Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002003409 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van een deel van het bedrijf tussen beleggingsondernemingen Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van(...) type wet prom. 02/08/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002009813 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media type wet prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002013091 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Handelsstraat 76-80, brengt ter kennis van de representatieve werkneme Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 12/09/2002 numac 2001012381 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de arbeiders van de groentenconservennijverheid" type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002000610 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt de heer Jean-Pierre Lejeune, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq voor een termi type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002000655 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002002145 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Aanstelling Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 wordt de heer Ben Smeets, met ingang van 1 oktober 2002 benoemd tot houder van een managementfunctie -2 « Directeur Organisatieontwikkeling » van de Federale Overheidsdienst Personeel en Or type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002002151 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Aanstelling Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 wordt Mevr. Sandra Schillemans met ingang van 1 oktober 2002, benoemd tot houder van een managementfunctie -2 "Directeur Accountmanagement OFO" van de Federale Overheidsdienst Per type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002002194 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002002204 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002009858 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 maart 2002, dat in werking treedt op 30 september 2002, is de heer Roex, Y., hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Tongeren, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zijn aan Bij koninklijk besluit van 14 april 2002, dat in werking treedt op 12 september 2002, is de hee(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002009860 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 januari 2002, dat in werking treedt op 13 oktober 2002, is Mevr. Claesen, M., vrederechter van het zesde kanton Antwerpen, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en h Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, dat in werking treedt op 13 oktober 2002, is Mevr. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002009859 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002 is Mevr. Claesen, M., vrederechter van het zesde kanton Antwerpen, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 16/07/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002011290 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat en de Accountancy betreft, van artikel 101 van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002013045 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel rondschrijven ter uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 6 augustus 1991 tot vaststelling van de modaliteiten en de procedure voor het bepalen van de gevarenindexen van bepaalde industriële activiteiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002013048 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 augustus 1991 tot vaststelling van de modaliteiten en de procedure voor het bepalen van de gevarenindexen van bepaalde industriële activiteiten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002021349 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen in de organieke bepalingen met betrekking tot sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002021348 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende overdracht van de Belgische Geologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002022605 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 46, § 1, vijfde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002021290 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor het leveren van regelmatige diensten door het Koninklijk Meteorologisch Instituut ten bate van derden type ministerieel besluit prom. 23/08/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002022716 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de omstandigheden bedoeld in de artikelen 22, tweede lid, 2° en 44, tweede lid, 2° van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002021367 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 106/2002 van 26 juni 2002 Rolnummers 2172, 2173, 2178, 2195 en 2217 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 20, 27 en 43 van de wet van 25 mei 2000 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002021376 bron arbitragehof Arrest nr. 116/2002 van 26 juni 2002 Rolnummers 2392 en 2407 In zake : de vorderingen tot schorsing van het decreet van het Vlaamse Gewest van 14 december 2001 « voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belan Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002009857 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 29 augustus 2002 werd de heer Couturier, A., ereplaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistr

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 28/08/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002003408 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 28/08/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002003407 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002029441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1961 tot bepaling van de voorwaarden inzake de sociaal-medische tuberculosebestrijding, tot toekenning van subsidies ten bate van de bestrijding en tot vaststelling van de regelen waarnaar zij dienen toegekend

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002031325 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 7 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor het departement « Energie » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002031324 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor de inwerkingtreding van het « geluidsplan » 2000-2005 met betrekking tot de strijd tegen het stadsgeluid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002031326 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 12 contractuele personeelsleden in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002031328 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor het dagelijks beheer van en het toezicht op de rivieren van categorie 2 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002031329 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 1,5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor de bodemsanering van tankstations type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/04/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002031330 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor de ophaling van afval uit de vuilnisbakken van de Brusselse gewestelijke parken en de reiniging van de nabije omgeving van die vuilnisbakken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002031327 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 3 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor de snelle zuivering van de Brusselse zwembaden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002036132 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 mei 1992 betreffende de opvangcentra type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002036135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 65 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002036136 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de tewerkstelling buiten het hogescholenonderwijs van de personeelsleden van de optie kinesitherapie in afbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002036163 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van programmaties van specifieke structuuronderdelen van de tweede en derde graad van instellingen voor voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/07/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002036164 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de wijze van berekenen van de 80-85-procentnorm voor de vaststelling van de begroting en de personeelsformatie van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002021374 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 juli 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 juli 2002, hee Die zaak is ingeschreven onder nummer 2503 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms. type bericht prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002095038 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht v Deze overdracht, die uitwerking heeft vanaf 9 augustus 2002, is tegenstelbaar aan alle derden door (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002003382 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 28 januari 2002 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 2 augustus 2002. De Voorzitter, E. WYMEERSH. type lijst prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002003402 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 28 augustus 2002. De Voorzitter, E. Wymeersch.

document

type document prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002002249 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 'Vervoer te land' van de FOD 'Mobiliteit en Vervoer' Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Belg zijn; 2. Op 2 oktober 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 2 oktober 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onderwi(...) type document prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002002248 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 'Maritiem Transport' van de FOD 'Mobiliteit en Vervoer' Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Belg zijn; 2. Op 2 oktober 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 j(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 2 oktober 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onderwi(...)

toetreding

type toetreding prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002015123 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Protocol betreffende de Europese Conferentie der Ministers van Verkeer, ondertekend te Brussel op 17 oktober 1953 . - Toetreding door de Republiek Malta en door de Federale Republiek Joegoslavië Op 16 en 18 juli 2002 zijn op de Federale over(...) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van het Verdrag, wordt het van kracht, de dag van neerleg(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 27/02/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002021129 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Bij akte nr. 7 bij het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen type samenwerkingsakkoord prom. 26/10/2001 pub. 12/09/2002 numac 2002021337 bron diensten van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gemeenschappen met betrekking tot de Interuniversitaire attractiepolen - fase V type samenwerkingsakkoord prom. 20/11/2001 pub. 12/09/2002 numac 2002021338 bron diensten van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gewesten met betrekking tot de tegemoetkoming van de overheid in de deelname van het Belgische bedrijfsleven aan de programma's AIRBUS A380

document

type document prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002021365 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Te begeven leidinggevende functies 1. Bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren, Deze functies zijn toegankelijk voor kandidaten ingeschreven op de Nederlandse of Franse taalrol of(...)

programmadecreet

type programmadecreet prom. 07/01/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2001

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002009855 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik : 3. Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moet, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven w type vacante bettreking prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002009856 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Brussel : 1, vanaf 1 oktober 2002; - Dinant : 1, vanaf 1 oktober 2002. De kandidaturen De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/09/2002 numac 2002011347 bron ministerie van economische zaken Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid van de Raad voor de Mededinging Er wordt ter kennis van de belangstellenden gebracht dat er momenteel een mandaat van lid van de Raad voor de Mededinging vacant is. De Raad voor de Mededingi De raad is samengesteld uit 20 leden (van wie er vier hun functie voltijds uitoefenen), aangeduid :(...)
^