Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 februari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/01/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008000124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet strekkende tot een verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten en tot verhoging van de hoeveelheid stookolie die recht geeft op die toelage. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008003067 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Walcourt Een perceel grond met een oppervlakte van 1 026 m 2 , gekadastreerd 1e afdeling, sectie A,(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2007054521 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Blum, René De heer Blum, René Joseph, geboren te Luik op 10 april 1921, ongehuwd, wonen Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, registratie en de domein(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008000125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing van artikel 2, § 3, eerste lid, 2°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008000196 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 10 februari 2008 wordt de aanwijzing van de heer Liboton, Luc, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Bekkevoort-Geetbets-Glabeek-Kortenaken- type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008009104 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008012100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008012163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008014012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008012080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43decies van 20 december 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008012084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 92 van 20 december 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen, ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2007 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008012081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46duodevicies van 20 december 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008012085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies bis van 20 december 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008012099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 91 van 20 december 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008022099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in 2008 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008022097 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008024036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 28 januari 2008 wordt de heer Servais, André, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu met ingang van 1 juni 2008, eervol ontslag uit zijn amb De heer Servais, André, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 juni 2008, zijn aanspraken op een rus(...) type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008024054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2006 tot uitvoering van artikel 90 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008024062 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing type ministerieel besluit prom. 18/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008011073 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt gemachtigd haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 11/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008022098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2000 tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten zoals bedoeld in artikelen 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008024078 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 13 februari 2008 wordt dokter Van Overloop, Maaike, van Kapellen, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als huisarts, b type ministerieel besluit prom. 17/09/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008200438 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 28/09/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008200440 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 03 van organisatieafdelingen 15 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 25/09/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008200439 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04, 06 en 14 van organisatieafdeling 11, programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 09/10/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008200442 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 26/09/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008200441 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 22/10/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008200444 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 19/10/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008200443 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

decreet

type decreet prom. 01/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008035262 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid type decreet prom. 19/12/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008200553 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het fiscaal decreet van 22 maart 2007 tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008029027 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een Regeringscommissaris bij de Hogescholen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008031069 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2007, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de rode beuk gelegen achteraan h(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008200481 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van de wijzigingen van het organiek reglement van het personeel van de Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest om er een raad van beroep in te stellen type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008200488 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 oktober 1990 betreffende de samenstelling en de werking van de "Conseil wallon de la Conservation de la Nature" type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008200507 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de uitvoering van artikel 5, lid 2, van het besluit van de Waalse Regering van 29 november 2007 tot regeling, wat betreft het personeel, van de gevolgen van de oprichting van twee publiekrechtelijke naamloze vennootschappen waaraan veiligheidsopdrachten worden overgedragen die binnen de luchthavens van Luik en Charleroi dienen uitgevoerd te worden type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008200540 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij op 3 mei 2008 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers van een hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging van Clermont in het kader van haar dag "Pêche en Famille"

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008095248 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire sch Deze overdracht, die uitwerking heeft vanaf 24 december 2007, is tegenstelbaar aan alle derden door(...)

document

type document prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008011076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-08/0004 : Bencis/Dumas/Verelst-groep Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 15 februar Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sectoren van de bouwnijverheid en burg(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008020016 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 22 februari 2008, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Ontwerpen van ordonnantie, voorstellen van ordonnantie en voorstel van resolutie. - Ontwe(...) Rapporteurs : Mevr. Danielle Caron en de heer Mohamed Lahlali. Bespreking. - Ontwerp van ordo(...)

document

type document prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008200496 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige informaticus-analist projectleider (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG07861). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. GELDHOF, NICK, 9470 DENDERLEEU(...) 2. SCHOTTE, CLAUDE, 8300 KNOKKE-HEIST. type document prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008200493 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-veiligheidsassistenten (niveau C) voor de FOD Justitie (AFG06824). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage (3e en laatste groep) : 65. PANTALEO, STEFANIA, 6142(...) 66. VERSTRAETEN, VALERIE, 6043 CHARLEROI. 67. DRUART, JULIEN, 7012 JEMAPPES (MONS). 68. MONDA(...) type document prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008200494 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige attachés programmeringsanalyse (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG07028) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. ALBESSARD, LIONEL, 1350 ORP-JAUCHE. 2.(...) 3. CHARHIA, NABIL, 4000 LIEGE. type document prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008200552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...) type document prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008200561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008024046 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 1 februari 2008 wordt Mevr. Longin, Joke, met ingang van 1 december 2007, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsp Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen. type benoemingen prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008024048 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 1 februari 2008 wordt Mevr. Verhoye, Ann, met ingang van 1 december 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van adviseur bij het Federaal Agentschap voor Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen. type benoemingen prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008024047 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 1 februari 2008 wordt de heer Cenens, Dieter, met ingang van 1 december 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap vo Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen. type benoemingen prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008024045 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 1 februari 2008 wordt de heer Lahorte, Christophe, met ingang van 1 december 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van adviseur bij het Federaal Agentsc Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen. type benoemingen prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008024049 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 1 december 2007 wordt Mevr. Van Keymeulen, Katelijne, met ingang van 1 december 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agent Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen. type benoemingen prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008024050 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 1 februari 2008 wordt Mevr. Ryckman, Anniek, met ingang van 3 december 2007, op dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidspro Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen. type benoemingen prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008024051 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 1 februari 2008 wordt de heer De Buck, Philippe, met ingang van 1 december 2007 in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezond Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen. type benoemingen prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008024052 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 1 februari 2008 wordt de heer Minne, Dries, met ingag van 1 december 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008022077 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Te begeven betrekkingen Vier betrekkingen van vorser zijn te begeven, drie op de site van Elsene en één op de site van Ukkel. Deze betrekkingen zullen worden toegewezen (...) De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van een Staat die(...)

document

type document prom. -- pub. 21/02/2008 numac 2008020017 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Vrijdag 22 februari 2008 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Interpellatie. - Interpellatie van de heer Didier Gosuin tot de heer Charl(...) 2. Dringende vragen (*). _______ Nota (*) Om 14 u. 30 m.
^