de graad en op de dat(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/06/2008 numac 2008009449 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 december 2007, bladzijde 60764, regel 6, is de vacante plaats van griffier bij het hof van beroep te Brussel, met ingang van 1 september 2008, geannuleerd.

document

type document prom. -- pub. 25/06/2008 numac 2008003280 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Mutaties Bij besluit van 15 december 2005, zijn de in onderstaande tabel vermelde ambtenaren, op hun verzoek gemuteerd naar de standplaats en op de datum vermeld in kolommen 4 en 5 van die tabel. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^