Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/06/2006 numac 2006009385 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, dis Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****,(...) type wet prom. 19/04/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006009384 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie type wet prom. -- pub. 01/06/2006 numac 2006009406 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 11 mei 2006, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behouden(...) Bij koninklijk besluit van 11 mei 2006, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/01/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006000064 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 05/05/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006000351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2006 numac 2006003280 bron federale overheidsdienst financien Verlaging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 mei 2005 betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op be Op 1 juni 2006 is de maximumprijs, inclusief BTW, van gasolie van de GN-code 2710 19 41 met een zwa(...) type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006009407 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de curatoren type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2006 numac 2006009430 bron rechterlijke macht Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 mei 2006 is aan de heer Van Damme, K., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt. Het beroep tot nietigverklaring van de voormel type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006012149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat type koninklijk besluit prom. 03/05/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006022432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 47, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006200870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de tewerkstellingsverbintenissen type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006201104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 januari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2006 numac 2006201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het onthaal van werknemers in de onderneming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/04/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006009424 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 18/04/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006009423 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 27/04/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006009425 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 18/04/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006009422 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 18/04/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006009426 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van een lid van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 18/04/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006009427 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de secretaris en plaatsvervangend secretaris van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 18/04/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006009428 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissie van Toezicht

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 01/06/2006 numac 2006031278 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 155.362 van 21 februari 2006 heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIIIe kamer, de artikelen 1, 2°; 2, 3 (...) Hetzelfde arrest beveelt de publicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad volgens dezelfde(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 01/06/2006 numac 2006009431 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 19 mei 2006 werd de heer De Saint Martin, C., plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen, vanaf 8 juni 2006, om het ambt van plaatsver

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/04/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006031247 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanduiding van een lid bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006031245 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van artikel 11, eerste lid, van het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en vaststelling van een tweede bijlage bij dit koninklijk besluit

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/05/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006031264 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot toekenning van een toelage aan de VZW Seniors Service Anderlecht voor de organisatie van een informatiebeurs voor bejaarden en gehandicapte personen op 13 mei 2006

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/06/2006 numac 2006009378 bron federale overheidsdienst justitie Aartsbisschoppelijk Seminaire van Mechelen Studiebeurzen Schooljaar 2006-2007 Het Bestuur van het Aartsbisschoppelijk Seminaire te Mechelen, bericht de belanghebbenden dat volgende studiebeurzen voor priester-studenten te begeven zijn op 1 Worden geroepen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type bericht prom. -- pub. 01/06/2006 numac 2006009408 bron federale overheidsdienst justitie Bericht voorgeschreven door artikel 8, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de curatoren, gewijzigd bij koninklijk besluit van 1 1) Bedragen artikel 2 : 750 EUR = 868,22 EUR Tabel Voor d(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/06/2006 numac 2006009412 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Inrichting van cursussen met het oog op de voorbereiding tot het examen van kandidaat-griffier en kandidaat-secretaris De Minister van Justitie richt in de loop van de eerste helft van het jaar 2007 cursussen in over de De cursussen zullen in het weekend (afwisselend op zaterdag en zondag) te Brussel worden gegeven. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/06/2006 numac 2006009413 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Examen met het oog op de afgifte van het getuigschrift van kandidaat-griffier en kandidaat-secretaris. I. De Minister van Justitie zal in september 2007, te Brussel, een examenzitting inrichten, met het oog op de afgifte van II. Mogen aan dit examen deelnemen, de kandidaten van Belgische nationaliteit, houders van : - o(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2006 numac 2006000372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 1 mei 2006 worden de heren Bernard Demeyer en Roland Vanseveren benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale dienst
^