Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/07/2001 pub. 28/09/2002 numac 2002009877 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot vaststelling van de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen A, B, C en E type wet prom. 22/08/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022739 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 betreffende de erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden type wet prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002000692 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft van 3 tot 8 augustus 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002000691 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft op 30 en 31 juli 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002000693 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft op 23 en 24 augustus 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 27/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002000704 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft van 18 tot 21 augustus 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 27/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002000703 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft tussen 25 januari en 28 februari 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002002201 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002009907 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 september 2002 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen, Mevr.Van Meensel, H., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - hoofdgriffier van de rechtbank van - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme, Mevr. Schelfaut, V., beam(...) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013014 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013016 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013015 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013039 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het diamantzagen (1) type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013118 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wat de vrijstelling betreft ten voordele van oudere werklozen en bruggepensioneerden van de vereisten vermeld in de artikelen 60 en 66 van dat besluit type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013018 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013019 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Wilrijk en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het versnijden van koud- en warmgewalste producten en het bekleden van gegalvaniseerde producten evenals het vervaardigen van machinaal gelaste producten in onderaanneming, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013028 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Houdeng-Goegnies en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013027 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die installaties voor al dan niet continue behandeling evenals bijzondere uitrustingen voor de suikerindustrie vervaardigen, gelegen in de streek van de Beneden-Samber en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 23/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022766 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en einde loopbaan betreft type koninklijk besluit prom. 26/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022784 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 11° en 12°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/07/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002000605 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de veiligheids- en preventiecontracten gesloten tussen bepaalde steden en gemeenten en de Staat type ministerieel besluit prom. 26/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002009912 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het normaal bedrag van de honoraria van de personen opgeroepen in strafzaken wegens hun kunde of hun beroep type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002011380 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand september 2002 De parameters N c en N E voorzien bij ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie l N c = 1,1134 N E = 1,3171 (...) type ministerieel besluit prom. 26/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022785 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 26/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022786 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 12°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen type ministerieel besluit prom. 26/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022787 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 mei 1992 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2001 wordt Mevr. **** ****, voor een periode van zes maanden vanaf 1 augustus 2001 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Adjunct in het **** kader van het **** **** besluit van de **** **** Regering van 5 november 2001 wordt Mevr. **** (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002031497 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen Bij ministerieel besluit van 21 maart 2002 wordt Mevr. Martine CHERAMI, in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Adjunct in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 februari 2002. type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002031501 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verlof om persoonlijke redenen Bij ministerieel besluit van 29 maart 2002, wordt aan Mevr. Chantal JORDAN, Attaché bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, een verlof om persoonlijke redenen toegekend voor de periode van 1 november 2001 tot Bij ministerieel besluit van 10 juli 2002, wordt aan Mevr. Chantal JORDAN, Attaché bij het Brus(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002031502 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vrijstelling van dienst wegens opdracht Bij ministerieel besluit van 8 november 2001, wordt aan Mevr. Martine GOSSUIN, Assistent bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, een vrijstelling van dienst wegens opdracht toegekend voor de periode Bij ministerieel besluit van 20 februari 2002, wordt aan de heer Philippe BASIAUX, Ingenieur bi(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002031504 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Pensioneringen Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2001, wordt de heer Jean HANSEN, Beambte bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, vergund zijn aansprak op pensioen te laten gelden en dit vanaf 1 november 2002. Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 23/08/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002036245 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een verklaring van vrijstelling voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand type ministerieel besluit prom. 25/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002036258 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de interne tuchtregeling van de UCI, de KBWB en de WBV in verband met dopingpraktijken

arrest

type arrest prom. 21/08/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002036246 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie en de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat, houdende vaststelling van het « Besluit verklaringen van vrijstelling Scheldereglement » type arrest prom. 21/08/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002036247 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie en de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat, houdende vaststelling van het « Besluit loodsgelden en loodsvergoedingen Scheldereglement » type arrest prom. 21/08/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002036249 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie en de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat, houdende vaststelling van het « Besluit aanwijzing bevoegde autoriteiten Scheldereglement » type arrest prom. 21/08/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002036248 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie en de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat, houdende vaststelling van het "Besluit vrijstelling loodsplicht Scheldereglement"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 augustus 2002 wordt Mevr. Nadine Collard op 1 april 2002 benoemd in de graad van attaché . Bij besl(...) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 augustus 2002 wordt Mevr. Catherin(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002031495 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende indeling bij de gewestwegen van de Charles Woestelaan, gelegen op het grondgebied van de Gemeente Jette type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002031498 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2002 wordt de heer Xavier LEJEUNE bevorderd, bij verhoging in graad, tot de graad van Ingenieur-directeur in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Mil Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2002 wordt Mevr. Annick MEURR(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002031503 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ontslagen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 mei 2002, wordt het eervol ontslag aanvaard uit zijn functie van Ingenieur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer van de heer Michel SPONAR met ingang op 1 mei 2002.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002036250 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de invoering van de vergoeding voor het inzetten van een helikopter voor het beloodsen en het afhalen van een loods van vaartuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002036251 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de melding van aankomst en vertrek van vaartuigen onderworpen aan de verplichting van het gewone loodsen of loodsen op afstand gebruik te maken

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002016114 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) PB C 63 van 12.03.2002 (2001/C 63/07) Lidstaat van aanvraag : Duitsland Naam van het product (...) type overeenkomst prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002016113 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C 76 van 27.03.2002 (2002/C 76/04) Lidstaat van aanvraag : Griekenland Naam van het pro(...) type overeenkomst prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002016134 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) PB C 120 van 23.05.2002 (2002/C 120/05) Lidstaat van aanvraag : Griekenland Naam van het prod(...) type overeenkomst prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002016140 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een verzoek om wijziging op grond van artikel 9 van Verordening nr. 2081/92 van één of meer elementen van het productdossier van een op grond van artikel 17 of artikel 6 van die verordening geregistreerde benaming In het P(...) PB C 135 van 06.06.2002 (2002/C 135/05) Lid-Staat van aanvraag : Frankrijk Geregistreerde be(...)

document

type document prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002008294 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige eerste geschoolde werklieden (m/v) (rang 20) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blij(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 12 (...) type document prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002008293 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technici in informatica (m/v) (rang 20) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Na deze selectie wordt een lijst met maximu(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 12 (...)

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002011379 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand september 2002 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand september 2002 respectievelijk vastge Iga = 0,7458 Igd = 1,4017

erratum

type erratum prom. 22/08/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002011381 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002013042 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Luik Op 2 juni 2002 werd de heer P. Hermans, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen tot hij

erratum

type erratum prom. 04/07/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002016174 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest. - Errata

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002040309 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2002 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand september 2002, 111,22 punten bedraagt, tegenover 110,91 punten in august Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002009908 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van koophandel te Hasselt : 1, vanaf 1 oktober 2002; - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen : 1; - bij het vredegerecht van het eerste k - beambte : - bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te (...)

document

type document prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002009911 bron federale overheidsdienst justitie Levering van bloedafnamesets ten behoeve van de politiediensten ter opsporing van dronkenschap De levering van venules werd voor de duur van drie jaren, te rekenen vanaf 12 september 2002 tot 12 september 2005,(...) Tel. : 054-58 08 47 - Fax : 054-58 62 39. type document prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002009910 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtskosten in strafzaken Tarieven van 12 september 2002 tot 12 september 2005 Levering ten behoeve van de politiediensten van bloedafnamesets met het oog op het bepalen van het gehalte van de andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid De levering van de bloedafnamesets in het kader van drugscontrole (3,15 EUR per set, BTW inbegrepen(...) type document prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002031499 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Hogere functies. - Loopbaanonderbrekingen Bij besluit van de leidende ambtenaren van 20 september 2001 wordt Mevr. Yolande VAN CRANENBROECK, Klerk bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, gemachtigd haar loopbaan halftijds te onderbreken vo Bij besluit van de leidende ambtenaren van 23 oktober 2001 wordt Mevr. Ann VERHEYDEN, Klerk bij(...) type document prom. -- pub. 28/09/2002 numac 2002031500 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vervroegde uittredingen Bij besluit van de leidende ambtenaren van 6 juni 2001 wordt de heer Joseph STAES, Beambte bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, gemachtigd zijn prestaties uit te oefenen in het stelsel van de halftijdse vervroegd Bij besluit van de leidende ambtenaren van 25 oktober 2001 wordt de heer Johnny SOLI, Klerk bij(...)
^