Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 november 2002

Snelle toegang:

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 26/11/2002 numac 2002020285 bron belgische kamer van volksvertegenwoordigers Openbare commissievergaderingen Dagorde Dinsdag 26, woensdag 27, vrijdag 29 en zaterdag 30 november 2002 Commissie voor de Sociale Zaken - Ontwerp van programmawet (art. 37 tot 50, 96 tot 204, 207 tot 244, 296 tot 355, 365 en 391). Dinsdag 26 november 2002 Commissie voor de I(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002000711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen type koninklijk besluit prom. 14/10/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002000725 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 18 juli 2002 tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 14/10/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002000726 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 17 juni 2002 tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002000756 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002000770 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 september 2002 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de Federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002000771 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 september 2002 tot vaststelling van het model van het formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2002 numac 2002010072 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 november 2002 : - dat in werking treedt op 10 december 2002, is het aan de heer Craessaerts, F., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te - dat uitwerking heeft met ingang van 5 augustus 2002, is het aan de heer Dussenne, M., vergund de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2002 numac 2002010073 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 13 november 2002 zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder : - de heer Beulen, L., licentiaat in de rechten; - de heer Eraerts, J., licentiaat in de rechten; - de heer Louwet, P., kandidaat Zij zullen in het gerechtelijk arrondissement Luik hun ambt uitoefenen en er moeten verblijven. (...) type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002013139 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1984, betreffende de vermindering van de arbeidsduur in de ondernemingen der marmergroeven en -zagerijen type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002013218 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002015161 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel die de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen type koninklijk besluit prom. 13/11/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002022928 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de jaren 2002, 2003 en 2004

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002000834 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de hernieuwing van de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk Institut de Sécurité Incendie - Instituut voor Brandveiligheid, afgekort : « I.S.I.B. », als certificatieinstelling voor plaatsers van brandwerende deuren type ministerieel besluit prom. 06/11/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002000835 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomsten van de hulpverleningszones bedoeld in artikel 2, 1° en 4°, van het ministerieel besluit van 16 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/11/2002 numac 2002011464 bron ministerie van economische zaken Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 12 november 2002, genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen, verbieden het in de handel brengen en het in PR/001-0108-05 : Gasfornuis 4 branders/oven/grill dubbele categorie (aardgas/LPG) BRANDT GB61SBW(...) type ministerieel besluit prom. 30/10/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002022922 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 30/10/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002022923 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/11/2002 numac 2002021467 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 10 oktober 2002 in zake D. Lievois tegen C. Pee, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 21 oktober 2 « Schendt het artikel 1, 3°, van de overgangsbepalingen van de wet van 14 juli 1976 (artikel 3) de (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/11/2002 numac 2002021466 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 11 september 2002 in zake B. Baille en V. Albergo tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof i « Schendt artikel 53, 17°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de artikelen 10 en 11 v(...)

decreet

type decreet prom. 13/11/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002028119 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 1 april 1999 houdende oprichting van de publiekrechtelijke N.V. "SARSI"

beschikking

type beschikking prom. 07/11/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031581 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 26 maart 2002 type beschikking prom. 07/11/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031580 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IVa, IVb, IVc, IVd, IVe, IVf, Va, Vb, VI, VII en VIII, met de Protocollen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 oktober 2001 type beschikking prom. 07/11/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031582 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en de Gewesten met betrekking tot de oprichting van een agentschap voor buitenlandse handel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002028120 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor inzage van bestuursdocumenten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002029489 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering van artikel 14 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 oktober 1996 houdende regeling van de inrichting en de werking van de examencommissie voor universitair onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002029504 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van de beoordelingsstaat en van de persoonlijke fiche voor de vastbenoemde leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002029510 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling, voor het secundair onderwijs, van de lijst van de inrichtingen of vestigingsplaatsen die positieve discriminatie genieten en van de prioritaire inrichtingen of vestigingsplaatsen, bij toepassing van artikel 4, § 4, van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002029548 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van het inspectieverslag over het vast benoemd lid van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/10/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031546 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de transactiesommen met betrekking tot misdrijven inzake stedenbouw type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031557 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot derde wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031556 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot tweede wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031555 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot eerste wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031554 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031560 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie betreffende sommige instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031558 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vierde wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031561 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 2 april 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031559 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vijfde wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031563 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot tweede wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031564 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot derde wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031565 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vierde wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031562 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot eerste wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031566 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vijfde wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031567 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2002 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

overeenkomst

type overeenkomst prom. 04/11/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002022954 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/11/2002 numac 2002021465 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 14 augustus 2002 in zake G. Dublet tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op « Is artikel 5, § 2, 2°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde bel(...) type bericht prom. -- pub. 26/11/2002 numac 2002021468 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 oktober 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 oktober 200 Die zaak is ingeschreven onder nummer 2547 van de rol van het Hof en werd samengevoegd met de zaken(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/11/2002 numac 2002000840 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Intrekking van de benoeming Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 342 van 26 oktober 2002, bl. 49197, in de Franse tekst, 1e regel, moet de datum gelezen worden als volgt : « 17 octobre 2002 » i.p.v. « 17 se

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 26/11/2002 numac 2002020281 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 29 november 2002, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingneming. Voorstel van ordonnantie (van de heer Stéphane de Lobkowicz) tot (...) 2. Ontwerp van ordonnantie en voorstellen van resolutie. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging v(...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 26/11/2002 numac 2002020282 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 29 november 2002 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Voorstellen van de resolutie. - Voorstel van resolutie (van de heer Joël Riguel(...) Voorstel van resolutie (van Mevr. Françoise Bertieaux en Mevr. Isabelle Molenberg) tot goedkeuring (...)

document

type document prom. 26/11/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002010030 bron federale overheidsdienst justitie Naturalisaties Bij wetgevende akte van 16 juni 1993 werd de naturalisatie verleend aan : **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; akte overgeschreven te **** op 11 oktober 1993. Bij wetgevende akte van(...) ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****; akte overgeschreven te **** op 23 ****(...) type document prom. -- pub. 26/11/2002 numac 2002020286 bron belgische senaat Commissievergaderingen. - Bijeenroepingen Week van maandag 25 tot vrijdag 29 november 2002 Overzicht van de commissievergaderingen Maandag 25 november 2002 : 13 uur :Werkgroep « Rechten van slachtoffers ». 14 uur : Onderzoekscommiss Dinsdag 26 november 2002 : 10 uur : Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging. 10 u. 15 m(...)
^