Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 april 2008

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2007054528 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het **** **** **** nalatenschap van Mevr. ****, **** **** Mevr. ****, **** ****, geboren **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, registratie en domeinen,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008000109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt, met ingang van 1 juli 2008 Mevr. Maria Claes, adviseur bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund haar pensioenaanspraken t type koninklijk besluit prom. 02/04/2004 pub. 04/04/2008 numac 2008000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 04/04/2008 numac 2008000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008000331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 maart 2008 wordt aan de heer Minne, Jacques, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zone A Hij wordt gemachtigd de graad van « hoofdcommissaris van politie op rust » te dragen. type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008003062 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « De Kat », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008003063 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Atomium », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009243 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 december 2007 is de aanwijzing van de heer Huygebaert, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vi Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 is de aanwijzing van de heer Palumbo, M., tot de fu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009244 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 is aan de heer Gomez, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Charleroi. Het beroep tot type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009245 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 27 maart 2008 zijn benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : De heren : Rons, Ph., ereplaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Charleroi; Nils, B., oud-rechter i Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/04/2008 numac 2008011058 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de tweede plaatsvervangende rechtskundig bijzitter bij de Provinciale Raden van de Orde van Architecten van Limburg, Henegouwen, Antwerpen en West-Vlaanderen en houdende benoeming van tweede en derde plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van Franstalig Brabant type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008012176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008012174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008012263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008012314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de betaling van de carenzdagen type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008012339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008012501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2008, wordt met ingang van 1 januari 2009, eervol ontslag verleend aan de heer Philippe Snyers, attaché.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/03/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008012495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 62 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 13/03/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008014092 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de oprichting van subcomités bij het Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008024141 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 5 maart 2008 wordt, met ingang van 1 december 2008, eervol ontslag uit zijn functies van adviseur verleend aan de heer Aubry, Jean-Claude, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij het type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008024143 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 5 maart 2008 wordt, met ingang van 1 januari 2009, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Buyse, Francis, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelf

arrest

type arrest prom. 18/03/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008003122 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies

decreet

type decreet prom. 29/02/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008201041 bron vlaamse overheid Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de aanvulling van de Code voor reclame en sponsoring op radio en televisie met specifieke bepalingen over reclame en sponsoring, gericht op kinderen en jongeren type decreet prom. 14/03/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008201062 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het gemeentedecreet wat betreft de bevoegdheid van een gemeentelijk beslissingsorgaan om in rechte op te treden type decreet prom. 18/01/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008201115 bron vlaamse overheid Decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Rechten van het Kind. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2008, wordt de heer Bernard DE VOS benoemd tot Algemeen afgevaardigde voor de Rechten van het Kind voor een periode van zes jaar, en dit vana

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 04/04/2008 numac 2008201036 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanvulling van de Code voor reclame en sponsoring op radio en televisie met specifieke bepalingen over reclame en sponsoring, gericht op kinderen en jongeren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008201065 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een effectenonderzoek te laten doorvoeren met betrekking tot het voorontwerp van herziening van het gewestplan Bergen-Borinage met het oog op de uitbreiding van het ontginningsgebied in de steengroeve "le Danube" en de opneming van een groengebied op de plaatsen genaamd "Fosse d'Hautrage", "steengroeve "Villerot-village" en steengroeve "Culot"

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008014083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008201140 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers Frans-Nederlands/Engels-Nederlands (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG08004) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bli(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008201141 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juridische dossierbeheerders (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG08803) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008201142 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bouwkundig tekenaars (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08016) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008201145 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectingenieurs (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08821) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008201143 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige werfcontroleurs (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08017) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de t(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008201144 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders/architecten (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08820) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien e(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

erratum

type erratum prom. 09/07/2007 pub. 04/04/2008 numac 2008009234 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens. - Erratum type erratum prom. 20/12/2007 pub. 04/04/2008 numac 2008009242 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009246 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van de heer Menestret, M., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 19 april 2008. type document prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009247 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heer Heimans, H., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 30 april 2008. type document prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009248 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Brussel De aanwijzing van Mevr. Van de Velde, B., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 28 april 2008. type document prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009251 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De aanwijzing van de heer Velge, J., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 26 april 20 type document prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009249 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Gent De aanwijzing van de heer Dewulf, L., raadsheer in het arbeidshof te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 7 mei 2008. type document prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009250 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen De aanwijzing van Mevr. Vyncke, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 12 april 2008. type document prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009252 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Leuven De aanwijzing van de heer Debrye, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 29 april 2008. type document prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009253 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel Mevr. Wagner, D., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 20 april 2008. type document prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009254 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde De heer Demeyer, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 29 april 2008. type document prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009255 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel De aanwijzing van Mevr. Vantomme, M.C., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 25 april 2008. type document prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009256 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi Mevr. Brigode, T., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 27 april 2008. type document prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009259 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 21 februari 2008, heeft de heer Piryns, W., rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn van drie jaar, type document prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009257 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Doornik De heer Tollebeeck, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 27 april 2008. type document prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009258 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Bergen Mevr. Timmermans, M.-P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 27 april 2008. type document prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009260 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen De aanwijzing van de heer Jonckheere, J., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 29 april 2008.

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008018057 bron hoge raad voor de justitie Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend **** voor **** bij de rechtbanken van eerste aanleg Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend **** voor **** bij de ****(...) 1. **** **** 2. **** **** **** 3. **** **** 4. **** **** 5. (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008018058 bron hoge raad voor de justitie Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend **** voor referendarissen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend **** voor ****(...) 1. **** **** **** 2. **** **** 3. **** **** 4. **** **** **** 5. (...)

erratum

type erratum prom. 06/03/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008031167 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008043003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008201108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008000330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 13 maart 2008 wordt de heer Tyso, Michel, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de politiezone Brussel/Elsene, met terugwerkende krach type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 13 maart 2008 wordt de heer Hendrix, Yves, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de politiezone Flémalle, met terugwerkende kracht van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008000332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 13 maart 2008 wordt de heer Ysebaert, Luc, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de politiezone Brussel/Elsene, met terugwerkende krac type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008009218 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen Personeel. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 maart 2008 wordt Mevr. Alberty, Chantal, attaché, geboren te Messancy op 18 september 1970, bevorderd door verhoging naar de hogere kl Bij koninklijk besluit van 17 maart 2008 wordt Mevr. Goffin, Marie-France, attaché, geboren te (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2008 numac 2008012500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 2008 wordt Mevr. Nathalie Vancaster, stagedoend attaché, met ingang van 1 december 2007, tot rijksambtenaar benoemd in de vakklasse A2 « Techniek en Infrastructuur », met als titel atta Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)
^