Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 augustus 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005009593 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 14 juli 2005, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, type wet prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005018092 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 7, § 3, van de bijzondere en de gewone wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en be Definitieve lijst van mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend in het jaar 2004 of een gedeelte van(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2005 pub. 12/08/2005 numac 2005000493 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van : - het koninklijk besluit van 1 september 2004 houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2004 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om de taalverwerving door hun personeel aan te moedigen, - het koninklijk besluit van 1 september 2004 tot toekenning van een financiële hulp teneinde de last verbonden aan de organisatie van de Europese Toppen te dekken en meer in het bijzonder de gepresteerde uren in het kader van deze toppen, - het koninklijk besluit van 1 september 2004 tot toekenning van een financiële hulp teneinde investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel te dekken in het kader van de organisatie van de Europese Toppen, - het koninklijk besluit van 1 september 2004 tot toekenning van een financiële tussenkomst aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest teneinde de uitgaven gekoppeld aan de Europese Toppen en andere initiatieven die gepaard gaan met de internationale functie van de stad Brussel en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te dekken type koninklijk besluit prom. 04/08/2005 pub. 12/08/2005 numac 2005003625 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005003635 bron federale overheidsdienst financien Verlaging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 mei 2005 betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op be Op 10 augustus 2005 is de maximumprijs, inclusief BTW, van gasolie van de GN-code 2710 19 41 met ee(...) type koninklijk besluit prom. 02/08/2005 pub. 12/08/2005 numac 2005007204 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten betreffende de werving, de vorming en de bevordering van de officieren type koninklijk besluit prom. 18/07/2005 pub. 12/08/2005 numac 2005009628 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Tongeren type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005011299 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 31 mei 2005 werd de heer José-Antonio Lopez Martinez, geboren op 11 juni 1966, door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de graad van adjunct-adviseur, met ranginneming Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 03/07/2005 pub. 12/08/2005 numac 2005022642 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 houdende nadere bepaling van de gelijkwaardige vermindering van bedden zoals bedoeld in artikel 5, § 4, eerste lid, van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005015123 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 1 maart 2005 werd aan de heer Baudouin de Callatay eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een vervroegd rustpensioen vanaf 1 september 2005(...) Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/2005 pub. 12/08/2005 numac 2005003599 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2003 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005009636 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 8 augustus 2005 : - is aan de heer Philippart-Vandendyck, J.-M., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Bastenaken-Neufchâteau, opdracht gegeven om het ambt v - is aan Mevr. Van Trimpont, G., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht(...) type ministerieel besluit prom. 20/06/2005 pub. 12/08/2005 numac 2005035963 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 mei 2004 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 betreffende de adviescheques Erratum type ministerieel besluit prom. 09/08/2005 pub. 12/08/2005 numac 2005036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 31/03/2005 pub. 12/08/2005 numac 2005202070 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 31/03/2005 pub. 12/08/2005 numac 2005202069 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 31/03/2005 pub. 12/08/2005 numac 2005202072 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 31/03/2005 pub. 12/08/2005 numac 2005202073 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 31/03/2005 pub. 12/08/2005 numac 2005202071 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005202063 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 109/2005 van 22 juni 2005 Rolnummer 3089 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 65 van het Strafwetboek en artikel 21 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door de Corre Het Arbitragehof, samengesteld uit voorzitter A. Arts, rechter P. Martens, waarnemend voorzitter(...) type arrest prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005202064 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 113/2005 van 30 juni 2005 Rolnummer 3103 In zake : de prejudiciële vraag betreffende het decreet van het Waalse Gewest van 19 november 1998 tot invoering van een belasting op de automaten in het Waalse Gewest, gest Het Arbitragehof, samengesteld uit rechter P. Martens, waarnemend voorzitter, voorzitter A. Arts(...) type arrest prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005202066 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 116/2005 van 30 juni 2005 Rolnummer 3674 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Namen. Het Arbitragehof, samenge wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005202065 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 115/2005 van 30 juni 2005 Rolnummer 3363 In zake : de prejudiciële vraag betreffende : - artikel 19, derde lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, - de artikelen 81, 104, 199 tot 202, 217 en 7 gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, samengesteld uit voorzitter A. Arts, rechte(...) type arrest prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005202067 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 117/2005 van 30 juni 2005 Rolnummer 3679 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 77bis, § 1bis, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de Het Arbitragehof, samengesteld uit rechter P. Martens, waarnemend voorzitter, voorzitter A. Arts(...) type arrest prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005202084 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 118/2005 van 30 juni 2005 Rolnummer 2984 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 145 5 van het Wetboek van de inkomstenbela(...)

decreet

type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/08/2005 numac 2005035977 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de toekenning van de mogelijkheid tot sluiting van beroepsinlevingsovereenkomsten aan sommige rechtspersonen

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005009638 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Nijvel Bij beschikking van 29 juli 2005 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel is aan Mevr. Bonnet, C., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het amb

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005012414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de casinobedienden Bij besluit van de Directeur-generaal van 2 augustus 2005, dat uitwerking heeft met ingang v worden de heren Jordaan VERWILST, te Knokke-Heist, en Rafaël BARAGANO, te Andenne, als vertegenwoor(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/07/2005 pub. 12/08/2005 numac 2005022624 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief. - Wet van 10 maart 2005 tot wijziging van artikel 2 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005003615 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 574 van 20 juli 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005003616 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 590 van 20 juli 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005003617 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 459 van 8 juli 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document

type document prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005031281 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 26 juli 2005 wordt de beslissing van 6 juni 2005 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel de voorwaarden betreffende de aanstelling van een raadgever in veiligheid en c ETTERBEEK. - Bij besluit van 15 juli 2005 wordt goedgekeurd de beslissing van 30 mei 2005 waarb(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juni 2005 werd met ingang van 3 september 2004, Mevr. Geneviève Geenens, geboren op 27 september 1974, in vast verband benoemd tot de graad van statisticus. Overeenkomstig de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005022649 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische boekhoudkundige en statistische commissie. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 15 juli 2005, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde commissie, als vertegenwoordigers va(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005022648 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor administratieve controle Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 juli 2005, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt Bij hetzelfde besluit, word benoemd tot lid bij genoemd comité, Mevr. Viroux, A., in de hoedanighei(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005022654 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch comité voor de zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 15 juli 2005, dat in werking tr Bij hetzelfde besluit, worden benoemd, bij genoemd comité, als vertegenwoordigers van een verzekeri(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005022655 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 juli 2005, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Viaene, A., benoemd bij genoemde raad, in de hoedanigheid van pl(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005000482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 10 mei 2005 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder Eerste kandidaat : De heer Wilfried Van Vaerenbergh, eerste auditeur in de Raad van State. type vacante bettreking prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005000483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht 1) Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige assessor bij de afdeling wetgeving, door de algemene vergadering van de Raad van State. Tijdens haar openbare zitting van 2 Eerste kandidaat : De heer François T'Kint, advocaat bij het Hof Van Cassatie, hoogleraar (...)

document

type document prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005022662 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Europese Unie LIFE. - Communautair financieel instrument voor het Milieuprogramma LIFE-Leefmilieu 2005 1. Context LIFE is een communautair financieel instrument voor het leefmilieu. De derde fase van LIFE, LIFE III genoemd, betreft de per 2. Doelstelling van LIFE milieu De algemene doelstelling van LIFE bestaat erin bij te dragen tot(...) type document prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005022672 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vergelijkende selectie via interne markt van arbeidsgeneesheer voor de Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, departement belast met het medisch toezicht - Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg - Medex De betrekking is toegankelijk, bij mobiliteit, voor de ambtenaren van het federaal administratief o(...) type document prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005022673 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vergelijkende selectie via interne markt van een Nederlandstalige P&O ACCOUNT voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - WIV ((titel : adviseur) (m/v) (klasse A3) voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, V(...) De betrekking is toegankelijk, bij mobiliteit, voor de ambtenaren van het federaal administratief o(...) type document prom. -- pub. 12/08/2005 numac 2005022671 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vergelijkende selectie via interne markt van een senior evaluator hemovigilantie voor het Directoraat-generaal geneesmiddelen (m/v) (klasse A4) voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselk(...) De betrekking is toegankelijk, bij mobiliteit, voor de ambtenaren van het federaal administratief o(...)
^