Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 april 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/04/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008000134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de kwaliteitsstandaarden, de pedagogische- en omkaderingsnormen van de politiescholen en het college van de directeurs van de politiescholen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2002 betreffende de terbeschikkingstelling van opleiders van de federale politie in de erkende politiescholen en betreffende de nadere regels voor de toekenning van een financiële tussenkomst voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen door de erkende politiescholen type koninklijk besluit prom. 13/06/2005 pub. 25/04/2008 numac 2008000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008003158 bron federale overheidsdienst financien Verlaging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 november 2007 tot instelling van het mechanisme tot verl Op 25 april 2008 is de maximumprijs, inclusief B.T.W., van ongelode benzine van de GN-code 2710 11 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008009313 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 april 2008, uitwerking hebbend met ingang van 31 maart 2008 's avonds, is de heer Neven, R., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Sankt Vith, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrok Bij koninklijk besluit van 6 april 2008 is vast benoemd tot griffier-hoofd van dienst bij de re(...) type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008012398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot toekenning van vakantiegeld aan sommige invalide arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008012397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005 betreffende de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels voor de jaren 2005 tot 2009 type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008012403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 1993 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid" type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008012402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2004 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008012400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008012407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de reiniging en onderhoud van werkkledij type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008012404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de duurzame beroepsintegratie, herintegratie en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008012412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot toekenning door het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" van een bijzondere aanvullende vorstvergoeding type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de functie en tot vaststelling van de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundigen-regulatoren van de cel dispatching dringende geneeskundige hulpverlening en medische bewaking type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024162 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008000424 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij ministerieel besluit d.d. 14 april 2008, wordt de heer Steenhout, Xavier, hoofdinspecteur van politie, benoemd in de functie van onderzoeker-hoofdinspecteu type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008009312 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 18 april 2008 is het verzoek tot associatie van de heer Lhôte, J.-L., notaris ter standplaats Dour, en van Mevr. Mac Callum, R., kandidaat-notaris, om de associatie « Jean-Louis Lhôte & Mevr. Mac Callum, R., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Dour. Het beroep t(...) type ministerieel besluit prom. 09/04/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008022219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de psychiatrische verzorgingstehuizen type ministerieel besluit prom. 31/01/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van arts afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 31/01/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van huisarts afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 31/01/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van apotheker afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 31/01/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van tandarts-specialist afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 31/01/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van tandarts afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 31/01/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van geneesheer-specialist afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 31/01/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van verloskundige afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 18/02/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008027059 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overgangsbepalingen betreffende de Beschikking C 6643 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 december 2007 waarbij een door België voor het Waalse Gewest gevraagde afwijking krachtens Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen wordt toegestaan

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008024187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 179.254 van 1 februari 2008 heeft de Raad van State artikel 8, 2°, van het koninklijk besluit van 14 oktober 2005 tot instelling van speciale beschermingszones en speciale zones voor natuurbehou

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008029222 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 20 juni 2007 van de Centrale Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs betreffende het gebruik van de informatie- en communicatietechnologieën en betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verbindend wordt verklaard

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/04/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008031210 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/298bis van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van artikel 744 van bijlage 1 van het besluit van de Franse Gemeenschap van 24 december 1990 houdende vaststelling van de modaliteiten en van de procedure voor het verkrijgen van het veiligheidsattest voor de logiesverstrekkende inrichtingen die op 1 januari 1991 bestaan en houdende vaststelling van de veiligheidsnormen inzake brandbeveiliging, die specifiek zijn voor deze logiesverstrekkende inrichtingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008201353 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg"

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008015048 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, gedaan te Brussel op 15 december 1950 . - Toetreding door de Republiek Djibouti Op 19 maart 2008, werd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buite(...) Overeenkomst artikel XVIII, paragraaf c, zijn de Overeenkomst en haar Bijlage voor de Republiek Dji(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/04/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief. - Brandvoorkoming Automatische branddetectieinstallaties

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008003138 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht i.v.m. de Aangifte Personenbelasting. - Aanslagjaar 2008. - Inkomsten van het jaar 2007 In de Franstalige versie van de Voorbereiding van de Aangifte Pe De structuur achter de codes 1139/2139 en 1140/2140 op de eigenlijke aangifte die bij de belastinga(...) type bericht prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008018090 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Aannemingsbedrijf Janssens L., met zetel te 2610 Wil Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2008. Deze zaak is inges(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008041704 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 354e AANVULLING Bijwerking op 10 april 2008 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008201400 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijke attachés Raad voor Dierenwelzijn (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG08833) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008201401 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés Normen Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere Consumptieproducten (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG08834) Na deze selectie wor(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008201405 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers in Afrikaanse talen (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (AFG08004) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er v(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008201403 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers-revisoren-analisten Arabisch (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG08023) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. I(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008201402 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige biomedische technici (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG08022) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008201404 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige secretariaats- medewerkers (niveau B) voor het RIZIV (ANG08026) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekennin(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008000418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 8 april 2008, wordt het ministerieel besluit De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing en uitbreiding Bij ministerieel besluit van 20 maart 2008, wordt de vergun De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...)

document

type document prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008008002 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Voorzitter van het Directiecomité voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (ANG08712) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELO(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder te zijn van een basisdiploma v(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 04/04/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008009315 bron federale overheidsdienst justitie Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van het Huishoudelijk Reglement van het Directiecomité gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2003 waarvan laatste wijziging gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2004

document

type document prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008201399 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-tolken (niveau A) voor de RVA (AFG08010) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste p(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type document prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008201406 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige loodsen (m/v) (niveau A) voor de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust - Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (ANV08015) Na deze selectie word(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...) type document prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008201411 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (elektromechanica, elektriciteit,(...) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 6 april 2008, Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Appeltant, D., werkend lid van het Beheerscomité van de uitker(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008031204 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel. - Personeel Benoeming van Wim Thys Met het besluit van 25 oktober 2007 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt de heer Wim Thys definitief b Benoeming van Maud Charles Met het besluit van 25 oktober 2007 van de Brusselse Hoofdstedeli(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/04/2008 numac 2008009314 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton : - Antwerpen III : 1, vanaf 1 december 2008; - Sankt Vith : 1 ; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de (...) De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...)
^