Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 augustus 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/05/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002003368 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de onverenigbaarheidsregeling voor de leiders van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen type wet prom. 17/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002011292 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002003367 bron commissie voor het bank- en financiewezen Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2002 numac 2002016179 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 16 juli 2002 worden bevorderd of benoemd tot : Commandeur in de Leopoldsorde De heer Crop, Marcel Frans Julien, directeur-generaal. Officier in de Leopoldsorde De heer Sciffer, Paul, Mevr. Taverniers, Antoinette, industrieel ingenieurs. Ridder in de Leopoldsorde De heer(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/08/2002 numac 2002011297 bron ministerie van economische zaken Ministeriële besluiten van 12 juli 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen, verbieden het in de handel brengen en het in gebruik nemen van de hierna vermelde gastoestellen : PR/0 Niet huishoudelijk draagbaar verwarmingstoestel met katalytische verbranding op LPG REDDY HEA(...) type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002036011 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen omtrent het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2002 type ministerieel besluit prom. 01/08/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002036051 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2001 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen

arrest

type arrest prom. -- pub. 17/08/2002 numac 2002021320 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 96/2002 van 12 juni 2002 Rolnummer : 2109 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 70, § 2, van het B.T.W.-Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Het Arbitragehof, sa wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij vonnis van 1(...) type arrest prom. -- pub. 17/08/2002 numac 2002021321 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 97/2002 van 12 juni 2002 Rolnummer : 2160 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 43, eerste en tweede lid, en 70, § 4, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 17/08/2002 numac 2002021322 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 98/2002 van 12 juni 2002 Rolnummers : 2165, 2196, 2197, 2198 en 2215 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 156 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gec Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 17/08/2002 numac 2002021327 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 100/2002 van 19 juni 2002 Rolnummers : 2161, 2199 en 2241 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 57/12, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 17/08/2002 numac 2002021328 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 101/2002 van 19 juni 2002 Rolnummer : 2238 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 52 2 van het Wetboek der successierechten, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. Het Arbitrag samengesteld uit rechter L. François, waarnemend voorzitter, en voorzitter A. Arts, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 17/08/2002 numac 2002021326 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 99/2002 van 19 juni 2002 Rolnummer : 2112 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 6 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 24 juli 1991 « houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administra Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 17/08/2002 numac 2002021332 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 109/2002 van 26 juni 2002 Rolnummer : 2207 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en artikel 10 Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...)

beschikking

type beschikking prom. 18/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002031408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende het voorkooprecht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002027688 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de milieuvriendelijke elektriciteit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002036015 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de overheveling van de in het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector 2000-2005 voorziene budgetten naar de functionele basisallocaties voor de uitvoering van de maatregelen DAC-regularisatie binnen de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd & Sport en Brusselse Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de gebieden die in uitvoering van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna aan de Europese Commissie zijn voorgesteld als speciale beschermingszones

document

type document prom. -- pub. 17/08/2002 numac 2002008267 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige referenten (m/v) voor het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 31 (...)

erratum

type erratum prom. 29/03/2001 pub. 17/08/2002 numac 2002031426 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende sommige instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Erratum type erratum prom. 05/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002036090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft de openbaarheid van vergaderingen Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2002 numac 2002016180 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002 wordt de heer Lateur, Marc, assistent, met ingang van 1 januari 2002, bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan, heeft toegang tot rang B van de wetensch

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/08/2002 numac 2002021324 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Te begeven betrekkingen 1.1. Bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Jubelpark 1, 1000 Brussel, zijn twee betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid te begeven. 1.2. De ka - Belg zijn of burger van de Europese Unie; - de burgerlijke en politieke rechten genieten; -(...)
^