Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 november 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/11/2007 numac 2007003499 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van het bedrijf tussen twee beleggingsondernemingen Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 a(...) Krachtens artikel 74 van de wet van 6 april 1995 is iedere overdracht tussen beleggingsonderneminge(...) type wet prom. -- pub. 09/11/2007 numac 2007003500 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor een overdracht tussen een kredietinstelling en een wisselkantoor Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 19(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007000948 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de verlenging van de duur van de overgangsregeling bedoeld in artikel 52bis van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 26/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007009900 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2007 numac 2007009962 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2007, in werking tredend op 31 oktober 2007 's avonds, is Mevr. Lavergne, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag ha Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 is aan de heer Dessart, L., op zijn verzoek ontslag (...) type koninklijk besluit prom. 14/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007011514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Broodbakkerij, banketbakkerij, ambachtelijke ijsbereiding en chocoladebewerking type koninklijk besluit prom. 14/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007011512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 14/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007011513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Broodbakkerij, banketbakkerij, ambachtelijke ijsbereiding en chocoladebewerking type koninklijk besluit prom. 11/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007011515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Landbouwgewassen. - Dierlijke productie type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007012590 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007012605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007012618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007012630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de carenzdag bij arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007012659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, tot vaststelling van de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 06/11/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007014323 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen type koninklijk besluit prom. 06/11/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007014324 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenheden alsook hun veiligheidstoebehoren type koninklijk besluit prom. 06/11/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007014325 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de minimale technische veiligheidsnormen voor tunnels in het trans-Europese wegennet type koninklijk besluit prom. 08/11/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007014330 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de preventie en het herstel van milieuschade tengevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van : uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan, alsook van afvalstoffen bij hun doorvoer type koninklijk besluit prom. 02/11/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007023431 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 25/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007023443 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende herstelmaatregelen ingevolge de aanmerkelijke aantasting van het mariene milieu en de terugvordering van de kosten voor de preventieve maatregelen, inperkingsmaatregelen en herstelmaatregelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2007 numac 2007011527 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot Regeling der Prijzen Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2007, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. Kathleen Van Havere - wordt benoemd binnen de Commissie tot Regeling der Prijzen : Mevr. Cindy Laureys, plaatsvervangen(...) type ministerieel besluit prom. 06/11/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007023449 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van sulfurylfluoride type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2007 numac 2007031451 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 17 september 2007 wordt het de heer Norbert VAN DER STOCK, beambte bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, toegestaan zijn pensioenrechten te laten gelden en dit vanaf 1 maart 2008. type ministerieel besluit prom. 25/09/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007031452 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 2004 tot vaststelling, bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, van de lijst van de ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoelage rechtvaardigen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007031481 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de interne controle, en inzonderheid de vakgebonden interne controle, de boekhoudkundige controle en de controle van het goede financiële beheer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007036933 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de leden van de strategische adviesraad internationaal Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007036935 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingtreding van het decreet van 16 mei 2007 tot oprichting van de strategische adviesraad internationaal Vlaanderen en tot regeling van de presentiegelden van de leden van de strategische adviesraad internationaal Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007036961 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007203288 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Notre Maison", SC type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007203287 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot toekenning van verhuis- en huurtoelagen aan gezinnen die in een precaire toestand verkeren en aan daklozen

bericht

type bericht prom. 30/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007023439 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht omtrent het bepalen van het einde van de migratieperiode van trekvogels. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/11/2007 numac 2007203314 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten Kennismanagement (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG07019) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 09/11/2007 numac 2007203315 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés e-HR (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07848). Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/11/2007 numac 2007009952 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking. - Erratum In het Belgisch **** ****. 14 van 30 oktober 2007, bladzijde 55943, **** tekst van het koninklijk besluit van 15 oktober 2007, aan de heer ****, ... op de

document

type document prom. -- pub. 09/11/2007 numac 2007009964 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 4 oktober 2007, heeft de heer Verhaest, H., raadsheer in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter, voor een termijn van drie jaar met ingang van 30 oktober 200

erratum

type erratum prom. 20/07/2005 pub. 09/11/2007 numac 2007031479 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Schaarbeek. - Bijzonder bestemmingsplan « Gaucheret ». - Toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigening van het terrein gebied A, gekadastreerd nr. 1934c, aangeduid op het onteigeningsplan goedgekeurd in het kader van het bijzonder bestemmingsplan « Gaucheret » van de gemeente Schaarbeek. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 09/11/2007 numac 2007203317 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige nautische verkeersleiders (niveau B) voor de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust voor de Vlaamse overheid (ANV07048) Na deze selectie wordt ee(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...) type document prom. -- pub. 09/11/2007 numac 2007203316 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige toezichters baggerwerken (niveau B) voor het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (ANV07047) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, di(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...) type document prom. -- pub. 09/11/2007 numac 2007203318 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs van Financiën (niveau A) voor het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën (ANG07847). Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar g(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2007 numac 2007000936 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 september 2007 wordt Mevr. Aurore De Maeyer benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, e Bij koninklijk besluit van 14 september 2007 wordt Mevr. Fabienne Durant benoemd tot rijksambte(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2007 numac 2007023420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2007, dat uitwerking heeft Bij hetzelfde besluit, worden de dames Bonnewyn, C., in de hoedanigheid van werkend lid en Ceuleman(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/11/2007 numac 2007009963 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1; bij het vredegerecht van het kanton Sint-Gillis : 1(*); - adjunct-griffier : bij de rechtbank van eerste aanleg te : Mech(...) Gent : 1; bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen : 2; - adjunct-secretaris bij het par(...)
^