Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 februari 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2008 numac 2008009114 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 februari 2008 : - zijn benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent : - Mevr. De Boever, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanle - de heer Deraeve, D., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veur(...) type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 25/02/2008 numac 2008012087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2008 numac 2008012089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 25 januari 2008 werd de erkenning van het laboratorium van de Hogeschool CTO, Campus Schoonmeersen, V Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 25/02/2008 numac 2008012134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 25/02/2008 numac 2008012133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2008 numac 2008012205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 25 januari 2008 is het Laboratorium AZ Groeninge, Afdeling Industriële Toxicologie, Reepkaai 4, te 85 type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2008 numac 2008014047 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Bij koninklijk besluit van 22 februari 2005 wordt aan de heer Campion, Jean-Louis J.J.G, personeelslid van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, vanaf 1 januari 20 type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 25/02/2008 numac 2008022108 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 januari 2008 houdende ontslag en benoeming van een lid van het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/02/2008 pub. 25/02/2008 numac 2008012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg **** besluit waarbij de Cel organisatie en personeelsontwikkeling van de dienst Personeel & Organisatie van de directie Logistieke Diensten van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken van de **** **** ****, **** **** **** **** **** 59****, 1000 **** wordt gemachtigd het getuigschrift van hulpverlener uit te reiken type ministerieel besluit prom. 19/12/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008027030 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 november 2007 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2007 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een opleiding organiseren om een vacante betrekking in te vullen type ministerieel besluit prom. 20/11/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008200452 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 22/11/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008200453 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 16/11/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008200451 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 22/11/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008200454 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 20/11/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008200456 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 29/11/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008200455 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/02/2008 numac 2008200562 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 22 januari 2008, dat in werking treedt op 22 januari 2008, wordt de vennootschap NRGIES SPRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue Horace Pierard 6A, te 6060 Gilly , als zonneboiler(...) Deze erkenning (ref. IS1205) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat (...)

decreet

type decreet prom. 23/11/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008035305 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 156 betreffende gelijke kansen voor en gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers : werknemers met gezinsverantwoordelijkheid, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzestigste zitting in Genève op 23 juni 1981

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008035307 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van het Vlaams Toekomstfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008035312 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 25/02/2008 numac 2008200564 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Liège-Verviers"

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/02/2008 numac 2008018029 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Intervest Offices, met zetel te 2600 Berchem, Uitbr Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 186.356/XII-5303. Voor de Hoofdgriffier, G(...)

document

type document prom. -- pub. 25/02/2008 numac 2008200560 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige netwerkarchitecten (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG07881). - Uitslag Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : ROSKAMS, DAVID, 2140 ANTWERPEN. (...) type document prom. -- pub. 25/02/2008 numac 2008200597 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalig diensthoofd Beleid acute, chronische en ouderenzorg (klasse A4) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (MNG08802) Opgepast ! Voor deze (...) Toelaatbaarheidsvereisten : Deze selectie staat open voor ambtenaren die : - op de datum van (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2008 numac 2008012200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 is Mevr. Natalis, Dominique, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Verviers-Eupen ter vervanging van de heer Ge type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2008 numac 2008022080 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemeen Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn m Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Braggaar, J., benoemd bij voornoemd comité, in de hoedanigheid(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2008 numac 2008015024 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Honoraire Consuls Oprichtingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 maart 2007 : 1. Werd te Budva een Consulaat van België opgericht met als ressort de Republiek Montenegro. 2. Werd de heer Jean-Luc DUMORTIER benoemd tot honorai Bij koninklijke besluiten van 9 april 2007 : 1. Werd te Malaga een Consulaat van België opge(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/02/2008 numac 2008031055 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 wordt Mevr. Valérie Verbrugge definitief benoemd op 21 juni 2007 in de hoedanigheid van inge
^