Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 september 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009654 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009655 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van het informatiesysteem Phenix

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2005 numac 2005009682 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 24 augustus 2005 zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder : - de heer Coene, P., licentiaat in de rechten; - de heer Bourdeaud'hui, Ph., licentiaat in de rechten. Zij Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2005 numac 2005009681 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 augustus 2005 : -is aan Mevr. François, S., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Péruwelz-Leuze-en-Hainaut. Het - is Mevr. Quintin, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot de fun(...) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005011356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van eisen tot uitoefening van zelfstandige beroepswerkzaamheden in handel en ambacht type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005012182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van arbeiders in dienst van ondernemingen behorend tot de subsector voor de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende een ploegenpremie voor het niet rijdend personeel in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005012215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 03/07/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005022606 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 03/07/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005022609 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 19/07/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005022677 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2004 type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2005 numac 2005022700 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanwijzing van een plaatsvervangend voorzitter Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, da type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005201916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de eindejaarspremie in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005201965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001 houdende toekenning van een anciënniteitspremie in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005201967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende de betaling van een eindejaarspremie in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2005 numac 2005202282 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectiereglement tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering(...) Examencontext. Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 2005 zal SELOR een vergelijkend exame(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005022678 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2004, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 juli 2005 dat de financiële tegemoetkoming zoals hierboven vermeld toekent type ministerieel besluit prom. 29/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005022738 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de datum en organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005202148 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005202147 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005202149 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005202146 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

arrest

type arrest prom. 25/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005003670 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie tot wijziging van de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend

decreet

type decreet prom. 20/07/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2005 numac 2005022699 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, dat uitwerkin Bij hetzelfde besluit, wordt de heer De Grève, J., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2005 numac 2005022704 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationaal college van adviserend geneesheren, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, dat i Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Falez, F., benoemd tot werkend lid bij genoemd college, als ve(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2005 numac 2005022701 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Henegouwen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk b Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, Mevr. Profili, F., in de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2005 numac 2005022703 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Waals-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninkli Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde Gewestelijke commissie, als vertegenwo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2005 numac 2005022702 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Limburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besl Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, als vertegenwoordigster v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2005 numac 2005022714 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch medische raad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, dat in werking treedt de dag van deze Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd tot werkend lid bij genoemde raad, Mevr. Valckenborgh, M., als(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2005 numac 2005022716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Hanquart, G., benoemd bij genoemde raad, in de hoedanigheid va(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2005 numac 2005022715 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luik, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk beslui Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, de heer Stephany, J.-L., (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/09/2005 numac 2005009664 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Oproep tot de kandidaten met het oog op de aanwijzing van het vierde plaatsvervangende lid van de Nationale Tuchtraad ter attentie van de Nederlandstalige leden van het openbaar ministerie De Nationale Tuchtraad ingesteld si Met het oog op de aanwijzing van het vierde lid, worden zoveel oproepen tot de kandidaten gedaan al(...)

document

type document prom. -- pub. 01/09/2005 numac 2005012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Bij besluit van de Directeur-generaal van 14 juli 2005, dat uitwerk worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (...) type document prom. -- pub. 01/09/2005 numac 2005022739 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden Bij ministeriële beslissing van 11 augustus 2005, die in
^