Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 december 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002000774 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002003077 bron ministerie van financien Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 september 2001 wordt bevorderd : Kroonorde Commandeur De heer D'HOOG, C., Voorzitter van het College der Censoren. Hij neemt vanaf 17 september 2001 zijn rang in de Orde in type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002003078 bron ministerie van financien Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 september 2001 wordt bevorderd : Kroonorde Commandeur De heer BLANPAIN, M.Y., Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Bank Belgolaise. Hij neemt vanaf 17 september 2001 z type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002003080 bron ministerie van financien Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 maart 2001 wordt bevorderd : Kroonorde Grootofficier De heer DUPLAT, J.-L., Ere-Voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Hij neemt vanaf 19 maart 2001 z type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002003079 bron ministerie van financien Rekenhof. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 10 juni 2001 worden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer DUMAZY, W.R.H., Voorzitter. Commandeur De heren : CULOT, J.G.C.J., de FAYS, M.P., HUB LESAGE, R.F.M., RION, P.E.M., Mevr. VANHELMONT, A.M.A., Raadsheren. De heer VAN DEN HEE(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002010146 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 december 2002 : - is aan de heer Hemmerechts, H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel. Het is hem vergund de ti - is aan de heer Van Honste, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in han(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002010145 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 december 2002, is de heer Morren, P., ere-rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Charleroi, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002010144 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 november 2002, zijn benoemd tot : - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Harelbeke, de heer Bohez, J., hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton Ieper; - eersta Bij koninklijk besluit van 2 december 2002, is benoemd tot adjunct-griffier bij de politierecht(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002010148 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 december 2002 is het verzet gedaan door de heer de la Brassinne, M., tegen het bij verstek genomen koninklijk besluit van 9 juli 2002 waarbij hij als substituut-procureur-generaal, gemachtigd tot he Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 21/10/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002011461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende oprichting van een voorlopige cel bij de Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, K.M.O. en Energie type koninklijk besluit prom. 03/12/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002011485 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 03/12/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002011486 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag van leden van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen en tot benoeming van de leden van het Directiecomité en van de Secretaris-generaal van de Controledienst voor de Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002022999 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn type koninklijk besluit prom. 25/11/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002023003 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de artsen die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten type koninklijk besluit prom. 18/11/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002023036 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vergoeding voor bureaukosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 29/11/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002023035 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 2 500 000 BEF aan de V.Z.W. « Febecoop adviesbureau Vlaanderen » als ondersteuning voor het samenstellen van een handleiding en het maken van een CD ROM annex internet-versie met praktische informatie ten behoeve van de sociale-economiebedrijven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002011425 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid. - Ministerieel besluit houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België Door het ministerieel besluit met kenmerken E6 Zij heeft de toestemming om jaarlijks maximum 300.000 m 3 zand en grind te ontginnen van (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002011426 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid. - Concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België Door het ministerieel besluit met kenmerken E6/2002/112/CP12/896 van 18 juli Zij heeft de toestemming om jaarlijks maximum 1.000.000 m 3 zand en grind te ontginnen va(...) type ministerieel besluit prom. 25/11/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002011482 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken op artikel 15 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type ministerieel besluit prom. 29/11/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002011501 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende overdracht van de bevoegdheid tot het afleveren van de attesten op naam, zoals bedoeld in artikel 46, § 4, van het KB/WIB 92 type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002014304 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 22 november 2002, worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het G - het Algemeen Reglement voor het Gebruik van de Spoorweginfrastructuur (ARGSI) - bundel 6.1.2 « Ov(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002014310 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 28 november 2002 wordt het hierna genoemde reglement goedgekeurd : het Algemeen Reglement voor het Gebru worden de volgende reglementen van het Algemeen Reglement van de Exploitatie (ARE), goedgekeurd bij(...) type ministerieel besluit prom. 05/08/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002022998 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité van deskundigen bedoeld in artikel 5, § 2, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, hierna « dierentuinencommissie » genoemd

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002200001 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij arrest van 17 oktober 2002 in zake de c.v.b.a. Intercommunale de santé publique du pays de Charleroi tegen S. Pochet, waarvan de expediti « 1. Miskent artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zove(...)

decreet

type decreet prom. 12/12/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002028187 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 1990 op de bescherming en de exploitatie van grondwater en van tot drinkwater verwerkbaar water type decreet prom. 12/12/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002028188 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 1990 tot invoering van een belasting op het lozen van industrieel en huishoudelijk afvalwater type decreet prom. 25/10/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002036486 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/11/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002028193 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de delegaties van bevoegdheid en van handtekening aan het "Institut scientifique de Service public" type besluit van de waalse regering prom. 13/11/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002028192 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002028196 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 inzake de verhuur van de sociale woningen die beheerd worden door de « Société wallonne du Logement » of door de openbare huisvestingsmaatschappijen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/10/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002029564 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de formulieren bedoeld in de artikelen 6, § 2, en 7, §§ 3 en 4, en tot beschrijving van het materieel voor de monsternemingen bedoeld in artikel 12 van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002029563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002031611 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stijging van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/01/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002031612 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bekwaamheidsattesten voor taxichauffeurs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002036547 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende

document

type document prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002002225 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur « Scheepvaartveiligheid » van de Directie Maritiem vervoer' van de FOD « Mobiliteit en Vervoer » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 6 januari 2003 gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een functie van Niv(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002002224 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur « Scheepvaartcontrole » van de 'Directie Maritiem vervoer' van de FOD « Mobiliteit en Vervoer » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 6 januari 2003 gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een functie van Nive(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002002226 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur « Scheepvaartbeleid » van de 'Directie Maritiem vervoer' van de FOD « Mobiliteit en Vervoer » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 6 januari 2003 gedurende minstens 6 jaar titularis zijn van een functie van Niveau 1(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002002320 bron selor - selectiebureau van de federale overheid De publicatie in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2002, blz. 55892, nr. 2002/02315, moet gelezen worden als volgt : Selectie van een Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie van de FOD Justitie, de FOD Economie, K.M.O., (...) In het Belgisch Staatsblad nr. 389, Ed. 2, van 10 december 2002, blz. 55626 moet in de Nederlands(...) type document prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002010147 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 18 oktober 2002, heeft Mevr. Michaux, M., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot kamervoorzitter van dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van type document prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002010152 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 15 oktober 2002, heeft Mevr. Gougnard, C., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002003076 bron ministerie van financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 10 juni 2001 worden bevorderd of benoemd; Leopoldsorde OFFICIER MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK De heer JACOBS, C., Managing director en chairman RIDDER ABN AMRO BANK (België) De heer CALLENFELS, P.V., Bestuurder - Voorzitter Directieco(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002003075 bron ministerie van financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 17 september 2001 worden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde RIDDER A. BELGISCHE VERENIGING DER BANKEN De heer NIVARD, H., Adviseur. B. BANK BRUSSEL LAM De heren CLUCKERS, A.F., DE GEEST, E.P., Onderdirecteurs. C. DEXIA BANK N.V. De heer VERSTOCK(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002023001 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening en benoeming van een voorzitter Bij koninkli Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DESPIEGELAERE, D., benoemd bij genoemde commissie, in de hoeda(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002010150 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier : - van de arbeidsrechtbank te Mechelen : 1, vanaf 11 juni 2003; - van het vredegerecht van het eerste kanton Ieper : 1; - griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - opsteller bij de griffie va(...)

document

type document prom. 10/09/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002000851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken OOP 37 betreffende de rave-party's type document prom. -- pub. 14/12/2002 numac 2002010142 bron federale overheidsdienst justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen Met ingang van 1 januari 2003 worden de kosten voor bekendmaking in de bijlage(...) 1° honderd en twee euro zestig cent ( euro 102,60) exclusief BTW per bladzijde bekend te maken teks(...)
^