Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 september 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005009740 bron federale overheidsdienst justitie Taalexamens voor kandidaat-rechters in sociale of in handelszaken. - Gewone zittijd van november 2005 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over de kennis van de Duitse of van de Franse taal organiseren, ten behoeve van de De aanvragen tot inschrijving moeten ten laatste op 29 oktober 2005, bij middel van een kopie van h(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/09/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005002103 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005003609 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Baraka", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005003706 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van de leden-ambtenaren van de Commissie tot evaluatie van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005009752 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, is Mevr. Knoops, C., advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen. Bij koninklijk besluit van 21 september 2005, is Mevr. Hansenne, V., gerechtel Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 27 januari 2005 wordt aan Mevr. Elisabeth Draelants, statisticus bij de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, met ingang van 1 oktober 2005, eervol ontslag uit Mevr. Draelants wordt ertoe gemachtigd de titel van haar graad eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005012265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het sectoraal brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005012274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de bedienden en het halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar van de bedienden type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005012280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het sectorieel halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, in uitvoering van het protocolakkoord van 25 mei 1999 "collectieve arbeidsovereenkomst 1999-2000 werklieden" type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005012282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de werklieden die bewakingsdiensten verrichten in de militaire sector type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005012286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de bedienden type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005012289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het sectoraal brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005012470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 juli 2005 wordt de heer Yves Antoine, attaché bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, met ingang van 1 juli 2005 overgeplaatst in de hoedanigheid van attaché naar de Bij koninklijk besluit van 1 september 2005 wordt, met ingang van 1 augustus 2005, eervol ontsl(...) type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005021124 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan de Franse Gemeenschap van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het Ministerie van Justitie - Dienst Jeugdbescherming type koninklijk besluit prom. 26/09/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005021131 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005202422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Erkenningscommissie opgericht in het kader van de wetgeving inzake toekenning van betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005202215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, met betrekking tot de theoretische en praktische cursussen voor beroepsopleiding en herscholing binnen de sector voor het loontrekkend personeel van de bewakingsondernemingen type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005202228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002 betreffende het brugpensioen na ontslag van de bedienden en halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar van de bedienden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/09/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005009730 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van twee assessoren van de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 14/09/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005009731 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend assessor van de Franstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005202553 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2005 wordt de heer Guy Damien vanaf 8 september 2005 voor een termijn van vier jaar erkend als projectontwerper voor de uitwerking of de herziening van gemeentelijke plannen van aanl Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2005 wordt de heer Francis Maréchal vanaf 8 september (...)

decreet

type decreet prom. 22/09/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005202585 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005009754 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brugge Bij beschikking van 1 september 2005 werd de heer Malysse, W., door de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Brugge aangewezen om het ambt van plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, in deze

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/09/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005031324 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van inschakelingsondernemingen of plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/06/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005031327 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 houdende oprichting van een Raad voor Economische Coördinatie

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005202532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik Ve Bij besluit van de directeur-generaal van 9 september 2005, dat in werking treedt op 13 september 2(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005202581 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Basisoverlegcomité voor het « I.F.A.P.M.E. »

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het verslag van **** of van gezamenlijke vestiging dat opgesteld wordt in het kader van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemde Dames en heren burgemeesters van het Rijk, Aangezien het samenleven een voorwaarde is om het ****(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005003721 bron federale overheidsdienst financien Bericht betreffende de toekenning van een tussenkomst voor de aankoop van huisbrandolie voor een privé-woning Tijdens de Ministerraad van 9 september 2005 heeft de Regering beslist een tussenkomst te verlenen in de betaling voor de levering van Het bedrag van de toelage bedraagt 17,35 % van de leveringsprijs van de huisbrandolie, belasting ov(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005009753 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetbo(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005018108 bron hoge raad voor de justitie Hoge **** voor de Justitie **** van één **** adjunct-auditeur tolk De Hoge **** voor de **** (****) werft één adjunct-auditeur tolk aan (****/****). De betrekking is vacant in het **** ****. **** ****(...) Context van de functie : **** **** is een federaal orgaan met als voornaamste taak het verbeteren ****(...)

document

type document prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005041401 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 januari 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005041403 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 maart 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005041402 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 28 februari 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005041405 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 mei 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005041404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 april 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005041406 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 juni 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005041407 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 juli 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005041409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 september 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005041408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 augustus 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005041411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 november 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005041412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 december 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 29/09/2005 numac 2005041410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 oktober 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^