Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 augustus 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006000621 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende voordracht van drie leden voor de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D. met het oog op hun verkiezing en benoeming door de algemene vergadering type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2006 numac 2006000620 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 5 augustus 2006, wordt de aanwijzing van de heer Stockmans, Jean-Marie, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Ho type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2006 numac 2006003402 bron federale overheidsdienst financien Verlaging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 mei 2005 betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op bepaa Op 25 augustus 2006 is de maximumprijs, inclusief BTW, van gasolie van de GN-code 2710 19 41 met ee(...) type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006009643 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2006 numac 2006009657 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 augustus 2006 : -dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging die niet mag geschieden vóór 1 september 2006, is Mevr. T'Hooft, I., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank va - is Mevr. Paulet, S., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Marche-en-Famenne(...) type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006012259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006012260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006014109 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 14/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006015121 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Addendum type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006021106 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022809 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overheveling van het personeel dat zijn werkzaamheden uitoefent binnen de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën naar de Pensioendienst voor de overheidssector type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022824 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van het koninklijk besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de in artikel 34, eerste lid, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bedoelde materialen en verzorgingsproducten voor de verzorging ten huize van rechthebbenden die lijden aan mucoviscidose type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022840 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 352 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2006 numac 2006201148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende een bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006201547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de carenzdag type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006202313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006202350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006202349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997 gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 1997-1998 in uitvoering van het protocol van het nationaal akkoord van 15 mei 1997 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006202358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2001-2002 (1) type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006202388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2001-2002, sector monteerders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006014110 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit waarbij de modaliteiten van afgifte en het model van de vrijstellingen van het verplicht gebruik van de veiligheidsgordel en het kinderbeveiligingssysteem op grond van gewichtige medische tegenindicaties worden bepaald type ministerieel besluit prom. 25/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022793 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 09/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit genomen met toepassing van artikel 23, § 1, negende lid, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, houdende het verbod voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 van het gebruik van sommige letterwoorden type ministerieel besluit prom. 16/06/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006036278 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

decreet

type decreet prom. 20/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen inzake leerplichtonderwijs, hoger onderwijs, cultuur en permanente opvoeding

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/08/2006 numac 2006029116 bron ministerie van de franse gemeenschap Machtiging om een vestigingsplaats op te richten. - Afwijking Bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 2006, dat in werking treedt op 1 september 2006, wordt de oprichting van een vestigingsplaats, gelegen op de site type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/08/2006 numac 2006029118 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor de B-bekwaamheidsbewijzen. - Wijziging Bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2006, worden in artikel 2, § 4 b) van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2005 hou

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006036272 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006036279 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/08/2006 numac 2006202795 bron arbitragehof Bericht van rechtzetting De bekendmaking betreffende de zaak ingeschreven onder nummer 4020 van de rol van het Hof, gedaan in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2006, pp. 39366 en 39367, moet zonder voorwerp worden geacht. De griffier, P.-Y. Dutilleux.

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/08/2006 numac 2006041708 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 334e AANVULLING Bijwerking op 10 augustus 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 25/08/2006 numac 2006202805 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG06017) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Naast deze lijst van de laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type lijst prom. -- pub. 25/08/2006 numac 2006202806 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten personeelsontwikkeling (niveau A3) voor de FOD Personeel & Organisatie (ANG06833) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Naast deze lijst van de laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type lijst prom. -- pub. 25/08/2006 numac 2006202808 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs organisatieontwikkeling (niveau A3) voor de FOD Personeel & Organisatie (ANG06835) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Naast deze lijst van de laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type lijst prom. -- pub. 25/08/2006 numac 2006202807 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten Organisatiemanagement (niveau A4) voor de FOD Personeel & Organisatie (ANG06834) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. I(...) Naast deze lijst van de laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...)

erratum

type erratum prom. 13/06/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006009655 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. - Erratum type erratum prom. 15/05/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006009656 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie. - Erratum type erratum prom. 11/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022808 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 25/08/2006 numac 2006202810 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (niveau A) voor de diensten van de Vlaamse overheid (ANV06043) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 750 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Als u(...) Toelaatbaarheidsvereiste : Vereist diploma op 18 september 2006 : industrieel ingenieur. De g(...) type document prom. -- pub. 25/08/2006 numac 2006202809 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technici (niveau C) voor de diensten van de Vlaamse overheid (ANV06042) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 500 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Als u geslaagd bent(...) Toelaatbaarheidsvereiste : Vereiste diploma's, behaald in een richting met industrieel karakter(...) type document prom. -- pub. 25/08/2006 numac 2006202811 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinatoren beheersopvolging (niveau A) voor het beleidsdomein Bestuurszaken van de Vlaamse overheid (ANV06044) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee j(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/08/2006 numac 2006021105 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Te begeven betrekkingen 1. Functies : 1.1 Twee betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid : - het **** om aanwervingen als statutair personeelslid; - de kandidaten moeten(...) - de kandidaten dienen uiterlijk op 15 september 2006 de vereiste diploma's te hebben behaald. 1(...)
^