Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 december 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002010140 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van **** die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/10/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002000700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 april 2002 tot wijziging van bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002000708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002000713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 maart 1999 houdende de bepaling van de afgiftemodaliteiten van het veiligheidsattest en het nieuw onderzoek ervan type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2002 numac 2002000917 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 9 december 2002 wordt aan de heer Beaumont, Willy, op zijn verzoek, met ingang van 1 december 2002, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij Hij wordt gemachtigd de graad van « hoofdcommissaris van politie op rust » te dragen. type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002002312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de autonome overheidsbedrijven bedoeld in artikel 1, § 4, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. 03/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002003529 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België tot het interim financieringsmechanisme van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds type koninklijk besluit prom. 03/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002003530 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op het kapitaal van de Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 13/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002007304 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende het statuut van de militairen korte termijn en het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de werving en de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2002 numac 2002010181 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 december 2002 : - is de heer Vandaele, P., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot rechter in deze rechtbank; - zijn benoemd tot plaatsvervangend de heren : - Carre, E., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede ka(...) type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002013284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig schorst (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002013285 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002013291 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 04/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002013426 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand type koninklijk besluit prom. 04/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002013424 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 04/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002013427 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 04/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002013444 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot uitvoering van artikel 7, § 1bis , derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen type koninklijk besluit prom. 13/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002013450 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 66, § 2, 5° van de programmawet van 2 januari 2001 tot vaststelling van het bedrag ter financiering van de wachtuitkeringen toegekend aan de werknemers van de steenkool- en staalnijverheid, die hun tewerkstelling verloren hebben type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2002 numac 2002015180 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Adellijke gunst Bij koninklijk besluit van 20 december 2002 wordt de persoonlijke titel van burggraaf verleend aan Luitenant-Kolonel Vlieger Frank De Winne, astronaut. type koninklijk besluit prom. 10/10/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002022852 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 10/10/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002022854 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 17/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002023051 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 18/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002023052 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 18/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002023054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 18/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002023053 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 10/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002023081 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2002 numac 2002028207 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 11 november 2002 worden de volgende eretekens verleend : - het Burgerlijk Kruis eerste klas aan de heren **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** - de Burgerlijke Medaille eerste klas aan de heer **** ****; - de Burgerlijke Medaille twee(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002003544 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de kosten voor de vervanging van beschadigde effecten aan toonder van de Staatsschuld type ministerieel besluit prom. 22/11/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002013354 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om startbaanovereenkomsten aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie type ministerieel besluit prom. 18/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002021489 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor de referentiejaren 2001 en 2002 type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/12/2002 numac 2002021490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Tussentijdse waarnemingen Bij ministerieel besluit van 11 december 2002, dat inwerking treedt op 1 januari 2003, wordt Mevr. Myriam Dewaide-Serck, Departements Bij ministerieel besluit van 11 december 2002, dat in werking treedt op 1 januari 2003, wordt d(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/12/2002 numac 2002028209 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 17 december 2001 wordt de heer Jeannic Jacquemart, directeur, met ingang van 1 januari 2003 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 27 juni 2002 wordt de heer Simon de Crombrugghe de Picquenda Bij ministerieel besluit van 8 december 2002 wordt Mevr. Monique Roucour, psycholoog, met ingan(...) type ministerieel besluit prom. 08/11/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier tot financieringsaanvraag overeenkomstig de ordonnantie van 21 februari 2002 betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 tot uitvoering van die ordonnantie

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 24/12/2002 numac 2002028208 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Vernietiging door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 111.126 van 8 oktober 2002, Afdeling Administratie, VIIIe Kamer, wordt het besluit van de Waalse Regering van 29 april 1999 waarbij de heer Jacques Biller door ve

decreet

type decreet prom. 19/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002028212 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut

beschikking

type beschikking prom. 07/02/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031614 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Arabische Republiek Egypte inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Kaïro op 28 februari 1999 type beschikking prom. 07/02/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031618 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek El Salvador inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 12 oktober 1999 type beschikking prom. 07/02/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031617 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Jemen inzake de wederzijdse bevordering en de bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel, op 3 februari 2000 type beschikking prom. 07/02/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031615 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Marokko inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Rabat op 13 april 1999 type beschikking prom. 07/02/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031616 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Staat Koeweit inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 28 september 2000 type beschikking prom. 07/02/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031620 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Ivoorkust inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 1 april 1999 type beschikking prom. 07/02/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031621 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Amendement op het Verdrag van Bazel van 22 maart 1989 inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, aangenomen op de derde vergadering van de conferentie van de partijen, gehouden te Genève op 22 september 1995 type beschikking prom. 07/02/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031619 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Libanon inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 6 september 1999 type beschikking prom. 07/02/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031622 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw, aangenomen te New York op 6 oktober 1999

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002029514 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 mei 1999 betreffende sommige facultatieve vaccinaties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002029545 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2003-2004 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002029547 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2002-2003

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031624 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002036540 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002036539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van een aantal aangelegenheden van het Begeleid Individueel Studeren type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002036582 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1997 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Vlaamse Vervoermaatschappij

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/12/2002 numac 2002200006 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij vonnis van 24 oktober 2002 in zake de c.v. Intercommunale voor slib- en vuilverwijdering van Antwerpse gemeenten tegen de Vlaamse Milieuma 1. « Schendt artikel 35quinquiesdecies , § 3, eerste lid, van de wet van 26 maart 1971 op de b(...)

document

type document prom. -- pub. 24/12/2002 numac 2002002326 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie van de FOD « Justitie », de FOD « Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking », de FOD « Economie, K.M.O., Middenstand en Energie » en voor de Sha(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 7 januari 2003 over een professionele ervarin(...)

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 24/12/2002 numac 2002010180 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde In toepassing van artikel 259bis -5, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, is de heer Stassijns, E., raadsheer in het Hof van Cassatie, aangewezen als Nederlandstalig effectief lid van de Hoge Raad voor de Justi(...)

document

type document prom. -- pub. 24/12/2002 numac 2002010179 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen De aanwijzing van de heer Van Praet, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 december

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 24/12/2002 numac 2002014334 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type indexcijfers prom. -- pub. 24/12/2002 numac 2002042412 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand december 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2002 numac 2002013442 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 december 2002 wordt Mevr. Brigitte Colin met ingang van 1 januari 2003 benoemd tot houdster van een managementfunctie -2 « Directeur Kennismanagement » van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2002 numac 2002013443 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 december 2002 wordt Mevr. Marie Krutwage met ingang van 1 januari 2003 benoemd tot houdster van een management-functie -2 « Directeur Personeelsontwikkeling » van de Federale Overheidsdienst Personeel en O

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/12/2002 numac 2002000916 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Te begeven betrekkingen van bijzitter bij de **** **** voor Vluchtelingen en samenstelling van een **** **** wordt ter kennis gebracht van de belangstellenden dat twee betrekkingen van bijzitter, één bij de ****(...) De selectie van de kandidaten gebeurt door een onafhankelijke jury. Tevens zal de jury ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/12/2002 numac 2002013468 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de heer Pierre De Block De betrokken organ De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)
^