Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 februari 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005015141 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Athene op 25 mei 2004 (2) type wet prom. -- pub. 02/02/2006 numac 2006018003 bron federale kamers Wetgevende assemblees Met toepassing van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten, de bijzondere wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie Met toepassing van dezelfde wetten hebben die organen eveneens het in die wetten vermelde bedrag va(...) type wet prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005000656 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten bepaalde financiële hulp van de Staat kunnen krijgen op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005000797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 2005 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van de ernstige arbeidsongevallen en vereenvoudiging van de arbeidsongevallenaangiften type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006000007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 september 2005 tot inwerkingstelling van de wet van 16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen van het tweede semester van het jaar 2004 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 06/03/1979 pub. 02/02/2006 numac 2006000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat verbonden is door een leerovereenkomst. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/02/1968 pub. 02/02/2006 numac 2006000032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder en van de periode gedurende welke kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een verhandeling bij het einde van hogere studiën voorbereidt. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2006 numac 2006009083 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 juli 2005, dat in werking treedt op 28 februari 2006, is de heer Rollier, E., vrederechter van het kanton Deinze, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de t Bij koninklijk besluit van 12 januari 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedafleggi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2006 numac 2006009085 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 december 2005, is de heer Rollier, E., vrederechter van het kanton Deinze, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006011008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2006 numac 2006014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land. - Examen voor het verkrijgen van een getuigschrift van vakbewaamheid voor het goederenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002, zal het Instituut voor Wegtransport De schriftelijke gedeelten van de examens zullen plaatsvinden op de volgende data : - 26 maart 2(...) type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006000008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 oktober 2005 waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 29 juni 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Namen en van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 30/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006021018 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Minister van Staat. - Benoeming type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2006 numac 2006022083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 13 januari 2006 wordt, met ingang van 1 februari 2006, de managementfunct Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 16/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006022123 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 25/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006021019 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2005 type ministerieel besluit prom. 24/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006022125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende tijdelijke maatregelen ter preventie van hoogpathogene aviaire influenza bij gevoelige vogels gehouden in dierentuinen

decreet

type decreet prom. 23/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006035113 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het "Vlaams Zorgfonds" tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering type decreet prom. 09/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006035132 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029261 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Charlemagne » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole mosane d'Enseignement supérieur - HEMES » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2005 tot benoeming van de leden van de Raad voor Onderwijs en Vorming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029291 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende overdracht van het « Athénée royal Jean Avesnes » naar de provincie Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029265 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole I.S.E.L.L. » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029267 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Lucia de Brouckere » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Galilée » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029270 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole de Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Groupe I.C.H.E.C. - I.S.C. Saint-Louis - I.S.F.S.C. » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Leonard de Vinci » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole E.P.H.E.C. » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole libre de Bruxelles Ilya Prigogine - H.E.L.B. » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029277 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het "Fonds Ecureuil" van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Albert Jacquard » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029276 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Francisco Ferrer de la ville de Bruxelles ». type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole provinciale Mons-Borinage-Centre » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole provinciale de Charleroi - Université du Travail » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029285 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole catholique Charleroi - Europe » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029286 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het "Fonds Ecureuil" van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg R. Schumann » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029283 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Roi Baudouin »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006035047 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen, met betrekking tot het energieprestatiecertificaat bij de bouw type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006035088 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de studiecentra Open Hoger Onderwijs in 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006035093 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Sociaal-Cultureel Werk tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006035112 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006035118 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2004 betreffende de toekenning van subsidies aan bedrijfsleidingsdiensten voor het milieukundig adviseren van land- en tuinbouwbedrijven type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006035131 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de projecten 2005 van het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006200233 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van het mandaat van de bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "L'Habitation moderne du Brabant wallon, S.C." te Ottignies type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006200242 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 waarbij de intercommunale SEDILEC als gasdistributienetbeheerder aangewezen wordt

overeenkomst

type overeenkomst prom. 31/01/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005000794 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verordening tot vaststelling van de begrippen gebruikt in artikel 28, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. - Duitse vertaling type overeenkomst prom. 31/01/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005000803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006000010 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de uitwisseling van informatie tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand, in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte waarbij een vreemdeling betrokken is. - **** vertaling type omzendbrief prom. -- pub. 02/02/2006 numac 2006000011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren. - **** vertaling type omzendbrief prom. 04/01/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de procedure voor het inzetten van kynologenhulpverleningsteams. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/02/2006 numac 2006000016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht betreffende de toekenning van een tussenkomst voor de aankoop van huisbrandolie voor een privé-woning. - Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het bericht van de Minister van Financiën betreffende de toeken FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN Bekanntmachung über die Gewährung einer Zulage für de(...) type bericht prom. 18/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006022090 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Wijziging van het bericht van 22 januari 2004 over de notificatie-meldpunten in de provincies. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen type bericht prom. -- pub. 02/02/2006 numac 2006095148 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schuldv Deze overdracht, die uitwerking heeft vanaf 14 juli 2005, is tegenstelbaar aan alle derden door dez(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 02/02/2006 numac 2006200139 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle. - Vergunning Beslissing nr. 17/2005 van 14 december 2005 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « S.A. Joker FM » voor het uitgeven van een televisie-om Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...) type vergunning prom. -- pub. 02/02/2006 numac 2006200152 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing nr. 22/2005 van 21 december 2005 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « S.P.R.L. Net FM » voor het uitgeven van een televisie- Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...) type vergunning prom. -- pub. 02/02/2006 numac 2006200153 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing nr. 19/2005 van 21 december 2005 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « A.S.B.L. Radio Quartz » voor het uitgeven van een te Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...)

erratum

type erratum prom. 08/07/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029294 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** tot wijziging van het besluit van de Regering van de **** **** van 14 juli 1997 tot bepaling van de **** en buitenlandse diploma's die het mogelijk maken het bewijs te leveren van een voldoende kennis van de **** taal. - Erratum type erratum prom. 12/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006022098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2006 numac 2006000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 13 december 2005 wordt de heer Van Hove, Benoît, aangewezen in de functie van onderzoeker bij de dienst individuele onderzoeken van de A type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2006 numac 2006009078 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming van de Voorzitter, de Vice-Voorzitter en de leden van het beheerscomité van het informatiesysteem Phenix Bij koninklijk besluit van 30 januari 2006 dat in werking treedt op 2 februari 2006, worden benoemd tot : - Voorzitter van het de heer Hans Van Bossuyt, voor de drie eerste jaren van het mandaat van zes jaar. Hij zal het vice-(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2006 numac 2006022067 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 22 december 2005, wordt Dr Roelandt, Dom Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

document

type document prom. 19/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006200245 bron ministerie van het waalse gewest Ontwerp van sectorakkoord tussen de Waalse Regering en de baksteen- en keramische sector betreffende de verbetering van de energie-efficiëntie en de vermindering van specifieke broeikasgasemissies tegen 2012
^