Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 december 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/12/2002 numac 2002010044 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** , op ** ***** ****, wonende te ***** type wet prom. -- pub. 03/12/2002 numac 2002010045 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 5 november 2002, is machtiging verleend aan de heer ****, **** Bob, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer ****, **** **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/11/2002 pub. 03/12/2002 numac 2002003505 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1996 tot vaststelling van de verzamel- en recyclagebijdrage van de batterijen in het kader van de milieutaksen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2002 numac 2002010103 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 22 november 2002 wordt de heer Gazan, Freddy, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Justitie, aangewezen tot adjunct-adviseur-generaal voor het strafrechtelijk beleid voor een termijn van vijf jaar. O type koninklijk besluit prom. 18/11/2002 pub. 03/12/2002 numac 2002011429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, van het toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type koninklijk besluit prom. 18/11/2002 pub. 03/12/2002 numac 2002011477 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende regeling van de erkenning van uitrustingen bestemd voor de opslag, verwerking en conditionering van radioactief afval type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 03/12/2002 numac 2002013330 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende het overlegcomité van de PWA's type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2002 numac 2002013375 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2002, dat uitwerking heeft op 1 juni 2003, wordt de heer Wolf, Sylvain, eervol ontslag verleend uit zijn ambt als Leidend ambtenaar van de Hulpkas voor Hij wordt ertoe gemachtigd met ingang van deze datum zijn rechten op pensioen te laten gelden en de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2002 numac 2002013376 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 29 september 2002, dat uitwerking heeft op 1 mei 2003, wordt de heer Bleux, Florent, eervol ontslag verleend uit zijn ambt als Adjunct-leidend ambtenaar van de Hulp Hij wordt ertoe gemachtigd met ingang van deze datum zijn rechten op pensioen te laten gelden en de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2002 numac 2002016227 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt met ingang van 1 september 2002 eervol ontslag uit haar functies van adjunct-adviseur verleend aan Mevr. Katheleen Guns die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij he type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 03/12/2002 numac 2002022951 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1998 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de Hoge Raad voor Antropogenetica

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/11/2002 pub. 03/12/2002 numac 2002003502 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type ministerieel besluit prom. 09/10/2002 pub. 03/12/2002 numac 2002036461 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 8 juli 2001

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 03/12/2002 numac 2002020294 bron brusselse hoofdstedelijke raad Openbare commissievergaderingen Agenda Dinsdag 3 december 2002, om 9 u. 30 m. (*) Commissie voor de huisvesting en stadsvernieuwing - Ontwerp van ordonnantie houdende de Algeme(...) - Rapporteur : de heer Jean-Pierre Cornelissen. - Bespreking van afdeling 15 (Huisvesting).

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 19/11/2002 pub. 03/12/2002 numac 2002003504 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/11/2002 pub. 03/12/2002 numac 2002028137 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2002 tot toekenning van een subsidie aan de gemeenten van het Waalse Gewest voor de uitvoering van een geïntegreerd sociaal plan voor het jaar 2002

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/12/2002 numac 2002011481 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0076 : Benteler AG/Volvo Cars N.V. Op donderdag 21 november 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoo Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op bedrijfstak van de automobiele onderaanne(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/12/2002 numac 2002003489 bron ministerie van financien Administratie van de Thesaurie Deposito- en Consignatiekas www.treasury.fgov.be/interdeponl Lijst van de fondsen neergelegd na sluiting van een faillissement voor de periode 2001-2002 Koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot uitvoering Het in consignatie geven van activa die te voorschijn komen na het vonnis van sluiting van het fail(...)

document

type document prom. -- pub. 03/12/2002 numac 2002020293 bron belgische kamer van volksvertegenwoordigers Openbare commissievergaderingen Dagorde Dinsdag 3 december 2002 Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer ende Overheidsbedrijven 1. Vraag van de heer Yves Leterme aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, o 2. Samengevoegde vragen : - Vraag van Mevr. Frieda Brepoels aan de Vice-Eerste Minister en Minis(...) type document prom. -- pub. 03/12/2002 numac 2002020295 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verenigde vergadering Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 3 december 2002, van 9 u. 30 m. tot 11 uur (*) Verenigde Commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken (same(...) openbaar ambt, externe betrekkingen en algemene zaken van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad) Fi(...)
^