Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 oktober 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006009832 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 is machtiging verleend aan : Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****; en de ***** om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van « **** (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/10/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006003486 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende toekenning van verscheidene algemene directies binnen de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006009843 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2006 is het koninklijk besluit van 18 juli 2006, waarbij met ingang van 30 april 2006 een einde werd gesteld aan de functies van Mevr. Jaspar, L., secretaris bij het parket van de arbeidsaud Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2006, uitwerking hebbende met ingang van 31 januari 2006 '(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006011437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2006 wordt aan de heer Eduardus Broeckx, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 november 2006, eervol ontslag uit zijn functies verl De heer Broeckx wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006012489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2006 wordt de heer Eric Deseyn met ingang van 1 oktober 2006 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. Het is hem vergund aanspraak op het definitief vroegtijdig pensioen te type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006012492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 wordt de heer Camille Defillet, met ingang van 1 februari 2007, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. Het is hem vergund aanspraak op het onmiddellijk pensioen type koninklijk besluit prom. 11/10/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006014219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006014232 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Politie van de spoorwegen. - Mandaten Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 wordt belast met het toezicht op de naleving van de wet van 12 april 1835 rakende de tolrechten en de reglementen van politie nopens de ijzeren weg en van de wet van 25 Bij datzelfde koninklijk besluit worden beëindigd, de mandaten die bij koninklijke besluiten van 2 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006014233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Politie van de spoorwegen. - Mandaten Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 worden belast met het toezicht op de naleving van de wet van 12 april 1835 rakende de tolrechten en de reglementen van politie nopens de ijzeren weg en van de wet van 25 ANSIAU, Valérie, wachter, BRAEM, Régis, wachter, BRODUR, Jean, wachter, BROUSMICHE, Didier(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006014236 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 24 september 2006, wordt de heer Michiel Holemans bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 met de titel van attaché, in de Nederlandse taalrol, met ranginneming en gelde Bij koninklijk besluit van 24 september 2006, wordt Mevr. Karine De Saedeleir bevorderd door ov(...) type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006023031 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 euro aan de VZW Greenpeace Belgium type koninklijk besluit prom. 06/10/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006023080 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, van de bepalingen van de artikelen 14m) en 20, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006021118 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk belsuit van 12 juni 2006 wordt de heer Dambruyne, Johan, geboren op 15 september 1965, met ingang van 1 juni 2006 bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Bij hetzelfde besluit wordt de heer Leloup, Geert, geboren op 24 maart 1979, met ingang van 1 juni (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006023037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 27 september 2006 wordt de heer Lievens, Petrus Lodewijk, Valentijn, adviseur A3 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 april 2007 De heer Lievens, Petrus Lodewijk V., is ertoe gerechtigd, met ingang van ingang van 1 april 2007, z(...) type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het 'Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid' type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en verlenging van verschillende bestaanszekerheidsregelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006202512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het 'Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf' type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006202511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van de toepassingsprocedures voor de opleidings- en tewerkstellingsregelingen voor werknemers voor de jaren 2005 tot 2009 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006202630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en verlenging van verschillende bestaanszekerheidsregelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006202632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het 'Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf' type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006202697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de tegemoetkomingen van het 'Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf' in geval van arbeidsongevallen met ernstige of dodelijke afloop, beroepsziekte, gewone ziekte of ongeval van gemeen recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006202736 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het 'Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf' type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van de uitsluitingsvoorwaarden van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, tot wijziging en coördinatie van het Sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een tewerkstellings- of een opleidingspremie aan de bouwwerkgevers en hun arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006014223 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ongeregeld vervoer . - Machtigingen Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2006 wordt van de in de hierna vermelde tabel aangeduide vervoerondernemers machtiging verleend ongeregelde vervoerdiensten te exploiteren tot de aang(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006014224 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ongeregeld vervoer . - Machtigingen Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2006 wordt van de in de hierna vermelde tabel aangeduide vervoerondernemers machtiging verleend ongeregelde vervoerdiensten te exploiteren tot de aang(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. 23/10/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006014241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006036611 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de eerste bewerkers van ruwe tabak type ministerieel besluit prom. 28/03/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006201126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2004 houdende delegatie van bevoegdheden

arrest

type arrest prom. 03/10/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006003491 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006203346 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 161.910 van 22 augustus 2006 in zake D. Verbeke tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is « Schendt artikel 53, § 2, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006203514 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 156/2006 van 18 oktober 2006 Rolnummer 4036 In zake : de vordering tot schorsing van de wet van 20 juli 2006 tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, ing Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap ertoe gemachtigd wordt in 2006 dienstverplaatsingen te verrichten met een persoonlijk motorvoertuig

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031528 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 mei 1996 houdende de samenstelling van de Raad van Beroep bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid : « Net Brussel »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006036515 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 52.40, basisallocatie 00.10, begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006036516 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.29 van het programma 24.60, begrotingsjaar 2006

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006203168 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Algemene Raad voor cultuurbeleid en tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2001 tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor de beleidsvoeringen inzake Cultuur van de Franse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006203355 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij besluit van de Waalse Regering van 31 augustus 2006 wordt de heer Jean-Pascal Labille vanaf 1 september 2006 voor vijf jaar benoemd tot voorzitter van het beheerscomité van de "FOREm" Bij besluit van de Waalse Regering van 31 augustus 2006 wordt de heer Jean-Pascal Labille vanaf(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006203424 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 oktober 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 oktober 2006 Die zaak is ingeschreven onder nummer 4052 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006203422 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 september 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 septembe Die zaak is ingeschreven onder nummer 4049 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 08/07/2005 pub. 23/10/2006 numac 2006021121 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur kustwacht

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006095191 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van verzekeringscontracten waarvan risico's zijn gelegen in België, onderschreven in vrije dienstverrichting In het Verenigd Koninkrijk werd op 7 september 2006 door de « UK Court » de overdracht goedgekeurd van 96 Deze overdracht geldt ten aanzien van alle verzekeringsnemers, de verzekerden en alle betrokken der(...)

document

type document prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006203443 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige kinesitherapeuten (niveau A) voor de dienst « Medium Care » van het Centrum van Zware Verbranden voor het Ministerie van Defensie (AFG06010). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating to(...) 1. MASSART, STEPHANIE, 1160 BRUXELLES 2. DEGRAVE, ISABELLE, 1950 KRAAINEM

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006012488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2006 wordt de heer Libert Plevoets met ingang van 1 juli 2006 tot rijksambtenaar benoemd als attaché in de vakklasse A1-Tewerkstelling, met ranginneming op 1 jul(...) Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeli(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006012493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2006 wordt Mevr. Yannick Cheyns, met ingang van 1 september 2006, tot rijksambtenaar benoemd als attaché in de vakklasse A1-Tewerkstelling, met ranginneming op 1 september 2005. Ee

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006009844 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Zomergem : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de « FOD Justitie, Dir De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006203442 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** maatschappelijk assistenten (niveau ****) voor het Fonds van de **** (****06004). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. ****, ****(...) 2. ****, ****, 1081 **** 3. ****, ****, 4652 **** 4. ****, ****, 500(...)

document

type document prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006000824 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Bezwaar Een bezwaar is ingediend bij het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door Mevr. Ginette Debuyck, op basis van artikel 74, § 1, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetbo Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift bij het gemeentesecretariaat van Ganshoren. (Artik(...) type document prom. -- pub. 23/10/2006 numac 2006018136 bron senaat Benoeming van twee leden en van twee plaatsvervangende leden van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Tijdens zijn plenaire vergadering van 12 oktober 2006 is de Senaat, overeenkomstig artikel 28, ee(...) De heer Gérald Vande Walle, sociaal inspecteur, werd verkozen verklaard tot Franstalig effectief li(...)
^