Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 oktober 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/10/2006 numac 2006009732 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** **** ****, geboren te **** op 13 ****(...) Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** (...) type wet prom. 01/05/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006015081 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Azerbeidzjan tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2006 numac 2006002116 bron regie der gebouwen Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 8 maart 2006 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer De Tant, Fernand A.J., ambtenaar van de klasse 5. Officier Mevr. Closson, Jeannine M., ambtenaar van de k de heer Cnop, Maurice A.A., ambtenaar van de klasse A3; de heer Jouant, Henri L.M. (R.I. : 8 a(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2006 numac 2006009759 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel Bij koninklijk besluit van 6 juli 2006 is Hoogaert, Valérie, stagedoend directeur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006012456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006022856 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006007261 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2006 type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203179 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203181 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 17/08/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203182 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203183 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 25/07/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma's 02, 05 en 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 20/07/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203184 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/10/2006 numac 2006203167 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 127/2006 van 28 juli 2006 Rolnummer 3841 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 2, § 1, 3°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappeli Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006031482 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vervanging van leden van de Raad voor het leef- milieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/10/2006 numac 2006031489 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2006, worden beschermd als monument wegens hun historische en esthetische waarde, de straatgevel, de bedaking, de overloop op de begane grond en het t Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/10/2006 numac 2006031488 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 juni 2006, worden beschermd als monument wegens hun historische, sociale en artistieke waarde : de voorgevel, de daken en de volgende delen van het interieu - het trappenhuis en de eretrap; - op het gelijkvloers : de vestibule, de ingangshall (met inbeg(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/10/2006 numac 2006031490 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2006, wordt beschermd als monument de totaliteit van het gebouw gelegen Louis Moricharplein 14, te Sint-Gillis, bekend ten kadaster van Sint-Gillis, 1e Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 07/09/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006033089 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende sluiting van de gewone zitting 2005-2006 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/10/2006 numac 2006000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing en wijziging Bij Bij hetzelfde ministerieel besluit van 25 augustus 2006 wordt de erkenning voor de organisatie van (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/10/2006 numac 2006031483 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Erratum Publicatie in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2006, blz. 47923. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2006 houdende instelling van de procedure tot bescherming als Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 houdende instelling van de p(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 09/10/2006 numac 2006015147 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 27 september 2006 hebben H.E. de Heer Henrique Adriano da Silva, de Heer Sandro Maria Siggia, de Heer Laurent Kavakure en de Heer Juan Salazar Sparks de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de gel H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

erratum

type erratum prom. 26/10/1998 pub. 09/10/2006 numac 2006033087 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de invoering van de nieuwe Duitse spelling. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 09/10/2006 numac 2006203199 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige financieel deskundigen (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG06820) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. VAN HOUTVEN ELISABETH, 2590 Berlaar 2. MERKEN JA(...) 3. DE PAUW DIRK, 9230 Wetteren 4. VAN DEN BROECK TIM, 2000 Antwerpen 5. BILLIET KATHY, 802(...) type document prom. -- pub. 09/10/2006 numac 2006203200 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige programmamanagers (niveau A) voor het agentschap voor overheidspersoneel van de Vlaamse overheid (ANV06041). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. DE RIDDER(...) 2. DE BOECK, KRISTEL, 9620 ZOTTEGEM type document prom. -- pub. 09/10/2006 numac 2006203202 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige loodsen (m/v) (niveau A) voor de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse overheid) (ANV06039). - Uitslagen Rangschikking van de(...) 1. DEBUSSCHERE, WILLEM, 9112 SINAAI 2. WEVERBERGH, HANS, 2000 ANTWERPEN 3. PEETERS, RONNY, 2(...) type document prom. -- pub. 09/10/2006 numac 2006203201 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige chef loods (niveau A) voor de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse overheid) (ANV06038). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandi(...) VAN HOECKE, NORBERT, 8400 OOSTENDE

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2006 numac 2006021115 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 juni 2006 wordt de heer Grauls, Ludo, adviseur-generaal voor wetenschapsaangelegenheden, benoemd tot Grootofficier in Orde van Leopold II. Bij koninklijk belsuit van 16 juni 200

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/10/2006 numac 2006012476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Dendermonde De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst van de inspraako(...) Voorwaarden : 1° houder(ster) zijn van een diploma of een getuigschrift in aanmerking komend voo(...)
^