Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003558 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/10/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006002150 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2005 type koninklijk besluit prom. 29/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003495 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepskosten type koninklijk besluit prom. 29/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003560 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 november 2006 houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2006 numac 2006009973 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 november 2006 is aan de heer Humblet, S., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Namen. Bij koninklijk Bij koninklijk besluit van 29 november 2006 is Mevr. Lessoye, Ch., advocaat, benoemd tot toegev(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2006 numac 2006014259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2006, wordt Mevr. Anne Van Hautte, adviseur, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse naar de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal, in de vakrichting « Juridische no Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2006, wordt de heer Marc Danneels, attaché-scheepvaartins(...) type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006023214 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de leidende ambtenaren van niveau A van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006023215 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A bij de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de aanwending van de bijkomende financiële middelen voor tewerkstelling (1) type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende toevoeging van artikel 8, tweede lid, aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000, houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de vermindering van de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging en aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998 betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen "Andere" type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon vanaf de leeftijd van 45 jaar in het kader van de eindeloopbaan in de huurdersbonden en de sociale verhuurkantoren type koninklijk besluit prom. 16/10/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging en aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998 betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen "Gehandicapten Waals Gewest" type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging en aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998 betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen "Gehandicapten Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende toevoeging van een vierde lid in artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/10/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006002151 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2005, ter toepassing van het koninklijk besluit van 11 oktober 2006 dat de financiële tegemoetkoming aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2005 type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/12/2006 numac 2006009974 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriéle besluiten van 28 november 2006 : - is het verzoek tot associatie van de heer Vernimmen, J., notaris ter standplaats Sint-Genesius-Rode, en van de heer Vernimmen, Ph., kandidaat-notaris, om de as De heer Vernimmen Ph. wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Sint-Genesius-Rode.(...) type ministerieel besluit prom. 28/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006011533 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de Penningmeester van het Commissariaat van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Shanghai 2010 type ministerieel besluit prom. 02/10/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036834 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2001 tot vaststelling van de referentiemethoden en de principes van de routinemethoden voor de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 18/10/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036836 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de erkenning van centra voor kunstmatige inseminatie en embryotransplantatie bij paarden type ministerieel besluit prom. 13/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036916 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de erkenning van de fokkersvereniging Europese Arabo-Friezen Vereniging VZW en tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/12/2006 numac 2006203897 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 174/2006 van 22 november 2006 Rolnummer 3857 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 16 en 17 van de wet van 20 ju(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/12/2006 numac 2006020100 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Woensdag 6 december 2006, om 9 uur (Paleis van het Brussels Parlement - commissiezaal 201) (Een lichte maaltijd zal worden aangeboden) Verenigde Commissies voor de Gezondheid en de Social(...) - Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Ge(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/12/2006 numac 2006031596 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de zwarte den , gelegen Bosvoordsesteenweg 32, te Elsene, bekend ten kadaster te Else(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036735 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036780 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels over de werking van het college van algemeen directeurs van de hogescholen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036778 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de selectiecommissie in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036887 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en de bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036909 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036926 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006 tot invoering van een tijdelijk project betreffende vervangingen van korte afwezigheden, bedrijfsstages en mentorschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203762 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203766 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de erkenningscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203767 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het taalbadonderwijs toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203765 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203780 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 januari 2004 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-Commissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/10/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203779 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203781 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2004 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203782 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afschaffing van het internaat verbonden aan het « Athénée royal Paul Delvaux » te Ottignies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203789 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/12/2006 numac 2006203786 bron ministerie van de franse gemeenschap Overheidsbedrijf voor de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2006, wordt Mevr. Carine VREUX op 1 januari 2006 tot attaché Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan een ondertekend en gedateerd verz(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203814 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende diverse maatregelen inzake het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/12/2006 numac 2006203823 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van bestuur van het « Fonds Ecureuil de la Communauté française ». - Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 oktober 2006, wordt de heer Olivier PETIT in de bepaling bevat in artikel 2, 2°, van het besluit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/10/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203919 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitters van de examencommissies voor het universitair onderwijs van de Franse Gemeenschap die zitting hebben bij de universiteiten voor het academiejaar 2005-2006 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/12/2006 numac 2006203916 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 06 oktober 2006 worden in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2005 houdende aanstelling van de vertegenwoordigers van de stud

document

type document prom. -- pub. 05/12/2006 numac 2006003525 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplic De vierde kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moe(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2006 numac 2006000959 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 24 oktober 2006, worden Mevr. Virginie Leclercq, en de heren Stéphane Blanchart, en Stéphan De Mul, benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché bij de Federale Overheidsdienst type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2006 numac 2006012550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2006 is Mevr. Huyck, Monique, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van de heer Ost, Roger, wiens m type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2006 numac 2006012551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2006 is Mevr. Lacroix, Brigitte, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Oris, Eugène, wiens m type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2006 numac 2006023219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor zeelieden ter koopvaardij, ingesteld bij het Fonds voor arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aa Bij hetzelfde besluit wordt de heer Loridan, M., tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegenwo(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/12/2006 numac 2006012549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Hasselt De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst van de inspraako(...) Voorwaarden : 1° houder(ster) zijn van een diploma of een getuigschrift in aanmerking komend voo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/12/2006 numac 2006012552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Hasselt,ter vervanging van Mevr. Brigitte Lacroix De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 05/12/2006 numac 2006020101 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 5 december 2006, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing - Voorstel van resolutie (van de heer Alain DAEMS en Mevr.(...) Rapporteurs : Mevr. Isabelle EMMERY en Mevr. Michèle HASQUIN-NAHUM. - Hoorzitting met de heer Da(...) type document prom. 14/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006023202 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Actieplan betreffende de samenwerking tussen de verschillende controlediensten met het oog op de coördinatie van de controles van het personen- en goederenvervoer over de weg
^