Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/07/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002003305 bron ministerie van financien Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 type wet prom. 29/01/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002015023 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 23 december 1998 en 19 februari 1999 tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de voorrechten en immuniteiten van de Belgische naar Europol afgevaardigde officieren (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/09/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002000659 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 waarbij de overstromingen en het overlopen van openbare riolen die hebben plaatsgevonden tussen 2 en 8 juli 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 13/09/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002000657 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 waarbij de overstromingen en het overlopen van openbare riolen die hebben plaatsgevonden tussen 24 en 31 juli 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 13/09/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002000658 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2001 waarbij de stormen die hebben plaatsgevonden op 30 oktober 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 13/09/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002000660 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2001 waarbij de stormen die hebben plaatsgevonden op 10 december 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 13/09/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002000661 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft op 22 en 23 juli 2001 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 13/09/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002000662 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overstromingen die plaatsgevonden hebben van 17 tot 20 september 2001 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 13/09/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002000672 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige regenval die plaatsgevonden heeft van 26 tot 28 augustus 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002007217 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1997 tot vaststelling van de weddenschalen voor de bijzondere graden bij het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002007215 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van het aantal hulpofficieren die kunnen opgenomen worden in de categorieën van de beroeps- en aanvullingsofficieren in 2002 type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002007216 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Koninklijk museum van het leger en van krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002012848 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 21 februari 2001. De heer AERTS Joseph, BERINGEN De heer ALARDOT Robert, HOEI De heer ALEXANDRE Joseph, CHARLEROI De heer ANARD Gilbert, FARCIENNES De heer ANTHONISS De heer ANTHOONS Jean, WANZE De heer ANTIGA Bruno, CHATELET De heer ARNOULD Alexandre, COURC(...) type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002022711 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002022718 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 55bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002022717 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van een sector die het voorwerp van reconversiemaatregelen met toelagen uitmaakt, zoals bedoeld in artikel 74, § 1, 7°, van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002022723 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002003363 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen Benoemingen, bevorderingen en mutaties Bij ministerieel besluit van 3 september 2001, wordt Mevr. De Pelseneer, Maria E.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, met ingang van 1 juni 2001, Belanghebbende wordt, op dezelfde datum gemuteerd naar de betrekking van eerstaanwezend inspecteur (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002011341 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten. - Afdeling Human Resources Bevorderingen door verhoging in weddenschaal Bij ministerieel besluit van 25 juli 2002 werd met ingang van 1 april 2002, de heer Christian Deckers, technisch adviseur, bevorderd door verho Bij ministeriële besluiten van 14 januari 2002 werden met ingang van 1 maart 2001 bevorderd doo(...) type ministerieel besluit prom. 02/08/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002022719 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 74, § 1, 7°, van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen

decreet

type decreet prom. 28/06/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002036137 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 19/07/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002036152 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende controle op de regeringsmededelingen type decreet prom. 19/07/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002009869 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 5 september 2002 is aan de heer Hamaide, J.-C., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk en gedeeltelijk het ambt van ope

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002036162 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geschilberaadslaging

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002014199 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bijwerking van 1 augustus 2002 van de inventaris van de reglementen bedoeld in de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van(...) I. Reglementen opgesteld door de beheerder van de spoorweginfrastructuur en goedgekeurd door de Min(...) type bericht prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002021388 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beschikking van 24 juni 2002 inzake de vennootschap naar Duits recht Log-O-Mar AG tegen de vennootschap naar vreemd recht s.a. Emotion, waarva « Schendt de wet van 4 juli 2001 tot wijziging van artikel 633 van het Gerechtelijk Wetboek de arti(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002008286 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige consulent-hulpverlener (rang B1) voor de afdeling Bijzondere Jeugdbijstand van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn - departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeen(...) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die 2 jaar geldig blijft. Toelaatbaarh(...) type lijst prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002008283 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige loodsen voor de DAB Loodswezen, chefloodsen voor de DAB Loodswezen en stuurlui van de loodsboot voor de afdeling Vloot (m/v) (allen rang A1), Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Leefmi(...) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die 2 jaar geldig blijft. Toelaatbaarh(...) type lijst prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002008285 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige nautici (rang A1) voor de afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit - standplaats Brussel - van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die 2 jaar geldig(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma op 26 okt(...) type lijst prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002008284 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige nautici (rang A1) voor de afdeling Vloot van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die 2 jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : 1. B(...) 2. Vereist diploma op 26 oktober 2002 : diploma van licentiaat in de nautische wetenschappen uit(...) type lijst prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002008287 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige ruimtelijke planner (ANV02045) of dossierbehandelaar/beleidsmedewerker « vergunnen » (m/v) (ANV02046) - (adjunct van de directeur) (rang A1) voor de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en (...) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die 2 jaar geldig blijft. Toelaatbaarh(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002002253 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal « Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen » van de FOD « Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu » . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 288 van 11 september 2002, blz. 40257, moet(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002002252 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Mededeling Er werd beslist om de inschrijvingsdatum van volgende selecties te verlengen : - Directeur-generaal Organisatie gezondheidsvoorzieningen van de FOD « Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu » gepubliceerd in het Belg - Directeur-generaal Bescherming Volksgezondheid : Leefmilieu van de FOD « Volksgezondheid, Veiligh(...)

erratum

type erratum prom. 12/07/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002003405 bron ministerie van financien Wet houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 Erratum

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002009764 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 196 25 juli 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1338/2002 van de Raad van 22 juli 2002 tot instelling van een definiti(...) * Verordening (EG) nr. 1339/2002 van de Raad van 22 juli 2002 tot instelling van een definitief ant(...) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002009797 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 180 10 juli 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1229/2002 van de Commissie van 9 juli 2002 tot vaststelling van forfaita(...) Verordening (EG) nr. 1230/2002 van de Commissie van 9 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) (...)

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002011351 bron ministerie van economische zaken Belgisch instituut voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig § 5 van het koninklijk besluit van 30 juli 1976 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Belgisch instituut voor normalis(...) NBN C 52-726/A2 Droge energietransformatoren (3e uitgave) NBN EN 19 Industriële afsluiters(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002011340 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten. - Afdeling Human Resources Benoemingen door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002 werd met ingang van 1 april 2002, Mevr. Sigrid Vergauwe, geboren op 16 januari 1968, door verhoging in graad ben Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002 werd met ingang van 1 april 2002, Mevr. Nicole Meuree, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002011342 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 werd met ingang van 1 juni 2002 Mevr. Pascale Godin, geboren op 16 oktober 1971, in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-advis Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002009870 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen : 1; - raadsheer in het hof van beroep te Gent : 2. Voor deze vacante betrekkingen hoort de algemene vergadering van het rechtscollege waar de beno - substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te : - Gent : 1; - Luik : 1 (vanaf (...)

document

type document prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002031475 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Overplaatsing van de zetel De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist de zetel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over te brengen van de Koningsstraat 2, te 1000 Brussel naar onderstaand adres : Kruidtuinlaan 20, Met ingang van 16 september mag alle briefwisseling toegestuurd worden met vermelding van enkel vol(...) type document prom. -- pub. 14/09/2002 numac 2002031479 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur Plaatselijke Besturen Het Bestuur Plaatselijke Besturen, Jourdanstraat 95, te 1060 Brussel verhuist en zal vanaf 16 september 2002 gevestigd zijn op het volgend adres : Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel.
^