Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 augustus 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002003365 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Farciennes(...) « rue de Lambusart, + 9 », grond en onderlaag van elektriciteitskabine, voor en gehele oppervlakte (...) type wet prom. 14/06/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009631 bron ministerie van justitie Wet houdende overeenstemming van het Belgische recht met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984 type wet prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van deel II, boek II, titel V, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht en tot intrekking van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002009689 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, gegeven op 30 mei 2002, is ten verzoeke van de heer Berten, type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002054026 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** ****, **** **** ****, ongehuwd, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002016178 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2002 worden bevorderd of benoemd tot : Commandeur in de Leopoldsorde De heer Van Reusel, André Rudolf, hoofd van een afdeling . Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Cavelier, Marc Marie Edgard, Dardenne, Pierre Alfred Joséphine, Van Renterg(...) type koninklijk besluit prom. 15/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002022639 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1960 houdende instelling van een nieuwe Farmacopeecommissie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002000612 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Tuchtstraf Bij ministerieel besluit van 7 augustus 2002 wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken de tuchtstraf van drie maanden schorsing opgelegd aan de heer Edward Osaer, politiecommissaris van de politiezone Ganshor type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002011226 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Ministerieel besluit houdende verlening aan de N.V. HANSON AGGREGATES BELGIUM, Lanceloot Blondeellaan 1, te 8380 Zeebrugge, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-lev Door het ministerieel besluit met kenmerken E6/2002/110/CP18/627 van 4 juni 2002, heeft de Minister(...) type ministerieel besluit prom. 04/06/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002011219 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee en de koninklijke besluiten betreffende de exploratie- en exploitatievoorwaarden verbonden aan de concessiebesluiten voor de exploratie en exploitatie van zand en grind van het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002011225 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Ministerieel besluit houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België Door het ministerieel besluit met kenmerken E6 Zij heeft de toestemming om jaarlijks maximum 650 000 m 3 zand en grind te ontginnen van (...) type ministerieel besluit prom. 10/06/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002036005 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de kwaliteitszorg in de voorbereidingsteams type ministerieel besluit prom. 10/06/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002036004 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de kwaliteitszorg in de adoptiediensten die bemiddelen voor buitenlandse kinderen

arrest

type arrest prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002021317 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 91/2002 van 5 juni 2002 Rolnummer : 2129 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 62, § 3, van de bij het koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loona Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters R. Henn(...) type arrest prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002021318 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 92/2002 van 5 juni 2002 Rolnummer : 2185 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 12, eerste lid, 5°, van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002021319 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 94/2002 van 5 juni 2002 Rolnummer : 2321 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 90bis van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor genee Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...)

decreet

type decreet prom. 11/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002029387 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van artikel 97 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type decreet prom. 17/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de regelmatige inschrijving van leerlingen in het gewoon basisonderwijs en tot wijziging van het decreet van 13 juli 1998 tot organisatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs en tot wijziging van de onderwijswetgeving type decreet prom. 05/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002035984 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft de openbaarheid van de vergaderingen type decreet prom. 15/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002036016 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de bevordering van de algemene samenwerking, ondertekend in Eupen op 14 februari 2001

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60 basisallocatie 00.22 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002036052 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2000 houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002011315 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Dienst der springstoffen Lijst der ambtelijke erkende springstoffen De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen Aan randnummer A2-2, cijfer 8, toevoegen : 33) DYNAROC 6 en DYNAROC 8 Deze springstoffen verv(...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002003370 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 262 van 15 juli 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002003372 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 428 van 10 juni 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002003371 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 429 van 10 juli 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002003374 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 526 van 18 juli 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002003375 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 537 van 20 juni 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002003376 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 538 van 19 juli 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002003373 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 525 van 18 juni 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002003378 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 554 van 19 juli 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002003377 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 553 van 20 juni 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document

type document prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002009782 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Brussel De aanwijzing van de heer Blondiau, P., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 13 september 2002.

toepassingsrèglement

type toepassingsrèglement prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002011316 bron ministerie van economische zaken Toepassingsreglement bij de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen De raad van bestuur van het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen, Gelet op het Protocol van 31 mei 2002, houdende de vaststelling van een uitvoeringsregleme Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 4, tweede lid, van het op 25 oktober 1966 te Brussel onde(...) type toepassingsrèglement prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002011317 bron ministerie van economische zaken Toepassingsreglement bij de eenvormige Beneluxwet op de merken De raad van bestuur van het Benelux-Merkenbureau, Gelet op het protocol van 31 mei 2002 tot wijziging van het bij protocol van 20 november 1995 vastgestelde uitvoeringsreglement v Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 4, tweede lid, van het op 19 maart 1962 te Brussel geslot(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002022649 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002, dat in werking treed Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bij genoemde raad, Mevr. Decloedt, V.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002035943 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2002 : - wordt de vermelding in het koninklijk besluit van 8 juli 2001 op naam van DEBRANDERE, Etienne Raphaël Camiel, spelend lid van de Koninklijke Harmonie - en met ranginneming op de datum van 15 november 2000 wordt de gouden medaille in de Orde van Leop(...)

document

type document prom. 18/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002000593 bron ministerie van binnenlandse zaken Gebeurtenissen die met de openbare orde samenhangen en die op de autosnelwegen plaatsvinden type document prom. -- pub. 14/08/2002 numac 2002021325 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Te begeven betrekking 1.1. Bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel, is één betrekking van wetenschappelijk personeelslid te begeven, toegankelijk voor kandid 1.2. De kandidaten moeten de volgende algemene toegangsvoorwaarden vervullen : - Belg zijn of bu(...)
^