Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005003844 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit de ha(...) Stad Bergen (vroeger Havré) Een perceel grond gelegen te Havré, langs de A7, gekadastreerd of vr(...) type wet prom. 03/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005003846 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen met het oog op de toepassing van het akkoord tussen de Belgian Office, Taipei en de Taipei Representative Office in Belgium tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en van het Protocol, ondertekend te Brussel op 13 oktober 2004 (2) type wet prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder type wet prom. 20/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009998 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie type wet prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005018153 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Goedkeuring van de tarieven voor de aansluiting en het gebruik van het vervoersnet, alsook voor de ondersteunende diensten van de N.V. FLUXYS voor het jaar 2006 Met toepassing van de artikelen 15/5, § 2, en 15/14, § 2, tweede lid, 9°bi De tarieven kunnen geconsulteerd worden op de website van de CREG : www.creg.be type wet prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005018154 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Goedkeuring van de tarieven voor het gebruik van de methaantankerterminal van Zeebrugge, alsook voor de ondersteunende diensten van de N.V. FLUXYS LNG voor het jaar 2006 Met toepassing van de artikelen 15/5, § 2, en 15/14, § 2, tweede De tarieven kunnen geconsulteerd worden op de website van de CREG : www.creg.be type wet prom. 03/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005021172 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 64 en 1476 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 59/1 van het Wetboek van zegelrechten met het oog op de vereenvoudiging van de formaliteiten voor het huwelijk en de wettelijke samenwoning

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005054345 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** **** ****, ongehuwd, geboren te **** op 2 Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 september 2005 houdende uitvoering van artikel 41bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005000714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005002143 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 16/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005003859 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2005 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005007306 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit nr. 5710 van 31 oktober 2005, wordt geneesheer-luitenant-kolonel Michiels J.-L., tot het rustpensioen toegelaten op 1 april 2006, in toepassing van de samengeordende wetten op type koninklijk besluit prom. 17/11/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005007310 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de eindscriptie in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2004-2005 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005007312 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader der reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 5715 van 17 november 2005, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaat op deze datum, met zijn graad en anciënniteit, over naar het kader der reserveofficieren v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005007311 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 5713 van 17 november 2005, neemt kapitein C. Dessauvages, van het korps van de logistiek, anciënniteitsrang als kapitein op 26 juni 2005. Voor verdere bevorderin type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005007313 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van een officier gesproten uit de bijzondere werving **** koninklijk besluit ****. 5717 van 17 **** 2005, wordt de kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving ****, ****., op 26 augustus 2005 aangesteld in **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005010007 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 december 2005, uitwerking hebbende met ingang van 30 november 2005 's avonds, is de heer Delmotte, P., hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Hoei, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene Bij koninklijke besluiten van 6 december 2005 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de r(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005011489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 7 maart 2005 wordt aan de heer Michel Daphnis, attaché bij de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, met ingang van 1 januari 2006 eervol ontslag uit zijn funct De heer Daphnis, wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005011492 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 wordt aan de heer Noël Jacobs, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 januari 2006, eervol ontslag uit zijn functies v De heer Jacobs wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005011490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 7 april 2005 wordt aan de heer René Warny, adviseur bij de Stafdienst Personeel en Organisatie, met ingang van 1 januari 2006 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt De heer Warny wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005011491 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 22 mei 2005 wordt aan de heer Frans Desmedt, adviseur-generaal, tweetalig adjunct bij de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, met ingang van 1 januari 2006, De heer Desmedt wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal, tweetalig adjunct eershalve (...) type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005012560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003 betreffende de toeslag voor bepaalde arbeidsprestaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005012750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Arbeidsraad. - Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 6 december 2005, dat in werking treedt op 14 december 2005 : wordt de heer Danny Van Assche, te Antwerpen, als vertegenwoordiger van een der meest representatieve werkge wordt Mevr. Anne Vanderstappen, te Merchtem, gewoon lid van deze raad, als vertegenwoordigster van (...) type koninklijk besluit prom. 04/10/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005023083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 11 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2002 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 13/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005023100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005023099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 13/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005023101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 2, A, van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005203105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2003 betreffende de invoering van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie en de eraan gekoppelde weddeschaal

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005011480 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Raad voor de Intellectuele Eigendom en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 houdende oprichting van een Raad voor de Intellectuele Eigendom type ministerieel besluit prom. 06/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005011499 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 20/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005021179 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen bepaald in het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten type ministerieel besluit prom. 20/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005021178 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten type ministerieel besluit prom. 20/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005021180 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005203357 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 17 november 2005, dat op 17 november 2005 in werking treedt, wordt de vergunning voor elektriciteitslevering die op 7 mei 2003 aan de vennootschap « EDF S.A. » verleend werd, ingetrokken. Bij minister Deze erkenning (ref. IS705) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat o(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005203358 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 27 oktober 2005 wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 28 juli 2005 gewijzigd waarbij de « S.A. European Cleaning and Maintenance » erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalsto Bij ministerieel besluit van 9 november 2005 wordt de « S.A. T.T.S. Multimodal Belgium » vanaf (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005203352 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 151.824 van 29 november 2005 in zake de Belgische Staat tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitra « 1. Schendt artikel 40, § 1, van het [Vlaamse] decreet van 18 december 1992 houdende bepaling(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005203356 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 190/2005 van 14 december 2005 Rolnummer 3205 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 4, 5 en 12, tweede lid, van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 13 mei 2004 « betr Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters M. Boss(...)

decreet

type decreet prom. 17/11/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005203365 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid type decreet prom. 15/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005203367 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende verschillende wijzigingen in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en in het Wetboek der successierechten

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005011505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Instituut voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig § 5 van het koninklijk besluit van 30 juli 1976 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Belgisch Instituut voor Normalis(...) NBN EN 48 Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de curatieve werking tegen larven van anobiu(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005031450 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij wordt vastgesteld dat de beslissing van de gemeenteraad van de stad Brussel tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 30-02 « Bogaarden- en Cellebroersstraat » geacht wor Overeenkomstig artikel 63, § 1, van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening stelt de Bru(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005203368 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur universitairen, economen, juristen, industrieel ingenieurs... (niveau A) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke ins(...) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatb(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005007314 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - ****. - Erratum In het Belgisch **** ****. 238 van 5 augustus 2005, bladzijde 34343, in de **** tekst, 8**** lijn, dient men te lezen : «*****» in plaats van : «*****».

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005009978 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging rechtbank van koophandel van Antwerpen Vanaf 30 januari 2006 is de griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen gevestigd Bolivarplaats 20/7, te 2000 Antwerpen. Per 1 februari 2006 vinden alle zittingen van de rechtb De diensten van de akten van vennootschappen, V.Z.W.'s en kamers voor handelsonderzoek zullen geslo(...) type adreswijziging prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005009981 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging rechtbank van eerste aanleg en jeugdrechtbank van Antwerpen Vanaf 1 maart 2006 zijn de diensten van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen gevestigd Bolivarplaats 20/1, te 2000 Antwerpen. Vanaf 1 maart 2006 zijn de

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005036608 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005010006 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Hoei : 1; - griffier : - bij het arbeidshof te Brussel : 1, vanaf 6 september 2006; - bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - bij de ar - Nijvel : 1, vanaf 1 september 2006; - Dendermonde : 1, vanaf 1 maart 2006; - adjunct-grif(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005018155 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Sectorale Comités Er zal worden overgegaan tot het aanwijzen van de mandaten van de externe leden van het sectoraal toezichtscomité Phenix, opgericht binnen de Commissie voor de bescherming Deze externe leden zullen worden aangewezen door de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een hern(...)

document

type document prom. -- pub. 23/12/2005 numac 2005018152 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de aardgasdistributienetbeheerders goed, geldig voor de hierna aangeduide periode Tarieven distributie aardgas (goedgekeurd door d(...) INTERELECTRA-PLIGAS, INTERGAS NETBEHEER, IVEG, SIBELGA en WVEM. Tarieven distributie aardgas (op(...)
^