Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 juni 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008009393 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 mei 2008 is machtiging verleend aan : de heer ****, **** **** **** **** ****, geboren te **** 19 januari 1988, en ****. ****, S beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008054617 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Havelange, Eva Mevr. Havelange, Eva Géromine Maria Julienne, ongehuwd, geboren te Bonce Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, registratie en domeinen,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008003214 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2008 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008009426 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 4 juni 2008 is aan de heer Beguin, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Hoei. Het beroep tot nietig type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008009425 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2007, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Dandoy, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standp Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 10(...) type koninklijk besluit prom. 28/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008011232 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 27/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008012593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dientsboden type koninklijk besluit prom. 27/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008012670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, « Nationaal paritair comité der Haven van Antwerpen » genaamd, ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008012818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 wordt de heer Pierre Starquit, met ingang van 1 april 2008, eervol ontslag verleend uit zijn functies van attaché. Het is hem vergund aanspraak op het definitief vroegtijdig pensio type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008014149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 21A op de spoorlijn 54 Mechelen-Sint-Niklaas te Puurs machtigt mits de verlenging en verbreding van de Kapellewegel naar de gewestweg 16 en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 17 op de spoorlijn 78 Saint-Ghislain-Doornik te Harchies machtigt type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2007 houdende benoeming van leden van het Paritair comité voor dermato-venerologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008022319 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffend De in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 3°, a), b), c) en d) van het bovenvermelde koninklijk besl(...) type koninklijk besluit prom. 28/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008022323 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, j), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008022328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 28/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008022329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 28/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008022327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor bepaalde verzorgingsproducten voor de verzorging ten huize van rechthebbenden die lijden aan een zware aandoening, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, namelijk voor bepaalde producten voor bijzondere voeding type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008202112 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 44 houdende registratie van erkenning en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 26/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008011225 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad voor de Intellectuele Eigendom type ministerieel besluit prom. 23/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de algemene aannemingsactiviteiten type ministerieel besluit prom. 15/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008014150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type ministerieel besluit prom. 27/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008024237 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007 tot aanduiding van de nationale referentielaboratoria

decreet

type decreet prom. 25/04/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht buiten het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008029283 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008029299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 november 2002 tot vaststelling van de regels voor de aanpassing van lestijdendotaties in het onderwijs voor sociale promotie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008202027 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanwijzing van de « Ancienne Belgique » als instelling van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Kunstendecreet van 2 april 2004

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008202093 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de eigendom van sommige goederen van het Waalse Gewest overgedragen wordt aan de NV « BSCA-Security » type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008202094 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de organieke personeelsformatie van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008202028 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 1991 houdende de oprichting van basis- en tussenoverlegcomités voor sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest ressorteren en het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1991 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de basis- en tussenoverlegcomités voor sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest ressorteren type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008202029 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1995 houdende de oprichting van basis- en tussenoverlegcomités voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1995 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de basis- en tussenoverlegcomités voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008003271 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 608 van 20 mei 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008003272 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 297 van 15 mei 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 juni 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 18(...)

document

type document prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008009424 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van de heer Vermylen, Ch., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 30 juni 2008.

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008015091 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 4 juni 2008 hebben H.E. de Heer Ravinatha Pandukabhaya Aryasinha, de Heer Christian S. Kargbo, Mevr. Brave Rona Ndisale en de Heer Muhammad Abdul Ghaffar Abdullah de eer gehad aan de Koning, in officiële audië H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008018117 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008018118 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008020070 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 13 juni 2008 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Mondelinge vraag. - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan d(...) 2. Dringende vragen (**). 3. Naamstemmingen (***) : - over de moties ingediend tot besluit va(...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008020069 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 13 juni 2008, om 9 u. 30 m. en om 14. u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van resolutie (van de heer Philippe Pivin en Mevr. Caroline(...) - Voorstel van resolutie (van de heer René Coppens) met als doel de oprichting van een dierencremat(...)

erratum

type erratum prom. 13/12/2007 pub. 12/06/2008 numac 2008029298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de gedragscode van de gebruikers van de computersystemen, van de e-mails en van het Internet binnen de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008202089 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs luchtvaart (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08019). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. DE MOOR, JOZEF(...) 2. WINTERSHOVEN, DAVID, 2600 ANTWERPEN. 3. STINCKENS, MARIAN, 3520 ZONHOVEN. 4. GAY, MICHAEL,(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008000462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste referendaris Bij koninklijk besluit van 1 juni 2008 wordt de heer Philippe Brouwers, referendaris, met ingang van 16 april 2008 tot eerste referendaris bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 1 juni 2008 wordt Mevr. Barbara Speybrouck, adjunct-auditeur, met ingang van 4 mei 2008 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008015086 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur Benoeming in de vakrichting Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 en met ingang van 18 maart 2008 wordt de heer Robert Verhaeghe, attaché, benoemd in de klasse A1 in de vakrichting « Internationale relaties » bij de Fed type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008021046 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 april 2008 wordt Mevr. Lefrancq, Janette, geboren op 9 oktober 1947, attaché met mandaat bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met Bij koninklijk besluit van 29 april 2008 wordt Mevr. Van Waeg, Anna, geboren op 28 oktober 1953(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008021047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 april 2008 wordt de heer Van Geffen, Jos, geboren op 2 maart 1961, rechtstreeks aangeworven in rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het we Bij koninklijk besluit van 17 avril 2008 wordt Mevr. Pannier, Anne, geboren op 29 augustus 1951(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008021049 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 april 2008 wordt de heer Reyniers, Maarten, geboren op 25 december 1976, bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België met ingang van 1 f Bij koninklijk besluit van 29 april 2008 wordt de heer Barentsen, Geert, geboren op 28 april 19(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008021048 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 april 2008 wordt Mevr. Geets, Aldegonda, geboren op 25 juni 1964, met ingang van 1 april 2008 benoemd tot Hoofd van de Afdeling 15 « Algemene Wet Bij koninklijk besluit van 29 april 2008 wordt de heer Fernandez-Alonso, Max, geboren op 14 jul(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/06/2008 numac 2008012819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Serge Denoel De betrokken organisatie De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^