Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 juli 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009558 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, en tot invoeging in deze wet van een nieuwe Titel V betreffende het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone type wet prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006022640 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanvullende oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro Bij wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro, wordt een Commissie betreffende het Deze Commissie is belast met volgende taken : - inwinnen en centraliseren van informatie over de(...) type wet prom. 17/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202232 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 8 mei 2003 betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in België tijdens de Tweede Wereldoorlog type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202301 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen

programmawet

type programmawet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202312 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/06/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006000506 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006000518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift in de koninklijke besluiten behorende tot het beleidsdomein van de Minister van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006000571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 14 juli 2006 wordt de aanwijzing van de heer Caestecker, Philip, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Oostende met ingang van 1 augustus 20 type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politiezone Lovendegem-Nevele-Waarschoot-Zomergem Beëindiging van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 14 juli 2006 wordt voortijdig een einde gesteld aan het mandaat van de heer VERKOYEN, Yvôn, korpschef van de lok Deze beslissing treedt in werking de eerste dag van de maand die volgt op de datum van notificatie (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006009588 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juli 2006 is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Namen van : - de heer Marchal, J., wonende te Namen, voor een termijn van vijf te Verviers en te Eupen van : - de heer Pieper, H., wonende te Eupen, voor een termijn van 5 jun(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006009587 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 juli 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is de heer Mondelaers, R., licentiaat in de rechten, licentiaat in he De standplaats is gevestigd te Aalter (Lotenhulle). Het beroep tot nietigverklaring van de voorm(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006021103 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 1 juli 2006 wordt Mevr. Leïla Ben Guirat van Tunesische nationaliteit, ertoe gemachtigd, met ingang van 3 april 2006, in België het beroep van architect uit te oef type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006022524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006022684 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende financiering van de opvang verleend aan de slachtoffers van mensenhandel in 2006 type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006022733 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17 en artikel 165, laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006022715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 9ter en 9quater van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006022716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2006 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ter bevordering van de tewerkstelling van laaggeschoolde of erg laaggeschoolde jongeren (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006002095 bron regie der gebouwen Benoeming Bij ministerieel besluit van 23 mei 2006, wordt de heer De Vos, Yves, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen te Brussel, met ingang van 1 maart 2006. Overeenkomstig de gecoördin type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006002099 bron regie der gebouwen Bevordering Bij ministerieel besluit van 15 juni 2006, wordt de heer Pirson, Alain, administratief assistent bij de Waalse Buitendiensten 2 - Dienst van het Afdelingshoofd, door overgang naar het hogere niveau, bevorderd in een betrekking van de Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2006 tot vaststelling van de uitgifteprijs van de gedenkmunten van 10 EUR ter gelegenheid van de 400e verjaardag van het overlijden van Justus Lipsius en van de 50e verjaardag van de mijnramp « Bois du Cazier » en van 100 EUR ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de Belgische Koninklijke Dynastie type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006003354 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie Registratie en domeinen. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 17 juli 2006 wordt de heer Claeys, Danny J.P., gewestelijk directeur b(...) type ministerieel besluit prom. 13/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009579 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een assessor van de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 13/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009580 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend lid van de Franstalige afdeling van de Departementale Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 22/06/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006036124 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van de enige bijlage bij het ministerieel besluit van 6 januari 2006 houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering

arrest

type arrest prom. 10/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006022692 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2006 type arrest prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006031376 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 4 juli 2006 wordt goedgekeurd de beslissing van 18 mei 2006 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht beslist het geldelijk statuut van de wettelijke graden te wijzigen va ELSENE. - Bij besluit van 7 juli 2006 wordt de beslissing van 18 mei 2006, waarbij de gemeenter(...) type arrest prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006202396 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 75/2006 van 10 mei 2006 Rolnummer 3924 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 39 van het Vlaamse decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, vóór de wijzigin Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Lavr(...) type arrest prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006202397 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 76/2006 van 10 mei 2006 Rolnummer 3926 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4, § 2, tweede lid, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, gesteld door het Hof Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006009589 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Nijvel Bij beschikking van 30 juni 2006 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel is aan Mevr. Bonnet, C., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel, opdracht gegeven om, tijdelijk het am

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006036147 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van de rechtsopvolging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij naar aanleiding van de omvorming ervan tot het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en houdende de toewijzing van de goederen, de rechten en verplichtingen van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wat het beleidsveld woonbeleid betreft, aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en aan het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006000575 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het stemrecht van de burgers van de Europese Unie en van buiten de Europese Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Inschrijving op de kiezerslijst. - Erratum

bericht

type bericht prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006000568 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de vervanging van bijlage C bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 2 augustus 2005 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie type bericht prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006202391 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juni 2006, is Die zaak, ingeschreven onder nummer 4011 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaak met (...) type bericht prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006202420 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 juni 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 juni 2006, he Die zaak is ingeschreven onder nummer 4000 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006202419 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 15 mei 2006 in zake de Minister van Financiën en het openbaar ministerie tegen H. Baglietto en anderen, waarvan de expeditie ter g 1. « Schendt artikel 221, § 1, van de Algemene wet inzake douane en accijnzen d.d. 18 juli 197(...) type bericht prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006202442 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 juni 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 juni 2006, he Die zaak is ingeschreven onder nummer 4002 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006202443 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 juni 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 juni 2006, b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2006 ter post aangetekende brie(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 11 januari 2006 w

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006000522 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Lijst van de erkende geneesheren in toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefm Lijst erkende geneesheren Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006041707 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 333e AANVULLING Bijwerking op 10 juli 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 19 januari 2006 wordt het ministerieel besluit type vergunning prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 7/11/2005, werd het ministerieel besluit van Bij ministerieel besluit van 17/01/2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 09/09/20(...) type vergunning prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding, wijziging Bij ministerieel besluit van 1 maart 2006 wordt de vergunning a De maatschappelijke zetel is gelegen in de rue Grande 66, te 7370 Dour. De vergunning heeft betr(...) type vergunning prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006000550 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging en weigering van uitbreiding van de vergunning Bij ministerieel besluit van « § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten(...) type vergunning prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006000551 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering van de vernieuwing Bij ministerieel besluit van 21 april 2006, wordt de vern type vergunning prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006000552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 7 februari 2006 wordt de vergunning tot het e Bij ministerieel besluit van 1 maart 2006 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewak(...) type vergunning prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006000558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 24 mei 2006, wordt de vergunning tot het Bij ministerieel besluit van 20 juni 2006, wordt de vergunning tot het organiseren van een inte(...) type vergunning prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging van de benaming Bij ministerieel besluit van 14 april 2006 tot wijziging

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006022709 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Toewijzing aan een vakrichting. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2006, blz. 34068 waarbij de toewijzing aan een vakrichting van Mevr. Martina Baumans werd gepubliceerd, moet de ingangsdatum « 1 september 2006 » vervangen worden d

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006009596 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de vacante betrekking van notaris ter standplaats Vaux-sur-Sûre , verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2006, dient als nietig beschouwd te worden.(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/07/2006 numac 2006012243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Hugues Lampe De betrokken organisaties wo De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^