Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002009779 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Namen type koninklijk besluit prom. 30/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002009778 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Brugge type koninklijk besluit prom. 30/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002009780 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Dinant type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2002 numac 2002009852 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 december 2001, dat in werking treedt op 10 oktober 2002, is de heer Dierickx, J., vrederechter van het tweede kanton Anderlecht, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelde Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002, dat in werking treedt op 10 oktober 2002, is de heer L(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2002 numac 2002011352 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2002 wordt aan de voorzorgsinstelling « INVESCO Bel Pension Fund a.a.m. » , onderli(...) Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. type koninklijk besluit prom. 18/02/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002012332 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002012551 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende een werkgelegenheidsclausule in toepassing van de sociale lastenvermindering toegekend aan de ondernemingen met een zeesleepactiviteit type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2002 numac 2002012689 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 25 september 2000. De heer ADAMKO Eduard, NINOVE. De heer AELVOET Jean, KRAAINEM. De heer AERTS Hendrik, HAM. De heer ALEXANDRE André, BASTENAKEN. De heer ANNE Frans De heer ANTOINE Edgard, SPA. De heer APPELEN Henricus, LAAKDAL. De heer BAGATIN Ottorino, CH(...) type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002012799 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het protocol van sectorale collectieve arbeidsovereenkomst 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002012870 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende een aanvullende vergoeding bij brugpensioen type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002012488 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1989 tot vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden van het varend personeel en tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002012925 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart de toelating wordt verleend om sommige leerlingen-stagiairs 's nachts en/of op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002012948 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002012949 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022606 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 43, § 4, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 15/07/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022638 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de commissie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022702 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002007212 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 juli 1994 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 februari 1994, dat de voorwaarden en modaliteiten bepaalt voor het verstrekken aan het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, van de gegevens betreffende het voorschrijven en afleveren van farmaceutische producten aan de oorlogsinvaliden door de voor het publiek toegankelijke apotheken type ministerieel besluit prom. 29/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002009638 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 508/11, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 29/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022569 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening inzake notificatie in het kader van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022697 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/09/2002 numac 2002021366 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 85/2002 van 8 mei 2002 Rolnummer 2222 In zake : de prejudiciële vragen betreffende diverse bepalingen van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals gewijzigd e Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 10/09/2002 numac 2002021368 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 107/2002 van 26 juni 2002 Rolnummer 2177 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Het Arbit samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. François, L. Lavrysen, A.(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/09/2002 numac 2002021372 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 106.129 van 29 april 2002 in zake de n.v. Openbaar Slachthuis tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Ar « Worden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, op zichzelf genomen en in samenlezing met artikel 1(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/09/2002 numac 2002021373 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 27 juni 2002 in zake B. Kockartz en M. Schumacher tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof i « Schendt artikel 34, § 1, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de bepalingen (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/09/2002 numac 2002021378 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 113/2002 van 26 juni 2002 Rolnummer 2409 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 80 en 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. François, P. Martens, M. (...)

decreet

type decreet prom. 17/07/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002029457 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet waarbij de Regering toelating krijgt om borg te staan voor staatsleningen aangegaan door de RTBF type decreet prom. 19/07/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002036140 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II type decreet prom. 19/07/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002036141 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van de ontwikkelingsdoelen algemene en sociale vorming in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002029299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 1998 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt in het secundair onderwijs met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002029313 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor de eerste examenzitting 2001, van het besluit van 7 december 2000 houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger(-ster), gespecialiseerd(e) gegradueerd(e) verpleger(-ster), gegradueerde in de kinesitherapie, gegradueerde in de arbeidstherapie en gegradueerde in de logopedie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters van de Raden van Beroep voor het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002029455 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 22 juli 1999 tot verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Franse Gemeenschapsregering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002036138 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002036139 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de bepaling van het aanwendingspercentage van het aantal uren-leraar in het deeltijds kunstonderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/09/2002 numac 2002011355 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0056 Belgacom N.V./De Post N.V. Op vrijdag 30 augustus 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een ontwerpovereenkomst in de Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de IT-diensten, software en(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/09/2002 numac 2002027789 bron diensten van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest Burgerlijke eretekens. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2002, op bladzijde 30230, moet de titel "Burgerlijke eretekens" worden vervangen door de titel "Nationale Orden". type erratum prom. 20/06/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002027790 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de globale geluidsquota in de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid tijdens de tijdsbestekken 22 uur-23 uur en 6 uur-7 uur. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 10/09/2002 numac 2002021340 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Te begeven leidinggevende functies 1. Bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Ruisbroekstraat 2-6, 1000 Brussel, zijn twee leidinggevende functies te begeven. D Deze functies zijn toegankelijk voor kandidaten wier kennis van het Frans wordt vastgesteld volgens(...)
^