Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 oktober 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002009934 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van december 2002 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden voor het Vorenvermelde examens lopen over de kennis van de Duitse taal. De aandacht wordt er op gevestigd(...) type wet prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002011396 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Opschorting van inschrijving Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2002, genomen met toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 1 Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op dewelke het bij uittreksel in het Belgisch (...) type wet prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002011397 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Opschorting van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2002 genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op zijn bekendmaking bij uittreksel in het Bel(...) type wet prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002011398 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van een erkenning Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2002 genomen in toepassing van artikel 106 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de erkenningsnummer 49 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bij uittreksel uit het Belgisch Staatsblad bekend(...) type wet prom. 29/01/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag tegen de aanwerving, het inzetten, de financiering en de opleiding van huurlingen, opgemaakt te **** **** op 4 december 1989 type wet prom. 14/01/1999 pub. 17/10/2002 numac 2002015097 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 19 december 1995 betreffende de bescherming van de burgers van de Europese Unie door de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen . - Corrigendum en Addendum type wet prom. 04/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002015138 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002000541 bron ministerie van binnenlandse zaken Vernieuwing van het mandaat van plaatsvervangende bijzitter bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2002 dat uitwerking heeft met ingang van 29 november 2001, wordt de heer Jaumotte, Pierre, licenciaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002009954 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2002, in werking tredend op 1 november 2002, is Mevr. Lucassen, M., adjunct-griffier bij het hof van beroep te Luik, benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij dit hof. Bij minis Bij ministerieel besluit van 11 oktober 2002 blijft aan Mevr. Drecq, I., opsteller bij de griff(...) type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002012436 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, houdende het sectoraal akkoord 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 15/03/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002012448 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de invoering van flexibele uurroosters in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002012485 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 1989 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002012547 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende een vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002012751 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst-, en dagbladbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 1981 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Aanvullende pensioenkas" genoemd, en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002012765 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, in toepassing van het interprofessioneel akkoord van 7 december 1994 type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002012784 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 2002 aan het "Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven" type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002012873 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002012886 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1994 betreffende het sectoraal brugpensioen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002012887 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002012889 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999 betreffende de lonen en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002012935 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het algemeen sectoraal akkoord voor de periode 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002012946 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002013116 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering, wat het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek betreft, van artikel 4, § 2, van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002014087 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002014258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1998 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van Belgacom aan de federale overheid met toepassing van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 betreffende het realiseren van de budgettaire voorwaarden van de deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002014264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van een Regeringscommissaris bij het Participatiefonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002021341 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 8 juli 2002 worden bevorderd : - van werkende leden tot erewerk - van geassocieerde leden tot werkende leden, Mevr. De Lame, Danielle, en Mevr. Nahavandi, Firouzeh(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002021419 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt de heer Saoudi, Mohamed, van Marokkaanse nationaliteit type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002022812 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002022831 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2001, voorzien bij het koninklijk besluit van 18 januari 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002027951 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan de heren André Bonivers, Clément Malcorps, Willy Motte, Michel Moyart, Albert Samerey, Georges Thibaut en Emile Wérion. Bij koni Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 : - wordt de heer Alex Guiot benoemd tot Ridder i(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/10/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002011399 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 10 houdende de erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 26/06/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002016210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op zeeduivel in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa, b, d, e type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002016209 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op heek in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa, b, d, e type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002021342 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 5 juli 2002 worden bevorderd : - van corresponderend lid tot - van corresponderende leden tot erecorresponderende leden, de heer Irele, Francis, en de heer Lópe(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002021345 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Nationaal Orkest van België. - Personeelsleden. - Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 19 juni 2002 wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan Mevr. De belanghebbende worden ertoe gemachtigd hun aanspraak op pensioen te doen gelden. type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002021343 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 5 juli 2002 wordt de heer Ka-Yin Tsou, Benjamin, corresponderend lid type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002021389 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2002 : wordt Mevr. Swinne, Danielle, met ingang van wordt de heer Anciaux, Robert, met ingang 1 januari 2002, benoemd voor een mandaat van drie jaren o(...) type ministerieel besluit prom. 24/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002027959 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2001 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het vaste platform voor geïntegreerd waterbeheer

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002021421 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vier arresten nrs. 108.697, 108.696, 108.698 en 108.699 van 3 juli 2002 in zake G. Soille en C. Hotton tegen de gemeente Evere, waarvan de exp « Schenden de artikelen 30 en 31 van het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtsposi(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002027937 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vernieuwing van de Beheerscommissie van het "Parc naturel du Pays des Collines" type besluit van de waalse regering prom. 12/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002027965 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanpassing van de lijst van de relevante stoffen bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2000 tot bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging door bepaalde gevaarlijke stoffen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002029372 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afschaffing van de school voor buitengewoon lager onderwijs van de Franse Gemeenschap te Momalle type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002029378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001 houdende aanstelling van de leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de Liège-Verviers-Huy-Gembloux » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 november 2001 houdende aanstelling van de leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 november 2001 houdende aanstelling van de leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002029377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001 houdende aanstelling van de leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg - Robert Schuman » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002029382 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001 houdende aanstelling van de leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001 houdende aanstelling van de leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak »

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 20/12/2001 pub. 17/10/2002 numac 2002033023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende toekenning van toelagen aan plaatselijke besturen die geco's tewerkstellen

document

type document prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002008260 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige inspecteurs (rang 10) voor de FOD Financiën (AFG01852). - Uitslagen groep 1 Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Bourgeois, John, Les Bons Villers 2. Jadot, Vincianne, B(...) 3. Alexandre, Bernard, Lustin 4. Jeunehomme, Claudine, Gembloux 5. Jungbluth, Aymeric, Jalhay(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002008264 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** technicus der **** voor Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. ****, ****, **** 2. Ma(...) 3. ****, ****, **** 4. ****, ****, ****-**** 5. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002008265 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjuncten voor het **** **** . - **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****, ****-****(...) 2. ****, ****, ****-****. 3. ****, ****, ****. 4. ****, ****, Basè(...)

document

type document prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002008268 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Duitstalige justitieassistent voor Directoraat-generaal Rechtelijke Organisatie dienst justitiehuizen. - . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage. (...) 2. Windmuller, Dirck, Büllingen. type document prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002008270 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige informaticus m/v voor het departement van Onderwijs (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02017). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure voor toelating tot de (...) 1. Kempenaers, Els, Heist-op-den-Berg 2. Daneels, Kristin, Zaventem 3. Maes, Jan, Pellenberg type document prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002008280 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** beambte parkwachter voor het **** **** voor Milieubeheer . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie : 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, ****(...) 3. ****, ****, **** 4. De ****, ****, ****-****-**** 5. ****, ****, (...) type document prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002008279 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adviseurs beleidsevaluatie (m/v) voor de Administratie Planning en Statistiek (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02019). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende selectie (...) Baele, Josiane, Boutersem. type document prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002008282 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige beambte bosarbeider voor het Brussels Instituut voor Milieubeheer . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie : 1. Meganck, Noël, Linkebeek 2. Narajarro Mendivil, Raul, Hall(...) 3. Depotbecker, Alain, Watermael-Boitsfort 4. Marechal, Steve, Bruxelles 5. Mayo, Didier, B(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002009956 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Adres van de zetel van het Vredegerecht van 4e kanton Luik op 21 oktober 2002 : rue Jules Cralle 1, 4030 Luik . (...)

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002011407 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand oktober 2002 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand oktober 2002 respectievelijk vastgeste Iga = 0,7673 Igd = 1,4094

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002016204 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 16 juli 2002 worden de heren Hans Polet, met ingang van 1 juni 2002, en Jos Hendriks, met ingang van 1 oktober 2002, voor een tweede mandaat van twee jaar, in het Nederlands type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002016205 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 16 juli 2002 worden Mevr. Nathalie Warnants en de heer Peter Lootens met ingang van 1 juni 2002, in het Nederlands taalkader, bevestigd in rang A van de wetenschappelijke lo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002021344 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 juni 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2002, wordt de heer Flagothier, Didier, geboren op 14 Het beroep van nietigverklaring van voormelde akt met individuele strekking kan voor de afleiding a(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002009955 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - beambte : - bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : 1; - bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel : 1, vanaf 1 november 2002. De kandidaturen voor een beno De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002008281 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van **** assistent voor **** **** van ****-**** . Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie. 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3.(...) 4. ****, ****, **** 5. ****, ****-****, ****-la-**** 6. ****, ****(...)

document

type document prom. -- pub. 17/10/2002 numac 2002027942 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein Bij besluit van de Secretaris-generaal van 17 september 2002, dat op 19 september 2002 in werking treedt, wordt de heer Gilbert Henrion, eerste gegradueerde, met administratiev
^