Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 februari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. - Duitse vertaling

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008054579 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** ****, ongehuwd, geboren te **** op 27 februari 191 Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2007003574 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Sector registratie en domeinen Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 15 maart 2006 wordt, met ingang van 1 september 2006, eervol ontsl Bij koninklijk besluit van 15 maart 2006 wordt, met ingang van 1 september 2006, eervol ontslag(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2007003588 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 15 maart 2006, wordt, met ingang van 1 januari 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Sprengers, M.J.A., eerstaanwezend inspecteur b Bij koninklijk besluit van 15 maart 2006, wordt, met ingang van 1 november 2005, eervol ontslag(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2007003600 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 15 maart 2006 wordt, met ingang van 1 juni 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Debefve, P.A.N.A., adjunct-adviseur, die aanspraak heeft op rustpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2007003601 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 1 februari 2006, wordt, met ingang van 1 juli 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Renier, F.M.L., eerstaanwezend inspecteur bij een fisc Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006, wordt, met ingang van 1 september 2006, eervol ontslag(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2007003596 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 15 maart 2006, wordt met ingang van 1 september 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Stevens, W.H., eerstaanwezend inspecteur bij Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, wordt met ingang van 1 juli 2006, eervol ontslag uit zij(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008003048 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Sector van de belasting over de toegevoegde waarde. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 1 februari 2006 wordt, met ingang van 1 augustus 2 Bij koninklijk besluit van 1 februari 2006 wordt, met ingang van 1 april 2006, eervol ontslag u(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008003050 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 juli 2006, wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 18 oktober 2004, ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Denis, A.H.A.M., eerstaanwezend inspecteur bij een fisca type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008024025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008024029 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1968 houdende oprichting van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin als wetenschappelijke inrichting van de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008022020 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 wordt de heer Wattiau, Pierre, met ingang van 1 augustus 2007, op het Frans taalkader, bevorderd tot de graad van werkleider bij de Wetenschappelijke Instelling van d(...) Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008200322 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende ministeriële besluiten in functie van de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis, van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008003038 bron federale overheidsdienst financien Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 178.020 uitgesproken op 18 december 2007 door de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, V e kamer, vernietigt het koninklijk besluit van 4 april 2003 wat betreft de benoeming van de

decreet

type decreet prom. 21/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008035177 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het protocol nr. 7 bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, opgemaakt in Straatsburg op 22 november 1984

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008029032 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van verscheidene bepalingen met het oog op de heropleiding van de loopbaan van het pedagogisch, opvoedings- en toezichtpersoneel van de overheidsinstellingen voor de jeugdbescherming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het organiek statuut en het algemeen reglement van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008029064 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van beroep. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2007, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2005 houdende benoeming van de leden van de raad van Ber type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Comité van de Dienst van het bloed van het Belgische Rode Kruis. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 december 2007 worden benoemd tot lid van het Directiecomité van de Dienst van het bloed van het Belgische De gemeenschapsvoorzitter(ster), Mevr. Danielle Mallinus Vankerckhove, Neyberghlaan 44, te 1020 Bru(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2008 pub. 05/02/2008 numac 2008035149 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteit, vermeld in artikel 4, derde en vierde paragraaf, van de Verordening Nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008035154 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008035172 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de bouw als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Kempen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008200324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de rehabilitatieplannen

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008018006 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De BVBA « Belgium Business Company », gevestigd te 3740 Bilzen, Wolfbergstraat 2, heeft op 10 decem(...) type bericht prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008018008 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Vanslembrouck, Julien, wonende te 8610 Kortemark (Handzame), Amersveldestraat 203, heeft op 14 dece(...) type bericht prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008018007 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Joseph, Martens, wonende te 3570 Alken, Stationsstraat 16 en Joris, Vrancken, wonende te 3570 Alken(...) type bericht prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008018009 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Gheest, Peter en Mortier, Anick, beiden wonende te 9850 Nevele, Rijsseveldstraat 1a, hebben op (...) type bericht prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008018010 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Peter Smout, Sandra Genijn, Theo Bare, Raymonde Depre, Emmanuel Grisar, Jerry De Mulder, Christine (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008000008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008000007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

erratum

type erratum prom. 21/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008012083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 93 van 20 december 2007 tot instelling en vaststelling, voor 2007 en 2008, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of wanneer het opgericht paritair comité niet werkt. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008200332 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige veiligheidsbeambten (niveau D) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG07805). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. VAN DER LINDEN, JOY, 5300 SEILLES. 2. COLELLA,(...) 3. LEMAIRE, JEAN-LUC, 3792 FOURONS. 4. GATER, HOUSSINE, 3740 BILZEN. 5. DEGEYE, YOLANDE, 6001(...) type document prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008200333 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige veiligheidsbeambten (niveau D) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG07805). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. VAN HOUTTE, MATHIEU, 8000 BRUGGE. 2. MINTE(...) 3. GEENEN, JOHAN, 2480 DESSEL. 4. SCHELDEMAN, JAN, 8906 IEPER. 5. STOUTEN, PHILIPPE, 3078 MEE(...) type document prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008200358 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisoren Frans/Nederlands/Engels (niveau A) voor de FOD Justitie (AFG07009). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. GLORIEUX, OLIVIA, 709(...) 2. LALOYAUX, STEPHANE, 7000 MONS. 3. DROSSART, ANNE, 7900 LEUZE-EN-HAINAUT. 4. BOQUET, SYLVIE(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008009065 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P&O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt Mevr. Charlotte Janssens de Bisthoven, met ingang van 14 september 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Aan betrokkene wordt de vakrichting « Juridische Normen en Geschillen » toegewezen met ingang van 1(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008009068 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P&O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt de heer Dominique Evrard, met ingang van 1 augustus 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. D Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008009067 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P&O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt Mevr. Evelyne Debusschere, met ingang van 1 juli 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008009069 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P&O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt Mevr. Valérie Kert, met ingang van 1 juni 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. De vakricht Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008009066 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P&O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt de heer Erik Verbert, met ingang van 1 juni 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. Aan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008009071 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P&O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt Mevr. Silvia Croes, met ingang van 1 april 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Aan betrok Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008009070 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P&O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt de heer Ghislain Levaux, met ingang van 1 juni 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Aan be Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 december 2007 werden met ingang van 15 november 2007 benoemd of bevorderd : Orde van Leopold II Ridder De heren : Walerian HEBDA, Houthalen-Helchteren; Gouden Medaille type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008011043 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 2 november 2007 werden met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Ridder Mevr. Catherine ALEXANDRE, Ukkel. De heer Denis KNOOPS, Sint-Joost-ten-Node. Mevr. Christi Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. Kroonorde Ridder De heren : Rudi DECOCK, Bee(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008035147 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 19 december 2007 : - worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : de heer BEHIELS, Eric adjunct van de directeur ranginnemi(...) de heer DE FRENNE, Marc (Wetteren, 10/12/1954) directeur ranginneming : 15/11/2004. Mevr. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008035145 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij Koninklijk besluit van 19 december 2007 : - Wordt bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde : de heer : Clarys, Antoon , directeur. Ranginneming : 15/11/2006, als(...) Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. - Worden benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : de(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008035146 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 19 december 2007 : - worden benoemd tot Officier in de Kroonorde : de heer CHANTERIE, Ignace adjunct van de directeur ranginneming : 08/0(...) Mevr. DENGIS, Pascale (Sint-Truiden, 09/06/1966) navorser ranginneming : 08/04/2007. Mevr.(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008012098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Bergen, ter vervanging van de heer Claude Istasse De betrokken organisaties wor De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008002009 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Aanwijzing Bij ministeriële beslissing van 31 januari 2008 wordt Mevr. Sandra Schillemans, directeur Account Management OFO, aangewezen om de uitoefening ad interim te verzekeren van de managementfunctie N-1 « directeur-generaal Opl Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type document prom. -- pub. 05/02/2008 numac 2008003044 bron federale overheidsdienst financien Documentatie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen. - Jaar 2008 De hierna opgesomde publicaties kunnen bekomen worden, hetzij rechtstreeks op het verkoopkantoor van de administratie van de patrimoniumdocumentatie, North Galaxy, Ko Het verkoopkantoor is toegankelijk voor het publiek van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 11 u. 45 (...)
^