Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 november 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002007263 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 2000 tot benoeming van de leden van de Commissie van nationale erkentelijkheid die de Minister van Landsverdediging moet adviseren bij het toekennen van een statuut van nationale erkentelijkheid aan militaire oud-strijders type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002010009 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1998 tot invoering van arbeidsduurvermindering ten gunste van sommige personeelsleden in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 22/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002010007 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende overgangsbepalingen betreffende diverse toelagen toegekend aan personen die een religieuze en morele bijstand verlenen in de strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2002 numac 2002010013 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002 is benoemd hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Wetteren-Zele, Mevr. Aper, C., griffier bij het vredegerecht van het vijfde kanton Gent. Bij koninklijk besluit va Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2002 is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2002 numac 2002010015 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2002 : - is de aanwijzing van Mevr. Cloostermans, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een - is de aanwijzing van de heer Pasteger, L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2002 numac 2002011424 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Aanduiding van de voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame ontwikkeling Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt de heer Hadelin de Beer de Laer aangeduid als Voorzitter van de PODDO, conform het koninklijk b type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002013189 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002013226 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002013228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van een haard- of standplaatstoelage type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002013227 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen van de rustoorden voor bejaarden en van de rust- en verzorgingstehuizen met de baremieke weddeschalen voor het personeel van de privé-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2002 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2003 type koninklijk besluit prom. 21/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002014286 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002003474 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 21/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002014287 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 09/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002022870 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type ministerieel besluit prom. 09/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002022869 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die melatonine bevatten

decreet

type decreet prom. 24/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité van het Rode Kruis, opgemaakt te Brussel op 19 april 1999 type decreet prom. 24/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002029535 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Republiek Senegal en de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Waalse Gewestregering, opgemaakt te Dakar op 6 november 1998 type decreet prom. 24/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen, enerzijds, de Regering van de Republiek Benin en, anderzijds, de Regering van de Franse Gemeenschap van België, de Regering van het Waalse Gewest en het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opgemaakt te Brussel, op 28 januari 1999 type decreet prom. 24/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen, enerzijds, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap van België en, anderzijds, de Regering van de Republiek Estland, opgemaakt te Brussel op 14 december 2001

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/11/2002 numac 2002020267 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Donderdag 7 november 2002, om 14 uur (*) Verenigde Commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken Interpellatie van Mevr. Brigitte Grouwels (N) (...) Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Protocol, gedaan te Brussel op 22 september 1(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002036389 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de steun voor de binnenvaart

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/11/2002 numac 2002018088 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer Rigo Veulemans heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van de beslis Deze beslissingen zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2002. Deze zaak(...) type bericht prom. -- pub. 05/11/2002 numac 2002018087 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De N.V. Rustoord Roosbeek, met zetel te 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 215, heeft op 17 Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 126.875/IX-3499. Voor de hoofdgriffier, S. He(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/11/2002 numac 2002010016 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad nr. 344 van 30 oktober 2002, pagina 49455, lijn 7, dient « Brussel » te worden vervangen door « Turnhout ».

document

type document prom. -- pub. 05/11/2002 numac 2002010017 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik De aanwijzing van Mevr. Liénard, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 8 december 2002.

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 05/11/2002 numac 2002020265 bron belgische senaat Plenaire vergaderingen Agenda Donderdag 7 november 2002 's Ochtends, om 10 uur : 1. a) Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 54bis in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten b) Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 54 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursre(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 05/11/2002 numac 2002018089 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van tweetalige attachés-**** met een in het **** gesteld diploma. - Verlenging van de **** **** datum van de afsluiting van **** **** aanvragen met curriculum vitae moeten schriftelijk worden gericht aan de **** van ****(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 05/11/2002 numac 2002095044 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een portefeuilleoverdracht van een Nederlands bijkantoor van een onderneming naar Belgisch recht aan een Nederlands bijkantoor van een onderneming naar Duits recht Bij beslissing van de Raad De door de Controledienst goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekerden en alle be(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2002 numac 2002016214 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt de heer Jos Tyskens, stagedoend adjunct-adviseur , met ingang van 1 juni 2002, in vast verband benoemd in het Nederlands taalkader bij(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/11/2002 numac 2002010014 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2002, 2e editie, bladzijde 48906, regel 23, is de vacante plaats van beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Gent geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 05/11/2002 numac 2002010012 bron federale overheidsdienst justitie Tweede oproep tot de kandidaten voor het mandaat van lid of plaatsvervanger van de Adviesraad van de magistratuur Ter uitvoering van de wet van 8 maart 1999 tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur, gewijzigd bij de wet van 13 maart Op 4 september 2002 werd daartoe een eerste oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid of plaat(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/11/2002 numac 2002010018 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel : 1; - griffier bij het vredegerecht van het vijfde kanton Gent : 1; - beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/11/2002 numac 2002013293 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van het arbeidshof te Gent De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administratie van de individuele arbeids(...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend exame(...)

document

type document prom. -- pub. 05/11/2002 numac 2002020266 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 5 november 2002, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing Voorstel van resolutie (van de heer Vincent De Wolf) tot (...) Rapporteur : de heer Mostafa Ouezekhti. - Voortzetting van de bespreking - Eventueel stemmin(...) type document prom. -- pub. 05/11/2002 numac 2002020263 bron belgische kamer van volksvertegenwoordigers Openbare commissievergaderingen Dagorde Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven Dinsdag 5 november 2002 1. Vraag van de heer Pierre Chevalier aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Verv 2. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Roel Deseyn aan de Vice-Eerste Minister en Minist(...)
^