Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 januari 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/01/2006 numac 2006011023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning. - Toekenning Bij beslissing van 10 januari 2006, genomen in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met name hierna aang 207629 S.P.R.L. FINALEASE CAR CREDIT AVENUE DU MONDE 17 1400 NIVELLES N° D'ENTREPRISE : 04(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2005000683 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de functionele opleidingen van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 20/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2005000681 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2005003836 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 12/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2005011518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Ledernijverheid type koninklijk besluit prom. 12/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2005011520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 12/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2005011519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Havenarbeid type koninklijk besluit prom. 16/01/2006 pub. 30/01/2006 numac 2005023102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 09/01/2006 pub. 30/01/2006 numac 2006002002 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 09/01/2006 pub. 30/01/2006 numac 2006002003 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 44 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 09/01/2006 pub. 30/01/2006 numac 2006002001 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 30/01/2006 numac 2006011017 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 waarbij een maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere lidstaten van de Europese Unie wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2006 numac 2006012019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006 wordt aan de heer Lallemand, Raphaël, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van B Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006022010 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de V.Z.W. « Ligue des Usagers des Services de Santé » type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006022039 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van bekendmaking van de aanbevelingen en indicatoren, bedoeld in artikel 73, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006022060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2005 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2005 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006022062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende nadere regelen tot verrekening op 1 januari 2005 van de helft van de in 2002 en 2003 vastgestelde algebraïsche verschillen, zoals bedoeld in de artikelen 59 en 69 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2005000682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 23/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2005000684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de functionele opleidingen betreffende de bijzondere bekwaamheden van de personeelsleden van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 29/09/2005 pub. 30/01/2006 numac 2005022842 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bedragen toe te kennen aan externe consultanten voor rapporten betreffende chemicaliën en biociden, die het Directoraat-generaal Leefmilieu toelaten adviezen uit te brengen type ministerieel besluit prom. 17/01/2006 pub. 30/01/2006 numac 2006003086 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/01/2006 numac 2006009072 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 24 januari 2006 is het verzoek tot toetreding van de heer Van Melkebeke, P., kandidaat-notaris, om de associatie « Berquin Notarissen », ter standplaats Brussel, goedgekeurd. De heer Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 11/01/2006 pub. 30/01/2006 numac 2006011016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de vennootschappen voor het beheer van de rechten en de organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd zijn bepaald in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/01/2006 numac 2006022068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 23 december 2005 wordt de heer Verhaevert, Paul, eerste adviseur bij het Rekenhof, met ingang van 1 februari 2005, voor de duur van zes jaar, aan Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 20/01/2006 pub. 30/01/2006 numac 2006022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas « Groep S - Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 20/01/2006 pub. 30/01/2006 numac 2006022119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas « HDP Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 20/01/2006 pub. 30/01/2006 numac 2006022120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas « ACERTA Sociaal Verzekeringsfonds » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 22/08/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006200204 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 30/08/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006200206 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 22/08/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006200205 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 30/08/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006200207 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 30/01/2006 numac 2006031021 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 147.148 van 30 juni 2005 heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIIIe kamer, het besluit van de Brusselse Hoofdste(...) Hetzelfde arrest beveelt de pubicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad volgens dezelfde(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/01/2006 numac 2006200147 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 3/2006 van 11 januari 2006 Rolnummer 3359 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 68 van de programmawet van 9 juli 2004 - houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 30/01/2006 numac 2006200148 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 5/2006 van 11 januari 2006 Rolnummers 3479 en 3723 In zake : - het beroep tot vernietiging van de wet van 22 juni 2004 tot wijziging van artikel 140 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundi - het beroep tot vernietiging van artikel 21 van de wet van 27 december 2004 houdende diverse bepal(...) type arrest prom. -- pub. 30/01/2006 numac 2006200146 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 2/2006 van 11 januari 2006 Rolnummer 3191 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de par Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 30/01/2006 numac 2006200189 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 6/2006 van 18 januari 2006 Rolnummers 3278 en 3279 In zake : de beroepen tot vernietiging van : - de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, - de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de ingesteld door de v.z.w. Ligue des droits de l'homme en de v.z.w. « Défense des Enfants - Internati(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006035061 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst Afzonderlijk Beheer Waarborgfonds Microfinanciering type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006035089 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot afbakening van het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en van de regio's integrale jeugdhulp en tot regeling van de beleidsafstemming integrale ieugdhulp

protocol

type protocol prom. -- pub. 30/01/2006 numac 2005015167 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Protocol houdende wijziging van de Internationale Overeenkomst nopens de beperking van de aansprakelijkheid van de eigenaren van zeeschepen van 10 oktober 1957, gedaan te Brussel, op 21 december 1979 . - Opzegging door het Groothertogdom Luxemb(...) Op 29 november 2005 ontving de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en (...)

erratum

type erratum prom. 15/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006200198 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende verschillende wijzigingen in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en in het Wetboek der successierechten. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/2006 numac 2006000078 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Oproep tot kandidaten voor de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Straling opgericht bij het Federaal Agentschap voor nucleaire controle De Wetenschappelijke Raad heeft tot taak het Agentschap te adviseren over het toezichtbeleid en moet mee Voor dit mandaat komen in aanmerking : Kandidaten die over een bijzondere kennis beschikken inza(...)
^