Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004003228 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor fusie tussen een kredietinstelling en een beleggingsonderneming Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 en artikel 73 van de wet van 6 april 1995, h(...) type wet prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004003238 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 49, 2710 11 41 en 2710 11 45 Gepubliceerd met toepassing van artikel 8, § 3, b, van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de belasting van energieproducten en Op 2 juni 2004 is de maximumprijs, exclusief BTW, van ongelode benzine van de GN-code 2710 11 45 (r(...) type wet prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004003237 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 45, 2710 19 49 en 2710 19 41 Gepubliceerd met toepassing van artikel 8, § 3, b, van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de belasting van energieproducten en elektric Op 2 juni 2004 is de maximumprijs, exclusief BTW, van gasolie van de GN-code 2710 19 41 met een zwa(...) type wet prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004009346 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2004 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behouden Bij koninklijk besluit van 25 april 2004, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, (...) type wet prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004009352 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 april 2004, is machtiging verleend aan : de heer **** - ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en;(...) ****. **** - ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004009368 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, gegeven op 2 april 2004, is ten verzoeke van Mevr. Diep

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004000134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Auditoraat. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 2004 wordt aan de heer Benoît Rongvaux, auditeur bij de Raad van State, met ingang van 16 maart 2004 op zijn verzoek eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Kabinet. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 2004, wordt m.i.v, 8 maart 2004 's avonds, aan Mevr. Smet, Geertje eervol ontslag verleend uit haar functie van Directeur van de Cel Algemeen beleid van de Minister van Binnenlandse Zaken. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 februari 2004, is de heer WOUTERS Bonifacius, gewezen Adjunct-commissaris van politie te Herentals, tot commandeur in de Orde van Leopold II benoemd. Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum v Bij koninklijke besluiten van 19 mei 2004 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties ver(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004000232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden. - Koninklijk Paleis Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004 zijn de volgende benoemingen en decoraties verleend : LEOPOLDSORDE Officier Mej. Anne THIENPONT, hoofd van het Secretariaat van de Grootmaarschalk van het Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. KROONORDE Gouden Palmen De heer Claude CARPENTIER(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004000283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 19 mei 2004 wordt de heer Jan Clement, auditeur bij de Raad van State, voor een periode van drie weken bij de beleidscel van de Minister van Buitenlandse Zaken gedetacheerd, teneinde er d Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 april 2004. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004009396 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 januari 2004, dat in werking treedt op 1 juli 2004, is aan de heer Van Bellinghen, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanto Het is hem vergund de titel van zijn ambt eerhalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 8 m(...) type koninklijk besluit prom. 27/04/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004011215 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004011222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een steunregeling voor de erkende eerste verwerkers en de met een verwerker gelijkgestelde telers in de sector vezelvlas en vezelhennep type koninklijk besluit prom. 30/04/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanstelling van de ambtenaren die met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen belast zijn type koninklijk besluit prom. 29/04/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004011231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 29/04/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004011232 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 23/01/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004022089 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Dienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004022383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37septiesdecies, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004000197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 20 april 2004, wordt het mandaat van lid van de Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie uitgeoefend door de heer Johan Baert, Staatsraad, met ingang van 24 a type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 18 mei 2004 wordt de heer Luc Hellin, Staatsraad, gemachtigd om met ingang van 24 april 2004 voor een periode van vier jaar het mandaat van lid van de bij de decrete type ministerieel besluit prom. 17/05/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004011247 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 24/05/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004014114 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2003 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2004 type ministerieel besluit prom. 30/03/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004022231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004000293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging. - (...) Bij arrest nr. 130.668 van 27 april 2004 heeft de Raad van State, afdeling administratie, XII e(...)

decreet

type decreet prom. 02/04/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004035808 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, de Bijlagen I tot XVII en de Slotakte, ondertekend te Brussel op 18 november 2002 type decreet prom. 29/04/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004201572 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004035830 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Jongerenwelzijn

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004201576 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2001 houdende uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/05/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004000295 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Interministeriële omzendbrief PLP 35 betreffende de procedure tot indiening van de zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004003227 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit v(...) Brussel, 18 mei 2004. De Voorzitter, E. Wymeersch. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004000198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 26 april 2004, wordt Mevr. Véronique Schmitz, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004029130 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap « Académie royale de Médecine de Belgique ». - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 maart 2004 : wordt goedgekeurd de verkiezing tot titelvoerende leden van de « Academie royale de Médecine de Belgique » van : de heren professoren J.-J wordt goedgekeurd de verkiezing tot erelid van de « Académie royale de Médecine de Belgique » van :(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2004 numac 2004201627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 mei 2004 wordt de heer Etienne Van De Walle met ingang van 1 juni 2004 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van industrieel ingenieur. Bij koninklijk besluit van 6 mei 2004
^