Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/12/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006000970 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type wet prom. 11/07/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006003550 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 Erratum type wet prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006009911 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 november 2006, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006000961 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Franstalige kamer, van de voorzitter en van de plaatsvervangend voorzitter voor de Duitstalige kamer van de Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 28/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006009941 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende tenuitvoerlegging van Verordening nr. 1453/2003 van de Raad van 22 juli 2003 betreffende het statuut van de Europese Coöperatieve Vennootschap type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006009960 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 juni 2006 is Mevr. De Rouck, N., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Bij koninklij Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk besluit van 26 november 2006 is de he(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006009959 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 november 2005, dat in werking treedt op 31 december 2006, is Mevr. De Rouck, N., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, op haar verzoek, in ruste gestel Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eersh(...) type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006011516 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 4, § 2, 10, § 2 en 19 van de kaderwet van 24 september 2006 betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006011517 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006018179 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Sint-Niklaas. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Roger Boeckx. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Sint-Niklaas. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentes (Koninklijk besluit van 15 juli 1956, artikel 5, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 16 septemb(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006018185 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te La Roche-en-Ardenne. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Mevr. Anne Smolders. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te La Roche-en-Ardenne. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op (Koninklijk besluit van 15 juli 1956, artikel 5, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 16 septemb(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006018186 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Elsene. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Kommer Kleijn. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Elsene. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaa (Koninklijk besluit van 15 juli 1956, artikel 5, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 16 septemb(...) type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006023195 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2004, houdende de benoeming van de leden van de Planningscommissie - medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006023198 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « Caisse de Compensation pour Allocations familiales de la Région liégeoise » type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006023211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006023223 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006023224 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen en de graden van de personeelsleden bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 23/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006023228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Pensioendienst voor de overheidssector type koninklijk besluit prom. 21/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006203746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2001 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de gezondheidsdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006011512 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 10/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006011514 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

arrest

type arrest prom. 10/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006023234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type arrest prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006203899 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 146/2006 van 28 september 2006 Rolnummer 3838 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 42, § 2, 2°, van het Vlaamse decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...)

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006009961 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 30 juni 2006 werd de heer Govaert, L., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen, vanaf 1 januari 2007, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handel

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006033104 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Personeel. - Eervol ontslag Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 19 oktober 2006, wordt, met ingang van 1 december 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Karl Reinartz, geboren te Neu-Moresnet op 12 mei

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006036840 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006203787 bron ministerie van de franse gemeenschap Erkenningscommissie. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 oktober 2006 wordt Mevr. Véronique BONJEAN, vanaf 20 oktober 2006, tot plaatsvervangend lid van de Erkenningscommissie benoemd, ter vervanging van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006203764 bron ministerie van de franse gemeenschap Leren door taalbad. - Machtigingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2006 wordt het « Athénée royal d'Esneux » ertoe gemachtigd vanaf 1 september 2007 een taalbadonderwijs Engels in te richten in het eerste s Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2006 wordt het « Institut pro(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006203788 bron ministerie van de franse gemeenschap Gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 oktober 2006 worden de graad en het diploma van industrieel ingenieur, uitgereikt aan de heer DABBOUR, Nasser, geb type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006203791 bron ministerie van de franse gemeenschap Leden van de CAPAES-Commissie . - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 oktober 2006, wordt in artikel 2, 3°, van het besluit van(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006203829 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het derde beheerscontract van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » voor de jaren 2007 tot en met 2011

document

type document prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006012543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

erratum

type erratum prom. 20/10/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006021340 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006000945 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 19 oktober 2006 worden Mevr. Geneviève Van Der Meeren, en de heer Benoît Ramacker, benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zak type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006000955 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 10 november 2006, wordt de heer Gillis, Thierry, aangesteld in de functie van examinator-hoofdcommissaris van politie bij de diens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006023190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 wordt de heer Servais, André, met ingang van 1 september 2006, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché bij de Federale Overheidsdienst Vol type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006023213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 november 2006, dat Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Profili, F., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006023220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de zeevissers, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan de heer Cl Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. De Smedt, C., tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegenwo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006023227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Waals-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninkli Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Duyck, M., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid en Mevr. P(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006023226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Oost-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van le Bij koninklijk besluit van 10 november 2006, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaan(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006009951 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - referendaris binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : 1, vanaf 1 januari 2007. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schri De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006018178 bron parlementaire vergadering van de raad van europa Europees Comité inzake de voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. - Oproep tot kandidaten De zetel van België bij het Europees Comité inzake de voorkoming van foltering en onmenselijke of verned(...) De procedure voor de verkiezing van de leden van het Comité wordt bepaald in de artikelen 4 en 5 va(...)

document

type document prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006018181 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Hoei. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Mevrn. Kunsch, Françoise; Villers, Nicole; Demets, Natacha; Dubuffet-Granieri, Leda; Tremouroux, Elodie; Auspert, Sabine; Lacroix, Mary; Beaujean, Françoi In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Hoei. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op(...) type document prom. -- pub. 04/12/2006 numac 2006018180 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Leuze-en-Hainaut. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heren Christian Brotcorne, Paul Olivier, Dominique Jadot, Gilbert Van Renterghem, Thibaut Hellin, Michaël Delcourt, Frédéric Bouchez en Mev In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Leuze-en-Hainaut. Eenieder kan inzage nemen van het verzo(...)
^