Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/04/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004015082 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slovenië inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 januari 2001 (2) type wet prom. 25/04/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004015087 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende Internationale Akten : type wet prom. 25/04/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004015089 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Groothertogdom Luxemburg en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Regering van de Federale Republiek Joegoslavië betreffende de terug- en overname van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat, en met het Uitvoeringsprotocol en zijn Bijlagen 1 tot 8, gedaan te Belgrado op 19 juli 2002 (2) type wet prom. 25/04/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004015091 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het Eerste en Tweede Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie, en met de Gemeenschappelijke Verklaring, gedaan te Brussel op 29 november 1996 type wet prom. 30/03/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004015099 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, en met de Bijlage, aangenomen te New York op 9 december 1999 type wet prom. 13/05/2003 pub. 17/06/2004 numac 2004015102 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X, met de Protocollen 1 en 2, en met de Slotakte, gedaan te Pretoria op 11 oktober 1999. - Addendum type wet prom. 13/05/2003 pub. 17/06/2004 numac 2004015101 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VI en VII, met de Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 9 april 2001. - Addendum type wet prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004024001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ontbinding van een maatschappij van onderlinge bijstand In toepassing van de artikelen 45 en 48 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledienst de ontbinding van de maatsch type wet prom. 13/05/2003 pub. 17/06/2004 numac 2004015103 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V en VI, met de Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 juni 2001. - Addendum

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004054199 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Dandois, Louisa Dandois, Louisa Emilia Ghislaine, weduwe in eerste echt van Cocq, Fé Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004009420 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 juni 2004 : - dat uitwerking heeft met ingang van 31 maart 2004, is de heer De Groote, R., rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op p - is aan de heer Vandendungen, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in h(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004009426 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 juni 2004 : - in werking tredend op 30 juni 2004, is Mevr. De Prins L., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het Hof van Cassatie, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag haar aansp - uitwerking hebbend met ingang van 31 maart 2004, is een einde gesteld aan de functies van de heer(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004009424 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 5 juni 2004 is de heer Schrijvers, H., erevrederechter van het kanton Turnhout, bevorderd tot Officier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004201328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regelen en voorwaarden waaraan het evaluatieverslag en het financieel overzicht bedoeld in artikel 4, § 3, van de wet van 1 april 2003 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2003-2004, moeten voldoen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/05/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004000335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004002060 bron regie der gebouwen Benoeming Bij ministerieel besluit van 19 mei 2004 wordt de heer Erik Arckens tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Vlaamse Buitendiensten - Directie te Leuven van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 01/06/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004003249 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 11/05/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004022382 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2004 houdende vaststelling van de prijs van het bloed en van de labiele bloedproducten

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004009422 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Leuven Bij beschikking van 21 april 2004 werd de heer Billion, L., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Leuven aangewezen, vanaf 1 december 2004, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszak De publicatie van 6 mei 2004, pagina 37030, betreffende de heer Billion, L., voornoemd, wordt geann(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004031261 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de beuk , gelegen Kasteel de Walzinlaan 11, te Ukkel, be(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004031260 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap, de Araucaria araucana, gelegen Brabantse Prinsenlaan 21, te Watermaal-Bosvoorde, bekend Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004031262 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap, de tamme kastanje , gelegen Bosveldweg 80, te Ukkel, bekend ten kadaster(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap, de Hymalayaceder , gelegen Toeristenlaan 45, te Sint-Pieters-Woluwe, bek(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004031265 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de Pinus maritima , gelegen Camille Josetlaan 9, te Etterbeek, bekend ten kadaste(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004031264 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de Kersenboom , gelegen Schallerlaan 67, te Oudergem, 2e afdeling, sectie E(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004031269 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2003, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap, de wittepaardkastanje , gelegen op de Renbaan 28, te Elsene, bekend(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004031267 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 maart 2003, worden ingeschreven op de bewaarlijst als landschap, de gewone es, gelegen in de Provooststraat 116, te Elsene, bekend ten kadaster te Elsene, Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004031266 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap, de gewone esdoorn , gelegen Stoeterijlaan 107, te Sint-Pieters-Wolu(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004031268 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 maart 2003, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap, de rode beuk , gelegen Stroobantstraat 8, te Elsene, 7e af(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004031292 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 september 2003, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap, omwille van zijn esthetische en wetenschappelijke waarde, va Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004031291 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 september 2003, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap, omwille van zijn esthetische en wetenschappelijke waarde, va Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004031300 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2004, worden beschermd als monument, omwille van zijn historische, esthetische en sociale waarde, de gevels en bedaking inbegrepen de muurbeschilderin Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004031299 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2004, wordt beschermd als monument, omwille van zijn historische en sociale waarde, de muurbeschildering « RGT-Risques de guerre » aangebracht op de p Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004031301 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2004 worden beschermd als geheel,(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004008112 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige commissaris-generaal voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (FOD Binnenlandse Zaken). (Ref. : ANG04822). - Erratum Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn.(...) 2. Vereist diploma op datum van benoeming : Doctor of licentiaat in de rechten. 3. Vereiste e(...)

document

type document prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004009419 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 27 mei 2004, heeft de heer Huyghe, M., rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termij

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004009421 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel : 1 De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende(...) Hij zendt eveneens aangetekend, een afschrift van zijn verzoekschrift samen met zijn dossier, bevat(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004009423 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Turnhout : 1 Elke kandidatuur voor een benoeming in de rechterlijke orde moet, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schr type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004009425 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen -griffier : bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; bij het vredegerecht van het kanton : Meise : 1; Doornik I : 1, vanaf 1 juli 2004; - adjunct-griffier : bij het Hof van bij het hof van beroep te Antwerpen : 1; bij het arbeidshof te : Antwerpen : 1; Luik :(...)

document

type document prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004031134 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plan voor de preventie en het beheer van afvalstoffen 2003-2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004022381 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Oproep voor het indienen van wetenschappelijke onderzoeksprojecten betreffende 3 thema's De afdeling « Contractueel onderzoek » van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, directoraat generaal D Thema 1 : Alternatieven voor het gebruik van methylbromide bij de teelt van tuinbouwgewassen (acron(...) type document prom. -- pub. 17/06/2004 numac 2004031283 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 2 december 2003 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « Pro Animali N.V. » gelegen Domaine de Dansonspennes 3, 6567 Merbes-le-Château,
^