Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 september 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 31 mei 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding bepaald in artikel 290 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005000573 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2004-2005 type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005002100 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan de afdelingen « Maatschappelijk Welzijn » van de regionale verenigingen van steden en gemeenten voor de analyse en de doorlichting van het werkgelegenheidsbeleid van de Openbaren Centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 02/09/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005003690 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 182 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 20/07/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005009607 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1997 tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005012252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de werklieden van de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten" type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2005 numac 2005012467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, wordt Mevr. Cécile Hermant, technisch deskundige, met ingang van 1 juni 2005 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de titel van attaché. Een beroep tot nietig Departement Leefmilieu en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005012268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van het brugpensioen voor de arbeiders en de arbeidsters tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 38 op de spoorlijn 34 Hasselt-Luik machtigt mits het aanleggen van een fietspad naar overweg nr. 39A, op het grondgebied van de gemeente Hoeselt en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor benodigde percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005014155 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 74 op de spoorlijn 117, 's Gravenbrakel - Luttre machtigt type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005014154 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van een tractieonderstation te Romsée en gelegen op het grondgebied van de gemeente Fléron van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005014153 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van een noodgalerij die onmiddellijk toegang geeft tot de spoorwegtunnel van Soumagne en gelegen op grondgebied van de gemeente Fléron van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2005 numac 2005202230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten van het rijbewijs C en/of CE van arbeiders in dienst van ondernemingen behorend tot de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2005 numac 2005202247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2004 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005009608 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen die bijzondere functies uitvoeren type ministerieel besluit prom. 16/09/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005011378 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk "Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum en Propaan in bulk", als "Verwarmingsfonds" type ministerieel besluit prom. 12/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005011385 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang. - Bericht van rechtzetting type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/09/2005 numac 2005014151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2005 worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het - het Algemeen Reglement voor het Gebruik van de Spoorweginfrastructuur (ARGSI) - bundel 5.1.2 « Vo(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/09/2005 numac 2005014150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2005 worden de hierna genoemde reglementen van het Algemeen Reglement van het Materieel , g(...) - ARM Boekje 2.3.1 : Schouwing van het vervoermaterieel; - ARM Boekje 2.3.2 - Bundel 2.3.2.3 : K(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/09/2005 numac 2005014152 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2005 worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Ge - het Algemeen Reglement voor het Gebruik van de Spoorweginfrastructuur (ARGSI) - bundel 8.1.1 « Bi(...) type ministerieel besluit prom. 17/09/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005027373 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in de Samber vanaf 200 meter stroomopwaarts van de sluis van Marcinelle tot aan de samenvloeiing van Samber en Maas

arrest

type arrest prom. 06/09/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005003693 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de derivatenspecialisten naar Belgisch recht en van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 05/07/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005033078 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 04/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende sluiting van de gewone zitting 2004-2005 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005036138 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot sluiting van de zitting 2004-2005 van het Vlaams Parlement

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs, het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 19, § 3, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs en het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 tot vaststelling van het repertorium van de 7e vervolmakings- en specialisatiejaren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005202480 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 19 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 betreffende de erkenning van de bedrijven voor vorming door arbeid

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/09/2005 numac 2005018112 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht Benelux Masterbuilders en de naamloze ven - aan de C.V. Provi met betrekking tot een goed gelegen in de rue Paradis, te 4040 Herstal, kadastr(...)

erratum

type erratum prom. 04/04/2003 pub. 21/09/2005 numac 2005009592 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 21/09/2005 numac 2005033082 bron nosource Aanwijzing Bij besluit van de Regering van 23 juni 2005 wordt de heer Stephan Boemer in zijn hoedanigheid van lid van de Raad van beroep vanaf 1 juli 2005 door Mevr. Verena Greten vervangen. type document prom. -- pub. 21/09/2005 numac 2005202486 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur (niveau A), voor de FOD Financiën (AFG04837). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de 2e groep voor toelating tot de stage : 56. MELLAERTS, JOEL, 1000 BR(...) 57. WASTELAIN, OLIVIER, 5580 ROCHEFORT 58. BOON, EMMANUEL, 1320 BEAUVECHAIN 59. BORSU, CHRIST(...) type document prom. -- pub. 21/09/2005 numac 2005202487 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige financieel deskundigen/verificateurs (niveau B) voor de FOD Financiën (AFG04838). - Uitslagen Rangschikking van de 2 e groep van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 43. MINNE, CAROLI(...) 44. MACALUSO, NICOLO, 4500 HUY 45. DUMONT, FRANÇOISE, 6030 CHARLEROI 46. PIERSON, PAUL, 5030 (...) type document prom. -- pub. 21/09/2005 numac 2005202488 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG04837). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de 2 e groep voor toelating tot de stage : 42. DEFREYNE(...) 43. DE WULF, ANN, 9230 WETTEREN 44. VANDERSTRAETEN, JELLE, 3500 HASSELT 45. VAN HAUWERMEIREN,(...) type document prom. -- pub. 21/09/2005 numac 2005202489 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige financieel deskundigen/verificateurs (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG04838) Uitslagen Rangschikking van de 2 e groep van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 43. POELMANS, (...) 44. STRUBBE, RIK, 8210 ZEDELGEM 45. WAELKENS, HILDE, 9870 ZULTE 46. GEENS, LEENTJE, 2980 ZOER(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/09/2005 numac 2005009727 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 4 . - te Brussel : 2; - te Dendermonde : 1; - te Gent : 2 (vana(...) - te Oudenaarde : 1 (vanaf 1 april 2006); - te Luik : 2; - te Verviers-Eupen : 1 (vanaf 1 ap(...)
^