Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 augustus 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/05/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002015081 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten en de Regering van de Republiek Bulgarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Brussel op 7 oktober 1998 (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002000385 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 november 2001 houdende vaststelling van het aantal verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de provinciegouverneurs en de voorwaarden en modaliteiten van hun aanstelling type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002000502 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 maart 2002 tot oprichting van een Centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002000504 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 31 mei 2001 tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en van artikel 130 van de programmawet van 30 december 2001 tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002000505 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 november 2001 tot uitvoering van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2002 numac 2002012691 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Huldepenningen voor een lange en vruchtbare beroepsactiviteit Benoemingen Zilveren Penning Koninklijk besluit van 20 oktober 2000. De heer DE SMET Etienne, DILBEEK. De heer ENGELS Josephus, MORTSEL. De heer POPULAIRE Oswald, DOUR. Bronzen penning Koninklijk besluit van 20 oktober 2000. De heer DE WITTE Daniel, JETTE. De(...) type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002012726 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1975 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden van de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002012733 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 1974 betreffende het klein verlet type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002012792 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002012796 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen voor de jaren 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002012816 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de sigarettenfabrieken en de gemengde ondernemingen voor de jaren 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 15/07/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002012835 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 188, tweede lid en 194, § 1, tweede lid, van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 19/07/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002012922 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1987 betreffende de eindejaarspremie in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2002 numac 2002012959 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 15 juli 2002, wordt vanaf 11 december 2002, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie : voor de Nederlandse Kamer; de heer G(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/06/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002003356 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de retributies verschuldigd aan de ontvangers van de registratie voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, afschriften en uittreksels type ministerieel besluit prom. 11/06/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002007173 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot oprichting van een commissie belast met het uitbrengen van een advies betreffende de opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties type ministerieel besluit prom. 22/05/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002014150 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het reglement behorende bij het ministerieel besluit van 13 februari 1970 houdende reglement waarbij de technische maatregelen worden vastgesteld die moeten genomen worden voor de exploitatie van de vliegtuigen in het handelsluchtvervoer met een hoogst toegelaten totaalgewicht van 5 700 kg en meer

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/10/2001 pub. 03/08/2002 numac 2002000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 10 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. -- pub. 03/08/2002 numac 2002002207 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 527 van 11 juli 2002 met betrekking tot de toepassing van artikel 4, § 1, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en Aan de Federale overheidsdiensten en andere diensten die ressorteren onder het federaal administrat(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/08/2002 numac 2002021295 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 juni 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 juli 2002, heef Die zaak is ingeschreven onder nummer 2484 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/08/2002 numac 2002000554 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 juli 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a type vergunning prom. -- pub. 03/08/2002 numac 2002000552 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 juli 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is aan de vereniging zon type vergunning prom. -- pub. 03/08/2002 numac 2002000555 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 juli 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a type vergunning prom. -- pub. 03/08/2002 numac 2002000553 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 juli 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a type vergunning prom. -- pub. 03/08/2002 numac 2002000556 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 juli 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a type vergunning prom. -- pub. 03/08/2002 numac 2002000558 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 juli 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 03/08/2002 numac 2002000581 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 19 juli 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 septembre 1893 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 03/08/2002 numac 2002002557 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 juli 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/08/2002 numac 2002012958 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenningen van aanvullende vormingscursussen opgelegd aan de preventieadviseurs. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2001 p. 37163, in de Franse tekst, tweede alinea vervangen door : Bij ministeriële besluiten van 12 sept

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 03/08/2002 numac 2002018057 bron rekenhof **** van **** vertalers . - Resultaten Rangschikking van de geslaagden van het vergelijkend **** : 1. ****, ****-****; 2. ****, ****; 3. ****, ****; 4. ****, ****; 5. (...) 6. ****, ****; 7. ****, ****; 8. ****, ****; 9. ****, ****. (...)

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 03/08/2002 numac 2002040604 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie Maandelijkse Schatkisttoestand Toestand op 30 april 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 03/08/2002 numac 2002095034 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de verzekering Akten tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee voorzorgsinstellingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekering De door de Controledienst goedgekeurde verrichting geldt ten aanzien van alle begunstigden beoogd d(...)
^