Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid type wet prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007011076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanstelling van de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie In het raam van de toepassing van de bepalingen van artikel 8, § 2, van de wet van 12 april 1 De beheerders moeten opgericht zijn in de vorm van een naamloze vennootschap, met maatschappelijke (...) type wet prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007022187 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 12 januari 2006 en in uitvoering van artikel 22 Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van de artikelen 5 en 6 van de nomenclatuur : (...) type wet prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007040211 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 november 2006 (1) Gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007000087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 11 oktober 2006 tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2005, ter toepassing van het koninklijk besluit van 11 oktober 2006 houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2005 type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 juni 2006 betreffende de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de artikelen 6, § 2, derde lid en § 3, derde lid en 7, § 1, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 6 december 2005 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de adoptie type koninklijk besluit prom. 07/02/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007000148 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 08/02/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007009181 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen toegekend aan bepaalde categorieën van interne opleiders van de federale overheidsdiensten of van andere openbare diensten die opleiding geven aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007009196 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 februari 2007 is Mevr. Wauters, R., rechter in de rechtbank van koophandel te Dendermonde, benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Zij wordt gelijktijdig benoemd tot rec Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007012045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die wagens assembleren, gelegen in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Afzonderlijke personeelsformatie. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 15 januari 2007 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heer Margot, Hedwig Jozef, administratief assistent. Kroonorde Officier De he De heer Vanagt, Rodolf Albert Hugo, commandant. Gouden Palmen De heer Delem, Jean-Pierre, kwa(...) type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in 2007 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 15/02/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007022148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van tandartsen moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007022171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1993 tot regeling van de samenstelling en de werking van het rechtscollege ingesteld bij artikel 76 van de op 7 augustus 1987 gecoördineerde wet op de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 21/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007022204 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007022211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de cumulatie betreft van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en vakantiegeld, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007022212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007200014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2003 houdende wijziging en coördinatie van de statuten van het "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007200027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007200009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen die tot de risicogroepen behoren type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007200117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de textielnijverheid en het breiwerk" type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007200209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 2005-2006

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007022149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 2003 tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikelen 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007031075 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2006 de technici met de volgende namen : type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007200516 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 15 december 2006 wordt de heer Jacques Vanderveken met ingang van 15 december 2006 voor een termijn van vier jaar erkend als projectontwerper voor de uitwerking of de herziening van de voor bebo Bij ministerieel besluit van 28 december 2006 wordt de heer Norbert Deprez met ingang van 28 de(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007200533 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 24 januari 2007 worden de heren Alain Perpete en Luc Stevenne op 1 oktober 2006 bevorderd door verhoging in graad tot de graad van eerste attaché . Bij besluit van de Waalse Regering van (...) Bij ministerieel besluit van 7 november 2006 wordt Mevr. Jacqueline Genicot, attachée, op 1 feb(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007200538 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 29 december 2006, dat in werking treedt op 1 april 2007, wordt eervol ontslag uit zijn functies van eerste attaché verleend aan de heer Jean-Pol Octave. Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn g Bij ministeriële besluiten van 29 december 2006, die in werking treden op 1 april 2007, wordt e(...)

beschikking

type beschikking prom. 22/12/2006 pub. 21/02/2007 numac 2007031028 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/09/2005 pub. 21/02/2007 numac 2007031087 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel wordt gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007200548 bron ministerie van het waalse gewest "Société wallonne des Eaux" Bij besluit van de Waalse Regering van 25 januari 2007 wordt de heer Eric van Sevenant vanaf 1 december 2006 tot 31 mei 2007 benoemd tot lid van het directiecomité van de "So(...) Bij besluit van de Waalse Regering van 25 januari 2007 wordt de heer Eric van Sevenant vanaf 1 (...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/01/2006 pub. 21/02/2007 numac 2007000095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Circulaire betreffende de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de artikelen 64 en 1476 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 59/1 van het Wetboek van zegelrechten met het oog op de vereenvoudiging van de formaliteiten voor het huwelijk en de wettelijke samenwoning. - Duitse vertaling

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007014065 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Sinds 1 januari 2007, werd de erkenning nr. 2231 van de autorijschool « Quentin » ingetrokken. type erkenning prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 12 februari 2007 wordt, voor een periode van vijf jaar, de e type erkenning prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007031095 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 12 februari 2007 wordt, voor een periode van vijf jaar, de e type erkenning prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007031093 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 12 februari 2007 wordt, voor een periode van vijf jaar, de e

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 15 januari 2007 wordt de vergunning om de heer **** ****, voorheen gevestigd te 4600 ****, **** de **** 125/****8, onder het nummer 1(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007003055 bron federale overheidsdienst financien Hoge Raad van Financiën Jaarverslag 2006 1. Samenstelling van de Hoge Raad van Financiën (*) Voorzitter : Reynders, D., Minister van Financiën. Ondervoorzitters : Vander Vennet, R., Hoogleraar aan de Universiteit Gent; Quaden(...) Leden : A. Aangeduid door de betrokken departementen en instellingen FOD Financiën en Budget (...)

document

type document prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007040611 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 30 november 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007009195 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de - verbindingsmagistraat bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (vo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/02/2007 numac 2007022173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Te begeven betrekkingen Vier betrekkingen van vorser zijn te begeven. Deze betrekkingen zullen worden toegewezen aan kandidaten die kunnen worden ingeschreven op de Frans(...) De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : -Belg zijn of burger van een Staat die (...)
^