Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006000652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 mei 2006 tot instelling van het algemeen kader voor de wederzijdse erkenning van beroepsopleidingen type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006000734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 maart 2006 houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en van het koninklijk besluit van 28 maart 2006 tot wijziging van dit koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006000732 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen van het eerste semester van het jaar 2006 tot wijziging inzonderheid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006000736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006000739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 19 juli 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 06/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006001018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter voor de Nederlandstalige kamer van de Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 15/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006002164 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006010022 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 december 2006 : - is aan de heer Truyers, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Hasselt. Het is hem vergund de titel van - is aan de heer D'Haese, Ch., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsver(...) type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006015170 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2006 wordt Mevr. Carine FRANCOIS, met ingang van 1 januari 2003, bevestigd in haar statutaire hoedanigheid na overdracht als personeelslid van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Hand Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2006 wordt de heer Emile GOFFIN, met ingang van 1 januari(...) type koninklijk besluit prom. 23/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten van menselijk volbloed en sommige labiele bloedproducten type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006023270 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Revorderingen Bij koninklijk besluit van 26 november 2006 wordt Mevr. Vets, Christine, attaché A2, met ingang van 1 mei 2005, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse tot adviseur A3 bij de Federale Overheidsdienst(...) Bij koninklijk besluit van 26 november 2006 wordt de heer Valckenaers, Johan, attaché A2, met i(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006023247 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 november 2006 wordt Mevr. Dierick, Katelijne, werkleider , met ingang van 1 november 2005, op het Nederlands taalkader, bevorderd tot de graad van werkleider geaggregeerde (rang C) bij de Wetens(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006203856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006002153 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van steden en gemeenten waarvan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen genieten van een verhoogde staatstoelage voor specifieke initiatieven gericht op sociale inschakeling type ministerieel besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006036741 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2004 houdende toekenning van opdrachten aan IVB VZW betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen type ministerieel besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006036742 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2003 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte volwassen runderen

decreet

type decreet prom. 27/10/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204028 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de beroepsprocedure in het onderwijs voor sociale promotie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006029201 bron ministerie van de franse gemeenschap Pedagogische Raad van de « Haute Ecole de Bruxelles ». - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 november 2006 worden benoemd tot lid van de Pedagogische Raad van de « Haute Ecole de Bruxelles », voor een termijn - de heer Christian BALLIU; - de heer Luc BARBAY; - Mevr. Jeanine CLAERHOUT; - Mevr. Mar(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Sociale Raad van de « Haute Ecole de Bruxelles ». - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 november 2006 worden benoemd tot lid van de Sociale Raad van de « Haute Ecole de Bruxelles », voor een termijn van vijf - de heer Christian BALLIU; - de heer Luc BARBAY; - Mevr. Jeanine CLAERHOUT; - Mevr. Mari(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006029203 bron ministerie van de franse gemeenschap Pedagogische Raad van de « Haute Ecole Robert Schuman ». - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 november 2006 worden benoemd tot lid van de Pedagogische Raad van de « Haute Ecole Robert Schuman », voor een ter - de heer Guy DENIS; - de heer Marc FOURNY; - de heer Etienne MICHA; - de heer Fernand PIE(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006031603 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2006, worden beschermd als geheel de straatgevel en bedaking van het gebouw gelegen Generaal Jacqueslaan 186 en de straatgevel, bedaking en trappenhui Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006031604 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de mammoetboom gelegen Italielaan 27, te Elsene, bekend ten kadas(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006031606 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de Japanse esdoorn gelegen Franz Merjaystraat 188, te Elsene, bekend ten kad(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006031605 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de Italiaanse hartbladige els gelegen op de hoek van de Keyenveldstraat en d(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006031598 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006031607 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de tamme kastanje gelegen Wijnoogstdreef 27, te Vorst, bekend ten kadaster(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006031608 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2006, worden beschermd als geheel,(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006036936 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging, vanaf het schooljaar 2006-2007, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006036952 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 en tot verdeling van provisionele kredieten ingeschreven in de begroting 2006

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006204020 bron ministerie van de franse gemeenschap Sociale Raad van de « Haute Ecole Charlemagne ». - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 november 2006 worden benoemd tot lid van de Sociale Raad van de « Haute Ecole Charlemagne », voor een termijn van vijf ja - de heer James BACART; - Mevr. Cécile DEBROUX; - de heer Vincent DELHALLE; - de heer Jea(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006204021 bron ministerie van de franse gemeenschap Academische Raad van de « Université de Liège ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 oktober 2006 wordt de heer Maurice LAMY, gewone hoogleraar op de "Faculté de Médecine de l'Université de Liège" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204029 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan op macroniveau van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2007-2008 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2002 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en -procedure van de diensten, bij toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school en van het decreet van 16 mei 2002 betreffende de gezondheidspromotie in het hoger onderwijs buiten de universiteiten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204030 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006204077 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen KOMEN-WAASTEN. - Bij besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 wordt de heer Gilbert Deleu benoemd tot burgemeester van de gemeente Komen-Waasten, arrondissement Moeskroen, provincie Henegouwen. type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204084 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de bekendmakingsmodaliteiten van de door de openbare maatschappijen gegunde overheidsopdrachten type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204086 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen teneinde er de verwijzing naar Verordening 70/2001 van de Europese Commissie van 12 januari 2001 in op te nemen type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204087 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204089 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204088 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 04/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023348 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006000969 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief betreffende de vrijwillige terugkeer van vreemdelingen met behulp van de **** **** voor migratie

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006018192 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Etienne Reynders en Guillaume Dehaen, beiden woonplaats kiezend bij Mr. Wim Mertens, advo Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 178.843/IX-5475 en GA 178.845/IX-5476. Voor (...) type bericht prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006018193 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De provincie West-Vlaanderen en de gemeente De Haan, beide woonplaats kiezend bij Mr. A. Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 179.003/X-13.091. Voor de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006204082 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 oktober 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 oktober 20 Die zaak is ingeschreven onder nummer 4059 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006204083 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 november 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 november 20 Die zaak is ingeschreven onder nummer 4065 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006204032 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 8 november 2006 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « ASBL Radio chrétienne fr Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...)

document

type document prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006011572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE-C/C-06/0046 : Spano Invest NV/Spanogroup NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 12 dec Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de productie en de verkoop (...) type document prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006012603 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel Op 5 december 2006 werd de heer Poncelet, Léopold, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend

erratum

type erratum prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006014290 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties bij het Comité van Overheidsbedrijven. - Erratum type erratum prom. 06/10/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023299 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van de artikelen 14m) en 20, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006011476 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2006 werd met ingang van deze datum benoemd of bevorderd : Kroonorde Officier De heren : Lucien De Schamphelaere, Edegem; Luc Bontemps, Tervuren. Kroonorde C type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006012613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 is de heer Uyttersprot, Karel, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Beddeleem, Marc, wiens m type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006023309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend financieel inspecteur, klasse A1 Bij koninklijk besluit van 23 november 2006, wordt, dhr. Massaki-Ma-Mboso, met ingang van 1 a Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006036953 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 : 1. wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : De heer DEMETS Norbert Jozef Maria directeur bij het provinciebestuur va(...) Ranginneming : 8 april 2001 2. worden benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde : De (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006012612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde, ter vervanging van de heer Karel Uyttersprot De betrokken organ De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006020112 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Woensdag 20 december 2006 om 9 u. 30 m. Commissie voor de Sociale Zaken Interpellatie van de heer Jean-Luc Vanraes (N) tot de heer Pascal Smet, lid v(...) Mondelinge vraag van de heer Frederic Erens (N) aan de heer Pascal Smet, lid van het Verenigd Colle(...) type document prom. -- pub. 19/12/2006 numac 2006020111 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 20 december 2006 om 9 u. 30 m. Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid Hoorzitting met Mevr. Marie-Laure (...) Voorstelling van het inrichtingsplan. Bespreking. Woensdag 20 december 2006 om 14 u. 30 m(...)
^