Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 september 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/09/2007 numac 2007040204 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 april 2007 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007011412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot codificatie van de kaderwetten betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007012350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen na ontslag aan het arbeiderspersoneel en de gezinshelpsters type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007012358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003 ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds Sociale Maribel" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003 ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds Sociale Maribel" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007012368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de betaling van de carenzdag in de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007012377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007012379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001 betreffende de uitvoering van het centraal akkoord voor de jaren 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007012380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het halftijds brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/09/2007 numac 2007009822 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 11 september 2007 : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Vlaams-Brabant, als ef - is aangewezen in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen, voor(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007031409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 30 november 2006 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot organisatie van het fonds van openbaar beheersrecht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202808 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2008-2012 voor het gasdistributienet van ALG type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202811 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2008-2010 van het gasdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202809 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2008-2010 van het gasdistributienet van ALG type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202810 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2008-2012 van het gasdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202812 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2008-2012 van het gasdistributienet van IDEG type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202814 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2008-2012 van het gasdistributienet van IGH type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2008-2010 van het gasdistributienet van IGH type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202813 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2008-2010 van het gasdistributienet van IDEG type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2008-2012 van het gasdistributienet van SEDILEC type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2008-2010 van het gasdistributienet van INTERLUX type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202819 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2008-2010 van het gasdistributienet van SEDILEC type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202816 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2008-2012 van het gasdistributienet van INTERLUX type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202820 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2008-2012 van het gasdistributienet van SIMOGEL type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202821 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2008-2010 van het gasdistributienet van SIMOGEL

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/08/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007002163 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening

erratum

type erratum prom. 28/12/2006 pub. 18/09/2007 numac 2007003426 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2007. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 18/09/2007 numac 2007009823 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Het hof, verenigd in algemene vergadering op 2 mei 2007, heeft de heer Aerts, J., raadsheer in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 5 septembe

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2007 numac 2007012562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 september 2007 is de heer Swings, Alex, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van de heer Verlaeck type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2007 numac 2007012563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 september 2007 is de heer Moens, Robin, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Tongeren ter vervanging van de heer Haagdorens,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/09/2007 numac 2007023307 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Te begeven betrekkingen Zes betrekkingen zijn te begeven op de site van Elsene. Deze betrekkingen zullen worden toegewezen aan kandidaten die kunnen worden ingeschreven op de Franse of op de Neder De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van een Staat die(...)

document

type document prom. -- pub. 18/09/2007 numac 2007202834 bron ministerie van het waalse gewest "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" Op 13 juli 2007 is de beheersovereenkomst gesloten tussen de Waalse Regering, vertegenwoordigd door de Minister-President en de Minister van Leefmilieu, en de "Société pub Een afschrift van deze beheersovereenkomst kan schriftelijk aangevraagd worden bij de "Société(...)
^