Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 januari 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2005012544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige weduwen van arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 12/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2005012596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 12/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2005012599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de tegemoetkomingen van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" in geval van arbeidsongevallen met ernstige of dodelijke afloop, beroepsziekte, gewone ziekte of ongeval van gemeen recht type koninklijk besluit prom. 12/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2005012648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige invalide arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2005023033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 03/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2005023070 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « VVB » type koninklijk besluit prom. 03/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2005023071 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « Station de Plein Air Madeleine Melot » type koninklijk besluit prom. 03/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2005023072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2005203096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de duurzame beroepsintegratie, herintegratie en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2005203141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de begeleidende maatregelen ten voordele van de werklieden en werksters van het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2006009034 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 december 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 februari 2006, is de heer Brilmaker, J.-P., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 16/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van De Post type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2006022022 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 13 december 2005 wordt met ingang van 1 januari 2006 de heer Geert De Poorter, directeur, aangeduid als directeur-generaal « Laboratoria ». type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2006022020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2006022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, betreffende de bepalingen van het artikel 14 c), II, 1., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2006011001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2006200022 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 13 december 2005 wordt de s.p.r.l. A.R.C, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue Salvador Allende 34, te 7810 Maffle, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning wordt verl(...) Bij ministerieel besluit van 13 december 2005 wordt de s.p.r.l. Tubex, waarvan de maatschappeli(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2006200025 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 17 november 2005, dat in werking treedt op 1 april 2006, wordt eervol ontslag uit zijn functies van eerste attaché verleend aan de heer René Croche. Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn graad Bij ministerieel besluit van 18 november 2005 wordt Mevr. Michelle Deudevert op 1 september 200(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2006200001 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 29 november 2005 in zake M.-C. Thiebaux tegen L. Cavatorta, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op « Schendt artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, zoals geïnterpreteerd door het Hof van Cassatie i(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2006200013 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 166/2005 van 16 november 2005 Rolnummer 3317 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 71 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gesteld door de Arbeid Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2006200065 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 november 1993 houdende oprichting van een begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2006200066 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de « Conseil wallon du troisième âge »

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2006200002 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnissen van 8 december 2005 in zake S. Bossuyt en B. D'Hertoge tegen de Belgische Staat, waarvan de expedities ter griffie van het Arbitrag 1. « Schendt de bepaling van artikel 26, § 3, van de wet van 21 december 1998 [betreffende de (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005012763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst van de paritaire comités op datum van 1 januari 2006 Deze lijst geeft de benaming en het administratief nummer weer van de bij koninklijk besluit opgerichte paritaire comités en subcomités . 1. Paritaire organen bevoegd voor de werkn(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 17 oktober 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de heer DOUCE, Alain, gelegen te Ransbeekstraat 103, te 1120 Bruss type registratie prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031429 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als exploitant van een demonteercentrum voor afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 16 november 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « Auto pièces HUBERT b.v.b.a. » gelegen type registratie prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031444 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als exploitant van een demonteercentrum voor afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 16 november 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « CARROSSERIE FRANCISCO » gele type registratie prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031445 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als exploitant van een demonteercentrum voor afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 16 november 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « GARAGE ANDRE b.v.b.a. - VW RECUPERATI type registratie prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031446 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als exploitant van een demonteercentrum voor afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 16 november 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « GARAGE MT TUTAR b.v.b.a. » gelegen te type registratie prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031447 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als exploitant van een demonteercentrum voor afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 7 november 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « Anciens Etablissements A. VANDERVEKEN

document

type document prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2006200045 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige financieel deskundigen/verificateurs (niveau B) voor de FOD Financiën (AFG04838). - Uitslagen Rangschikking van de 3e groep van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 97. DEVILLERS, PIERRE-YVES, (...) 98. LORQUET, CEDRIC, 4601 VISE 99. MOUSLIM, DRISS, 1930 ZAVENTEM 100. RONDEAU, VINCENT, 7140 (...) type document prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2006200046 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige inspecteurs bij een Fiscaal Bestuur (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG04837). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de 3de groep voor toelating tot de stage. 83. PEETERS, TIM, 2222 (...) 84. SELLEKAERTS, NATHALIE, 2590 BERLAAR 85. PROOST, BART, 2300 TURNHOUT 86. CHEVALIER, DANNY,(...) type document prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2006200047 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige financieel deskundigen/verificateurs (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG04838). - Uitslagen Rangschikking van de 3de groep van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 79. DE SCHEPPER, JAN, (...) 80. TRUYEN, GWENDA, 9700 OUDENAARDE 81. VERHEYE, BJÖRN, 8790 WAREGEM 82. ALLEMAN, KRISTOF, 90(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2006000048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 22 december 2005 wordt de heer Bedert, Philippe, aangewezen in de functie van onderzoeker bij de dienst individuele onderzoeken van de Alge

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2006009042 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Ger(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2006021000 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Te begeven betrekkingen Functies: Zes betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid: - het **** om aanwervingen als statutair personeelslid; - de kandidaten moeten **** zij(...) de kandidaten dienen uiterlijk op 6 februari 2006 de vereiste diploma's te hebben behaald. ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2006200044 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** inspecteurs bij een fiscaal bestuur (niveau ****) voor de **** **** (****04837). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de 3**** groep voor toelating tot de stage. 122. ****(...) 123. ****, ****, 7000 **** 124. ****, ****, 5100 **** 125. ****, ****, 5030 ****(...)

document

type document prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005012762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Koningstraat 180, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgev Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031434 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 11 oktober 2004 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » gelegen Groes(...) type document prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031433 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 8 november 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de heer DE KOSTER, Philippe, woonachtig Bollebeekstraat 7, te 1730 Mollem, gereg type document prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031432 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 13 oktober 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « BENELUXVET B.V. » gelegen Staalwijk 53-55, à 8251 JP Dronten , gere(...) type document prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031431 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 13 oktober 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « SGS EWACS N.V. » gelegen te Keetberglaan 4, te 9120 Melsele, geregistreerd ond type document prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031435 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 11 oktober 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « BIFFA GAMMATRANS N.V. » gelegen te Landuytstraat 140, te 1440 Braine-le-Châtea type document prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031436 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 25 november 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « VED MILIEUSERVICE B.V. » gelegen te Pioniersweg 84-86, te 8251 KR Dronten type document prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031438 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 6 september 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « EUROFAT N.V. » gelegen te Pontstraat 102, te 8551 Zwevegem-Heestert, geregist type document prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031437 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 19 augustus 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « TECHNIGRAS b.v.b.a. » gelegen te Industriepark 48, te 2235 Hulshout, geregist type document prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031439 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 13 oktober 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « ANVAS b.v.b.a. » gelegen te Dirk Martensstraat 12, te 8200 Brugge, geregistree type document prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031440 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 28 november 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « ATRAVET b.v.b.a. » gelegen te Rimeir 105, te 9260 Wichelen, geregistreerd ond type document prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031442 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 4 november 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « Fa. Klep & Zn. » gelegen te Rijpersweg 82, te 4751 AV Oud-Gastel type document prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031441 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 4 november 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de heer Luc Leemans woonachtig Heidestraat 2, te 1785 Hamme, geregistreerd onder type document prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2005031443 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 25 november 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « VAN GANSEWINKEL n.v. » gelegen te Berkebossenlaan 7, te 2400 Mol, geregistree type document prom. -- pub. 17/01/2006 numac 2006012001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 december 2005, dat in werking treedt de dag waarop het in he worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf : 1. als(...)
^