Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 februari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008011019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2007 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...) type wet prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008011018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2007 erkend in toepassing van artikel 3, § 3, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en En De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...) type wet prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008011016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2007 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van deze Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in ui(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2007011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de ombudsdienst voor energie type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008011047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de aanslagvoet van de federale bijdrage die strekt tot compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2008022079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van het Beheerscomité van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008000112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008200382 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 28 december 2007, dat in werking treedt op 28 december 2007, wordt de vennootschap Bauvez Services SA als zonneboilerinstallateur erkend. Dez(...) Bij ministerieel besluit van 15 januari 2008, dat in werking treedt op 15 januari 2008, wordt d(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008200329 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 163/2007 van 19 december 2007 Rolnummer 4305 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 194quater van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd bij artikel 6 van de wet van 24 december Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008200330 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 160/2007 van 19 december 2007 Rolnummer 4158 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3, § 1, 3° en 4°, van het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008200341 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 141/2007 van 14 november 2007 Rolnummer 4262 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 8 en 9 van de wet van 25 februari 2007 tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transp Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, de rechters P(...)

decreet

type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade

beschikking

type beschikking prom. 31/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2008031041 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle type beschikking prom. 31/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2008031051 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het protocol van Kyoto type beschikking prom. 31/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2008031052 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel op 19 februari 2007

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008029070 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aankoop, het huren en het gebruiken van voertuigen bestemd voor de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, voor sommige instellingen van openbaar nut die afhangen van de Franse Gemeenschap, en voor de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen. - Wijzigingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 2007 worden in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 november 2005 houdende sam A. 2° - de woorden « De heer Jean-Marie VIRLET » worden vervangen door de woorden « De heer Michel (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de openbare hoofdbibliotheek van de provincie Henegouwen te Charleroi en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 1999 houdende erkenning van de openbare hoofdbibliotheek van de provincie Henegouwen te Charleroi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Etterbeek en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 1999 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Etterbeek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Vaste bevorderings- en selectiecommissie. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 december 2007, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003 houdende aanwijzing van « c) onder de inspecteurs of inspecteurs-generaal van het onderwijs van de Franse Gemeenschap : type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Ham-sur-Heure-Nalinnes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008029079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Rouvroy-Meix-devant-Virton type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008029078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek « Réseau Amblève & Lienne » en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 1999 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Stavelot-Stoumont-Trois-Ponts en het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2003 tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Lierneux type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008029082 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanstelling van Ambtenaren-generaal tot mandataris Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2007, wordt, met toepassing van artikel 78 van het besluit van de Regering van 1 december 2006 tot instelling van een mandate Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2007, wordt, met toepassin(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008012066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 Brussel, Kunstlaan 7, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Konin Artikel 1, § 3, achtste lid, wordt aangevuld als volgt : « en ondernemingen die de luchthav(...) type bericht prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008018020 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), Doris Van Becel(...) type bericht prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008018022 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De NV Nieulandt Recycling, met zetel te 9300 Aalst, Tragel 44, en de CVA Warehouses De Pauw, met ze(...) type bericht prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008200394 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a) Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 december 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 december 2007, is beroep t b) Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 december 2007 ter post aangetekende (...) type bericht prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008200400 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beslissing van 21 november 2007 in zake het bezwaar ingediend door Martine Raets tegen de coöptatie van Eddy Van Cleemputte als lid van de politieraad, waarvan d « Schendt artikel 18ter van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde polit(...) type bericht prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008200410 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 december 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 december 2007, hebben de VZW « Die zaak is ingeschreven onder nummer 4374 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008014026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mededeling van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. - Lijst van de postale operatoren aan wie een individuele vergunning voor het verstrekken van een niet-voorbehouden dienst die deel uitmaakt van de universele dienst werd Overeenkomstig artikel 148sexies, § 3, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming (...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008014025 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mededeling van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. - Lijst van de postale operatoren die een aangifte hebben gedaan voor het verstrekken van een postdienst die geen deel uitmaakt van de universele dienst Overeenkomstig De lijst is éénmaal per jaar bijgewerkt. De operatoren die in deze lijst zijn opgenomen, hebben (...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008022064 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend tussen 1 september 2007 en 30 september 2007(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008022065 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend tussen 1 oktober 2007 en 31 oktober 2007(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008200411 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs of directeurs (directeur-expert van de kwalificatiegroep 2) voor het Directoraat-generaal Jeugdhulp van het Ministerie van de Franstalige Gemeenschap (AFC06001). - Uitslagen Rangschikking va(...) 1. DELCOMMUNE, JEAN-MARIE, 1030 SCHAERBEEK. 2. MESBAHI, ALLAL, 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE. type document prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008200412 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adjunct-adviseurs of adjuncten van de directeur (attaché-expert van de kwalificatiegroep 2) voor het Directoraat-generaal Jeugdhulp van het Ministerie van de Franstalige Gemeenschap (AFC06002). - Uitslag(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. NOTHOMB, MARTINE, 675(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008029069 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoemingen 1) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juni 2007 wordt de heer Gianni Cervellin op 1 januari 2007 tot de graad van attaché benoemd. 2(...) 3) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 januari 2007 wordt de heer Dominiqu(...)

document

type document prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008020014 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 13 februari 2008, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Ontwerp van ordonnanti(...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking - Stemmingen. - Mondelinge vraag van de heer Ha(...) type document prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008022074 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Geneesmiddelen voor menselijk gebruik geregistreerd tussen 1 juni 2004 en 30 juni 2004 (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 12/02/2008 numac 2008031025 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende koeltechnisch bedrijf Bij de beslissing van 15/1/2008 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd het bedrijf Koel- en Verwarmingstechniek NV, gelegen Plaslaar 48, te 2500 Lier,
^