Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 november 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002003477 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit(...) Gemeente Frameries (vroeger La Bouverie) Een perceel grond gelegen lieu-dit « Lambrechies » gek(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002007281 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 16-50-6 van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2002 en bestemd om de uitgaven betreffende de specifieke maatregelen voor de verjonging van de strijdkrachten te dekken type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002011422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vestigingsraad Bij koninklijk besluit worden benoemd tot werkende voorzitters van de Vestigingsraad, met ingang op 15 september 2002, voor een termijn van zes jaar : 1) werkende voorzitters : - bij de Kamer die kennis neemt van de Nederlan - bij de Kamer die kennis neemt van de Franstalige zaken : Mevr. H. Nicolas, rechter bij de rechtba(...) type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002013221 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002013222 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002013235 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten type koninklijk besluit prom. 21/10/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002014292 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2002 tot toekenning van een eenmalige toelage aan sommige uitkeringsgerechtigde werkloze piloten type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002016218 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbank te Charleroi. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 juni 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 14 februari 2002, wordt aan Mevr. J. Geerts, wonende te 6040 Jumet, die op 14 februari 2002 de leeftijdsgrens voor de uitoefeni Zij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002016217 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbank te Charleroi. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 juni 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 29 januari 2002, wordt aan de heer A. Dubucq, wonende te 5070 Le Roux, die op 29 januari 2002 de leeftijdsgrens voor de uitoefen Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002007280 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 1994 houdende erkenning van de centraliserende instellingen der tariferingsdiensten type ministerieel besluit prom. 13/11/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/11/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002022946 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/11/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002022949 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het merken van vlees van sommige varkens type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002028072 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 30 september 2002 wordt de v.z.w. "Façon de Voir" erkend als instelling voor natuur- en boseducatie. Deze erkenning heeft het nr. 2002/A001. Bij ministerieel besluit van 30 september Deze erkenning heeft het nr. 2002/A002. Bij ministerieel besluit van 30 september 2002 wordt(...) type ministerieel besluit prom. 26/06/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002036412 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de gebruikers

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002007286 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers Raad van State. - Schorsing Arrest nr. 112.310 op 6 november 2002 gewezen door de Raad van State, Afdeling Administratie, VIIIe Kamer, schorst de uitvoering van type arrest van de raad van state prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002007285 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers Raad van State. - Schorsing Arrest nr. 112.309 op 6 november 2002 gewezen door de Raad van State, Afdeling Administratie, VIIIe Kamer, schorst de uitvoering van

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002021439 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 131/2002 van 18 september 2002 Rolnummer 2213 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 181 en 182 van het Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening, stedebouw en patrimonium, zoals gewijzigd bij het dec Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002021460 bron arbitragehof Arrest nr. 162/2002 van 6 november 2002 Rolnummer 2416 In zake : het beroep tot vernietiging van titel VIII van de programmawet van 30 december 2001, in het bijzonder artikel 96, en van artikel 168, eerste lid, twaalfde (...) Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002016216 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidshof te Luik Bij beschikking van 2 juli 2002 werd de heer Claude Olivier, raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit Hof aangewezen, vanaf 8 augustus 2002, om het ambt van p

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002028067 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders binnen de Raad van bestuur van de Autonome Haven « du Centre et de l'Ouest » type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002028066 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 1998 tot toekenning van toelagen aan de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de inschakeling van bestaansminimumtrekkers in het arbeidsproces type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002028069 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Waalse Dienst voor Afvalstoffen Registratie nr. 2002/337/3, afgegeven aan de « S.A. Dewalque » De Waalse Dienst voor Afvalstoffen, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffe Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 waarbij de nuttige toepassing van somm(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002028070 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Waalse Dienst voor Afvalstoffen Registratie nr. 2002/336/3, afgegeven aan de heer Taelman De Waalse Dienst voor Afvalstoffen, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende d Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 waarbij de nuttige toepassing van somm(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002028068 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Waalse Dienst voor Afvalstoffen Registratie nr. 2002/105/3, afgegeven aan de « S.P.R.L. Velgatrans » Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, zoals gewijz Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 waarbij de nuttige toepassing van somm(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002029432 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenwerkingsovereenkomsten voor de organisatie van gemeenschappelijke studies gesloten tussen de Hogere Kunstscholen of tussen een Hogere Kunstschool en één of meer andere instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 53 van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het Hoger Kunstonderwijs georganiseerd in de Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verlofregeling van het personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/10/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002029543 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Commissie voor gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/10/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002029544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Franstalige Commissie voor de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002036407 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de opleidingscheques type besluit van de vlaamse regering prom. 11/10/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002036400 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder de basisallocaties 00.20 en 00.21 van het programma 24.6 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/10/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002036401 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma 69.90 voor het begrotingsjaar 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/07/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002036425 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002011465 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0068 : Scarlet B.V./KPN Belgium N.V. Op 6 november 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een ontwerpoveree Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de telecommunicatiesector. De Raad voo(...) type bericht prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002020278 bron belgische kamer van volksvertegenwoordigers Openbare commissievergaderingen Dagorde Dinsdag 19 november 2002 Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 1. Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 (Voortzetting, sluiting en stemmingen.) (Rapporteur : de heer Jean Depreter.) (Advies uit te (...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002036414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. - Gedeeltelijke opheffing van het koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende vaststelling van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse Bij besluit van de Vlaamse regering van 25 oktober 2002 wordt het koninklijk be De Vlaamse minister bevoegd voor de Ruimtelijke ordening is belast met de uitvoering van dit beslui(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002013192 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002013190 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de startbaanovereenkomst type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002013191 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en het Waalse Gewest betreffende de startbaanovereenkomst

erratum

type erratum prom. 19/08/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002022947 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002010050 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luik : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot &(...)

document

type document prom. -- pub. 19/11/2002 numac 2002020277 bron belgische senaat Commissievergaderingen. - Bijeenroepingen Week van maandag 18 tot vrijdag 22 november 2002 Overzicht van de commissievergaderingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^