Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 oktober 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/10/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004002113 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 548. - Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding type koninklijk besluit prom. 21/10/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004003384 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Zeeslag », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004008212 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taalexamens georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van a In uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2002 worden in de loop van het jaar 2005 t(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004009750 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2004, in werking tredend op 19 november 2004, is de heer Verbaeten, A., hoofdgriffier van het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2004 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004011412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Ontslag van een titularis van de managementfunctie N-1 Bij koninklijk besluit van 1 september 2004 werd, met ingang van 22 juli 2004, aan de heer Hans D'Hondt, geboren op 13 oktober 1958, ontslag verleend uit zijn a type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004012202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, wijzigende de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004012297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/10/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004014232 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot machtiging van de Staat om aandelen van BELGACOM over te dragen type koninklijk besluit prom. 28/10/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van BELGACOM type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004015207 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - koninklijk besluit van 13 juli 2004 : de heer Philippe Roland, Ambassadeur te - koninklijk besluit van 10 augustus 2004 : de heer Pierre Dubuisson, Ambassadeur te Tallinn; type koninklijk besluit prom. 22/09/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004022814 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2002 betreffende het gebruik van bepaalde epoxyderivaten in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 21/10/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004022815 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004022816 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen type koninklijk besluit prom. 13/10/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004022843 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/10/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004022844 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004040310 bron federal overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2004 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand oktober 2004, 116.08 punten bedraagt, tegeno Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale en de lokale politie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004002121 bron regie der gebouwen Benoeming Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2004, wordt Mevr. Nele Breynaert, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van ingenieur bij de Vlaamse Buitendiensten, Dienst van de Adviseur-generaal, met ingang van 1 augustus 2004. Over type ministerieel besluit prom. 14/10/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004011448 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 25/10/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004011458 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 2004 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de wet van 11 april 1999 type ministerieel besluit prom. 12/10/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004021141 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 12/10/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004031512 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de berekeningscode bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling type ministerieel besluit prom. 12/10/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004031513 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van verslag van bezoek bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004203249 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 159/2004 van 20 oktober 2004 Rolnummer 2777 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aant Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...)

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 29/10/2004 numac 2004031516 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1989 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 29/10/2004 numac 2004031517 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1990

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/12/2003 pub. 29/10/2004 numac 2004031506 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestemmingsverandering van een deel van het Madouplein op het grondgebied van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004036584 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor het planologisch attest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004203213 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het reglement van orde van het directiecomité van het "Institut scientifique de Service public"

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004003405 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22, § 3 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn goedkeurin Deze nieuwe Regels zijn beschikbaar op de website van LCH.Clearnet SA : http://www.clearnetsa.com. type bericht prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004003407 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22, § 3 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn goedkeurin Deze nieuwe Regels zijn beschikbaar op de website van LCH.Clearnet SA : http://www.clearnetsa.com. type bericht prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004003408 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22, § 3 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn goedkeurin Deze nieuwe Regels zijn beschikbaar op de website van LCH.Clearnet SA : http://www.clearnetsa.com. type bericht prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004003406 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22, § 3 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn goedkeurin Deze nieuwe Regels zijn beschikbaar op de website van LCH.Clearnet SA : http://www.clearnetsa.com. type bericht prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004203241 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 oktober 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 oktober 20 Die zaak is ingeschreven onder nummer 3101 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004041710 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 312e AANVULLING Bijwerking op 11 oktober 2004 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daarenbo 1. nieuw geregistreerde aannemers en geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de cat(...)

document

type document prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004008214 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige penitentiaire beambten voor de gevangenissen voor de regio Namen en Luxemburg. - FOD Justitie (AFG03003). - (Niveau D). - Uitslagen. - Aanvulling Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stag(...) 79. Renaux, Janique, Namur. 80. Coulonval, Philippe, Graide. 81. Marneffe, Frédéric, Crisnée.(...) type document prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004008213 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige penitentiaire beambten voor de gevangenissen voor de regio Luik. - FOD Justitie (AFG03004). (Niveau D). - Uitslagen. - Aanvulling Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 82. Giele(...) 83. Schram, Herve, Rochefort. 84. Simon, Frédéric, Oupeye. 85. Wansart, Isabelle, Seraing. type document prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004008216 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige verpleegassistenten voor de Buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen van de FOD Justitie (ANG04815). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : Allae(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004203257 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 146/2004 - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 369 van 19 oktober 2004 bekendgemaakte uittreksel uit het arrest nr. 146/2004 van 15 september 2004, dient de overweging B.2.2, tweede lid, gelezen te worden in de Ned

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004009748 bron federale overheidsdienst justitie Lijst van de verkozen en aangewezen kandidaten, ingevolge de oproep tot de kandidaten van 19 mei 2004, met het oog op om de loting voor de Nationale Tuchtraad samen te stellen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2004, pagina 7 A. Delvaux, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen. type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004009749 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Binche : 1; - opsteller bij de griffie : - van het hof van beroep te Antwerpen : 1; - van de politierechtbank te Oudenaarde : 1; - bea - Antwerpen : 1; - Dendermonde : 1; - beambte bij het parket van de arbeidsauditeur te Aarl(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/10/2004 numac 2004008215 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** penitentiaire beambten voor de gevangenissen voor de regio ****. - **** **** (****03002). - (**** ****). - Uitslagen. - Aanvulling Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor ****(...) 95. ****, ****, ****-****-****. 96. ****, ****, ****. 97. ****, ****(...)
^